Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1791

Is er iemand die deze akte kan ontcijferen?

Beslaat 6 pagina's, voorblad inbegrepen

Alvast bedankt

Reacties (9)

LUK zei op za, 12/02/2023 - 22:47

pag 2

LUK zei op za, 12/02/2023 - 22:48

pag 3

LUK VAN DEN BRANDE zei op za, 12/02/2023 - 22:48

pag 4

LUK VAN DEN BRANDE zei op za, 12/02/2023 - 22:48

pag 5

LUK VAN DEN BRANDE zei op za, 12/02/2023 - 22:49

pag 6

 

Heel erg bedankt op voorhand

Geert Ouweneel zei op zo, 12/03/2023 - 11:34

/LZ_0365/
Desen zegel dient tot
den gevoeghden testamente van
Joanna de Valck, dochter
Adriaen en van Elisabetha
Parijs, conform aen de weerde
van haere dispositie volghens
haer verclaeren in pede van
denselven haeren testamente
gedaen, gepasseert op den
8en Januarij 1791, voor P.C.
de Roover, notaris.
/LZ_0366/
In den naeme ons Heere
Jesu Christi, amen.
Bij den innehoude desen
openbaeren instrumente van testamente
cond ende kennelijck zij aen eenen iege-
lijcken, dat op den dagh van heden, desen
8en Januarij 1791, voor mij Petrus Fran-
ciscus de Roover, notaris, bij den sou-
verijnen Raede van Brabant gead-
mitteert, binnen de vrijheijd van Merch-
ten residerende ende in de presentien van
de getuyghen naergenoemt, compareerde
Joanna de Valck, dochter wijlen Adriaen
ende van Elisabeth Parijs, bejaarde
dochter, woonende onder de prochie van
Wolverthem tot St. Brixuis Rode, aen mij no-
taris bekent, gesond van lichaeme,
gaende ende staende, haere memorie,
verstand ende zinnen over ende in
alles machtigh ende volcoementlijck
gebruijckende, gelijck hetselve aen mij
ditto notaris ende de in desen hier-
onder te noemene getuijghen heeft
gebleken, welcke comparante over-
denckende de cranck ende broosheijd
der menschelijcke natuere, de sekerheijd
van de dood ende de onsekerheijd
van den tijd ende ure derselve, alvol-
ghens niet betrachtende van uijt dese
wereld te scheijden sonder eerst ende
voor al gedisponeert te hebben van
/LZ_0367/ haer tijdelijcke goederen aen haer bij God
Almachtigh op dese wereld verleent,
heeft verclaert desen haeren testamente ende
dispositie van uijttersten wille te hebben
gemaeckt ende geordonneert uijt haeren
eijghen, vrijen ende lieberen wille, onbe-
dwonghen van iemanden, soo sij ten desen
verclaerde, willende ende begeerende dat
desen haeren testamente ende ordonnan-
tie van uijttersten wille naer haere dood
sal stadgrijpen ende sijn volcomen
effect comen te sorteren, 't sij bij forme
van testamente, codicille, gifte ter saec-
ke van de dood als andersints, soo ende
gelijck hetselve best sal connen valide-
ren ofte subsisteren, al waer het selfs
oock soo dat alle solemniteijten ende
formaliteijten, soo naer den geestelijcken
als wereldlijcken rechte gerequireert,
hierinne niet en waeren onderhouden
ofte geobserveert, oock nietteghenstaen-
de coustuijmen ofte landrechte desen
contrarieerden, aen alle welcke sij tes-
tatrice van alsnu voor het toecomende
verclaert te derogeren ende renuntieren
bij ende door dese, revocerende, casse-
rende, dood ende te niet doende bij desen
alle voorgaende testamenten, codicillen,
giften ter saeck van de dood als alle an-
dere ende voordere eenighsints de natuere heb-
bende van uijttersten wille, als sij testa-
trice voor den dagh van heden dathe desen,
't sij aleene offte met iemanden anders /
soude connen ofte vermoghen gemaeckt te
hebben, 't sij voor notaris ende getuij-
ghen, ofte eenighe andere gerichten, voorna-
mentlijck haere testamenten gepasseert voor den notaris
J.F. de Coninck tot Londerzeel op 16 Junij 1781 ende 't gene
voor mij ditto notaris op 11 Meert laestleden bediende de tes-
tatrice haer de macht ten beteren effecte deser der open brie-
ven van octroij door haer geïmpetreert in de souverijnen Raede van
Brabant op den 20en December laestleden, geparapheert Vil. Vt.,
onderteeckent J.B. J.F. Kint.

