Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1781

Hallo,

Heeft er iemand tijd en zin om een transcriptie te maken van een 'Nederlandstalige' akte van 1781?  Ik heb het zelf geprobeerd, maar ik kan te weinig lezen om er iets van te maken. Alvast bedankt. 

Reacties (48)

LUK zei op di, 12/19/2023 - 18:57

pag 2/4

LUK zei op di, 12/19/2023 - 18:57

pag 3/4

LUK zei op di, 12/19/2023 - 18:57

pag 4/4

René van Weeren zei op wo, 12/20/2023 - 03:06

Dezen zegel van twelf stuyvers dient
tot het annexe testament van Joanna
De Valck, waerbij niet en wordt gegdisponeert
boven de duyzent guldens volgens haer
vercaleren in dato sesthien juny 1700
eenentachentigh
---
In den naeme Ons Heere amen.
Bij den inhoud van desen tegenwoordigen open-'
baeren instrumente van testamente sij condt
ende kennelijck eenen jegelijcken dat in den jaere
Ons Heere als men schreeft duysent sevenhondert
eenentachentigh op den
16 dagh der maendt van juny - voor mij onderget[ekende]
notaris geadmitteert bij Sijne Majesteits sou-
vereynen Raede van Brabant, tot Londerseel
residerende ende in de presentie van de getuygen
naergenoemd, verschenen ende gecompareert is in propre persoone /
Joanna De Valck, jongedochter
woonachtig binnen de parochie van Wolverthem,
aan mij notaris bekent, gesont naer den
lichaeme, haere sinnen, memorie ende ver-
stant alomme wel machtigh wesende ende ten
vollen gebruyckende gelijck dat aen mij notaris
ende naergenoemde getuygen genoeghsaem heeft
gebleken, dewelcke, overdenckende der mensche-
lijker nature broosheyt, de sekerheyt des
doodts emde d' onsekerheyt van d' ure derselve
ende daarom niet willende scheyden uyt
dese weirelt sonder alvoorens gedisponeert te
hebben van haere teydelijcke goederen haer bij
Godt Almachtigh op deser aerde verleent, soo
heeft de voors[eyde] testatrice eerst ende vooral
haere ziele, soo haest die door den goedertieren
wille Godts uyt haer sterffelijck lichaem
sal comen te scheyden, gerecomandeert aen Godt
Almachtigh, ons allen Schepper ende Verlosser
in de voorspraecke ende gebeeden van de Alder-
heylighste Maeget ende Moeder Godts Maria
ende den heelen hemelschen geselschappe ende
haer doodt lichaem ter geweuden aerde, het-
welck sij wilt dat sal worden begraeven op het
kerckhof alwaer sij sal comen te overlijden
met den heffelijcksten kerckdienst^
^gelijck aldaer / wort geplogen / met uytdeylinge
van ses sisteren / corenbroodt aen / den armen men-
schen die den / goddelijcken dienst / sullen hebben
bijgewoont,
willende ende begeirende daerenboven datter
immediatelijck naer haer overleijden ten coste
van haeren naertenoemenen erfgenaem tot
laeffenisse voor der testatrice siele in het een
---
ofte het ander clooster, ter discretie van den-
selven haeren naertenoemenen erfgenaem sullen
moeten gedaen worden dryhondert gelezen
sielmissen.
Item wilt ende begeirt de testatrice dat-
ter naer haer overleijden tot laeffenisse van
haere siele ten eeuwigen daege alle jaeren
in de kercke van Wolverthem sal moeten ge-
schieden een gezonge jaergetijde^
^waer vooren / sal moeten / betaelt worden
aen den eerw[aerd]e heere / pastoor ende coster
van 't voors[eyde] Wol- / verthem volgens / ordinair,
sullende op
het eerste jaergetijde ten coste van haeren naerte-
noemenen erfgenaem aen den armen
der voorseyde parochie van Wolverthem moeten
worden gedistribueert ses sisteren coren
in brooden ende opdat het voors[eyde] jaergetijde
jaerelijcx des te sekerder
soude geschieden, soo verclaert de testatrice
tot het uytvinden van de becostingeg van het-
selve voor vasten pande ende bij protegie
te stellen ende te verbinden sekere partije
landts, groot een daghwandt, gelegen onder
de parochie van Meij op het Winckelvelt,
paelende ten 1e ende 2e de goederen gecompeteert
hebbende aen de eerw[aerd]e Paters Jezuïten, ter 3e
de kercke ofte armegoederen van Zellick,
ter 4e het Heymbekevelt, wezende vrij goet,