Eerst ende voor al beveelt ende re-
commandeert de testatrice haere on-
sterffelijcke ziele, soo haest deselve door
den wille Godts uijt haeren sterffelijc-
ken lichame sal comen te scheijden,
in de bermhertighe handen van Godt
Almachtigh, haeren schepper, verlos-
ser en salighmaecker, in de voorspraecke
der alderheijlighste ende altijd glorieuse
maeght ende moeder Godts Maria, ende
van het geheel hemels hoff, laetende haer
dood lichaem ter geweijde aerde, het-
gene sij begeert begraeven te sullen worden
op het kerckhoff der prochie van Welver-
them, ofte der plaetse alwaer sij sal comen te
overleijden, met eene op te volghen uijt-
vaert met ... drucken voor de vrienden ende gebueren.
gelijck aldaer over ende van een kerck-
lijck word gepleeght met gelijck ende tot
sulckdaenigh waschlicht als over ende voor
kercklijck wordt gebruijckt.

Item begeert de testatrice datter imme-
diatelijck naer haer overleijden tot laeffe-
/LZ_0368/ nisse van haere ziele in de kercke van het
voorseijt Wolverthem sullen moeten gelesen
worden dertigh missen van requiem met
het uijtsellen der baere met vier flambeeu-
wen rontomme deselve met het lesen
van den profundis ende den miserere naer
het uijttighen van iedere misse aen de
geseijde baere.

Item begeert de testatrice datter op den
dagh van haere uijtvaert
naer het uijttighen der diensten over en van
haer testatrice te geschieden in de kercke
van't meergeseyt Wolverthem sal moeten
uijtgerijckt ende gedeijlt worden aen de
arme menschen van't selve Wolverthem,
die de densten over de testatrice in desen
te geschieden sullen bijgewoont ende al-
daer gebeden hebben tot laeffenisse van
haere zieke, de quantiteijt van sesse sesteren rogge,
gebacken in brood.

Item wilt de testatrice datter oock
immediaet naer haer overleijden door
haeren hier naer te noemenen executeur
tetamentair eensgelijckx tot laeffe-
nisse van haere ziele sullen doen gelesen
worden de quantiteijt van tweehonderd
missen van requiem, door degene ende
alwaer hij hetselve sal goedduncken ende
gelieven tot acht stuyvers voor iedere misse.

Item laet ende maeckt de testatrice in
desen aen Joannes Franciscus de Vreught,
sone Gilles, aen Joanna Schampaert
dochter Martinie, aen Jeroon de Valck, sone /
Jan, aen Joanna Binghst, dochter Chris-
tophel ende aen Joannes Frans de Vreught,
sone Geeraert, alle geboren onder de prochie
van Welverthem, over ende van alle dewelcke
de testatrice vuut meter is, aen ieder deselve
tot vijfentwintigh guldens courant geld eens,
dus de hiervoeren geëxprimeerde vijf per-
soonen tot honderd vijfentwintigh guldens,
door haeren naerbeschreven executeur testamentair
te moeten uijtkeeren binnen 't jaer naer
haer overeijden, recommanderende de te-
tatrice aen haere voorseijde gelegateerde van
haere ziele indachtigh te wesen in hunne
gebeden.

Item laet ende maeckt de testatrice bij dese
voor een legaet aen Joanna over de Put,
weduwe Walen Geeraert de Vreught tot
Nerum onder Wolverthem, nu in houwelijck met
Franciscus Leemans, vijftigh guldens
courant geld eens, aen deselve te moeten
voldaen worden als aen de hiervorens gemelde
vijff gelegateerde.

Item laet ende maeckt de testatrice
aen deselve Joanna over de Put
de hellicht, soo van haere cleederen ende
lijnwaerden als van 't gene haeren lichaeme
is reackende, ende de wederhellicht, soo
van haere cleederen ende lijnwaerden als
van't gene haeren lichaeme is reackende
aen Henricus van Humbeeck, haeren cosijn,
bij wie sij eene caemer in huere is hebbende
ende innewoonende, alsmede aen denselven
van Humbeeck haere voordere meubelen
in consideratie der goede diensten door den-
selven aen haer bewesen ende noch verhoopt
bewesen te sullen wroden, sonder noch-
tans hieronder te vervatten haere contante
penninghen, actien ende credieten.
/LZ_0369/
Item laet ende maeckt deselve testatrice
alnoch aen den geseijden Henricus van Hum-
beeck, soo in consideratie als voren, als voor
sijne devoiren te doen in het executeren
van desen haeren testamente, seker halff
daghwand lands salvo juste, geleghen tot
Verum onder Wolverthem, op de Smaelhoek,
palende ter aen 't gesupprimeert clooster van St. Peeters ...,
waermede de testatrice voorders is comende
ter dispositie van haere conatante pennin-
ghen, welcke penningen haeren hiernaer te
noemene executeur testamentair naer haer
overleijden aen sigh sal vermoghen te nemen,
sonder daerover ofte van eenighen inventaris te
moeten nemen, dan en-
kelijck daervan in sijne te doene rekeninge
maer een note inne te brenghen, actien
ende credieten als van haere voordere onroe-
rende goederen, van wat natuere die souden
vermoghen te wesen, waer ende tot wat plaetse die
geleghen sijn ende bevonden sullen worden,
degene sij met haere dood sal comen te
ontruijmen ende naer te laeten, daerinne
verclaert sij, (op de hiervorens geëxprimeerde
lasten ende de naerbeschreve conditien) te
nomineren voor de eene hellicht de kinderen
wijlen Geeraert de Vreught ende van Joanna
over de Put, ende in de wederhellicht Joanna,
Franciscus, Catharina ende Joanna Maria
de Vreught, de laeste in houwelijck met Joan-
nes van Humbeeck, kinderen van Gillis ende
van Marie Niclaes, dan in cas van vooraflijvig-
heijd van d'een ofte d'ander derselve voor den
testatrice in desen, hunne wettighe descenden-
ten ofte representanten op den voed als voren bij
representatie, deselve alsoo instituerende,
ende in cas voor afflijvigheydt als voren sub-
stituerende voor haere eenighe ende iniver-
sele erffgenaemen, met vollen rechte van
institutie ende substitutie.
Ende opdat desen haeren testamente des te /
beter soude werden naergecomen ende uijtge-
werckt, soo verclaert sij bij desen te stellen
ende nomineren voor haere executeur testa-
mentair den geseijden Henricus van Hum-
beeck, sonder dat hij daervooren iet sal vermogen
in rekeninge te brenghen over sijne te doene
devoiren, als sijnde door haer geconsidereert in
't gene aem hem hiervorens gelaeten ende
gemaeckt, met macht op ende aen den-
selven van haere naer te laetene onroerende goe-
deren naer haer overleijden publieckelijck te
vercoopen voor notaris ende getuijghen op den
last der huere door haer daervan ende aene
verleent, aen de coopers daerover en van te
verleenen de noodighe procuratie tot goedenisse,
alle ende iegelijcke penninghen daervan te
provenierene penninghen ende sijne quit-
tantie te ontfanghen, uijt te sweiren den eede
de non amortisatione, ten eijnde dier ende mits
van ende over sijnder gestie doende rekeninghe,
beweijs ende reliqua voor notaris ende getuij-
ghen, de penningen die hij daerbij sal schuldigh
blijven aen de voorseijde gelegateerde ende geinsti-
tueerde erfgenaemen te moeten uijtkeeren, dan
in sooverre alsdan eenighe derselve
bevonden wierden minderjaerigh te sijn, dan sal
hij de penningen daerinne te competeren aen de-
selve minderjarighe aen den momboir over ende
van deselve aen te stellen moghen uijtkeeren naer
rathe van ieders aendeel daerinne competerende,
deselve daertoe authoriserende bij dese, sonder
daertoe eenigh voorder consent ofte permissie
van eenighe wetthen over momboiren te moeten
hebben ofte versoecken.

Dit verclaerde de voorseijde
testatrice te wesen haeren testamente
ende ordonnantie van uijttersten wille,
/LZ_0379/ begeerende dat hetselve in voeghen voorseijt
naer haere dood sal stadgrijpen ende
worden volcomen, reserverende de testatrice
haer hierinne nochtans de macht ende
faculteijt van desen haeren testamente te
moghen veranderen, vermeederen, verminde-
ren, soo dickwiiels als sulckx aen haer
goedduncken ende gelieven sal, ende
door mij notaris aen de gesijde testa-
trice ende aen de naerbeschreve getuij-
ghen, gevraeght sijnde ofte sij connen
schrijven heeft de testatrice geantwoort
van neen ende de getuijghen dat jae, ende
heeft de testatrice voorders geordonneert
van hieraen te voeghen staeten zegele van
vierentwintigh stuyvers, conform aen de
weerde van dese haere dispositie.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Merchten, ten daege, maende ende jaere
als voren, ter presentien van Joannes
ende Egidius van Luthout
als getuijghen hiertoe aenscocht.
X 't merck van de voorseijde Joanna de Valck
J. v. Luthout
G. v. Luthout
Et me P.F. de Roovere, notaris

[Op pagina LZ_0369 staat in de marge:]
Brussel ter 3e judocus
van Humbeeck, ter 4e
judicus de Roover, belast
met den cheijnse
van een negen menneken
s'jaers aen de abdije van
Groeten Beijgaerden op
den last van een perpe-
tueel jaerlijcx gesongen
jaergetijde, 't gene de
testatrice daerop bij
dese is fonderende tot
laeffenisse van haere
ziele te geschieden in de
kercke van't voorseijde Wolver-
them, inganck te nemen
met ofte ontrent haeren
sterfdach ende daerinne
alsoo jaerelijcx altijdt
duerende te continueren,
gevende de testatrice bij
dese onwederroepelijcke
volmacht aen allen
thoonder deser om uit hae-
ren naem te compareren
voor erflaethen van
Beijgaerden ende alomme
elders voor hof ende weth
competent ende aldaer naer
vernieuwinge deser
't geseijt parthijen land
voor de perpetueel jaer-
getijde tot laeffenisse
der ziele alsvoren wet-
telijck te laeten afflee-
zen, ende hypothequen aen
de gerequireerde solem-
niteijten ende formaliteijt-
en, begeerende dat den
affectatiebrieve dier
sal worden ter hand
gestelt ende blijven berusten
onder den eerw. heere
pastor van Wolverthem,
nu ende bij
tijde wesende.
X 't merck van de voorseijde Joanna de Valck,
ons present alsw getuijgen
J. v. Luthout
G. v. Luthout

 

Andreas zei op zo, 12/03/2023 - 12:38

enkele aanpassingen:

Sint Brixius

met eten ende drincken

tot laeffenisse van haere ziele

weduwe wijlen Geeraert de Vreught

salvo justo

Van Linthout

 

LUK zei op ma, 12/04/2023 - 12:08

allebei heel erg bedankt, hoe je het doet is onbegrijpelijk. Respect en fijn eindejaar

nu nog een omzetten naar hedendaags Nederlands ... is leuker dan kruiswoordraadsels oplossen :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.