competerende aen de testatrice uyt den hoofde
van haere ouders ende aen haer onder andere
aengeschreven ende ten deele bevallen onder
de letter A bij cadelinge gepasseert, voor de-
welk van Wolderthem op den 24 february 1744^
^willende ende / begeirende de testa-
trice dat de voorsz[eyde] / partije lants
voor het voors[eyde] jaer- / getijde ten
eeuwigen daege / sal blijven belast
ende geaffecteert / eveneens al ofte
deselve affectatie / voor haer ende hof
competent wettelijck waere gebeurt.
Comende de testatrice hiermede tot de dispositie
van alle haere goederen, soo haeve als erve,
---
meubel ende immeubel, waer ofte tot wat
die gestaen, gelegen ofte bevonden souden
mogen worden, geene gereserveertx, bij haer eenighsints
achter te laeten, alle deselve heeft de testatrice
gegeven, gemaeckt ende gelaeten soo sij doet
bij dezen in vollen eygendomme ende proprieteyt
aen Judocus De Valck, haeren broeder om alle de-
selve naer de doodt der testatrice te mogen
vercoopen, belasten ende veralieneren, mits-
gaeders daervan te disponeren volgens sijn goet-
duncken ende geliefte, sonder aensien van iman-
de ter weirelt, nominerende ende instituerende
de testatrice denselven Judocus De Valck,
haeren broeder, voor haeren eenigen ende
universelene erfgenaem met vollen rechte
van institutie.
Dit seyde ende verclaerde de testatrice te wesen
haer testamen ende ordonantie van uiter-
sten wille, d'welck sij uyt haeren vrijen
ende liberen wille, soo sij seyde ende ver-
claerde op den voet ende maniere voors[eyt] heeft
gemaeckt ende geordoneert, willende ende
begeirende wel uytterlijck dat hetselve naer
haere doodt alleen sal stadt grijpen ende
volcomen effect sorteren, 't sij bij forme van
testamente, codicille, donatie causa mortis
vel inter vivos ofte andersints op soodanigen
voet ende maniere als hetselve het alderleest
sal comen subsisteren, niettegenstaende eenige
solemniteyten van rechtswegen gerequireert
niet en waeren geobserveert die oversulcx
gehouden worden voor alhier geinsereert, dero-
gerende tot dien aen alle costuymen, privile-
gien ende landtsrechten ten eenighsints
contranerende; casserende daerenboven doot
ende te niet doende alle andere testamenten
ende acten van uyttersten wille bij de testatrice
---
voor dato dezer eenighsints bekent ofte
gepasseert, reserverende desniettemin de testa-
trice haer veranderen, vermeerderen ende
verminderen dezer, soo dickwijls haer sal gelieven
ende heeft geordoneert hier aengeclaeght te
worden eenen segel van twelf stuyvers,
verclaerende daermede aen het segelrecht
voldaen te hebben.
Afgevraeght sijnde door mij notaris aen de
testatrice ende naergenoemde getuygen
ofte sij connen schrijven, heeft de testatrice
geantwoordt nee ende byde getuygen
jae.
Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire
mijns notaris dato alsboven, ter presentie
van Frans Wouters ende Jan Baptist De
Boeck als getuygen hiertoe versocht
ende gebeden.

[ondertekening:
Dit ist mercq + van Joanna De Valck
Frans Wouters
Jan Bapt. De Boeck
Mij present
J.A. De Coninck]

 

LUK zei op wo, 12/20/2023 - 11:57

Beste René

Heel erg bedankt. Ik hoop dat ik ook ooit zover kom om dergelijke aktes te kunnen lezen... Ik probeer het altijd eerst, maar ik kom niet verder dan ik schat zo'n 20%. Dan vergelijk ik de transcriptie nog eens met het origineel in hoop zo bij te leren. 

Ik hoop dat je je er de slaap niet hebt bij gelaten :)

Prettig eindejaar

Luk

Pauwel zei op wo, 12/20/2023 - 12:19

... voor Heer ende Hof | competent ...

LUK zei op wo, 12/20/2023 - 13:02

Bedankt :)

Pauwel zei op wo, 12/20/2023 - 13:22

geordoneert hier aengevoeght te | worden eenen segel

LUK zei op wo, 12/20/2023 - 14:25

ook erg bedankt

 

LUK zei op wo, 12/27/2023 - 20:56

Beste allen,

 

is er iemand die weet wat volgende zin uit dit testament betekent?

"... competerende aen de testatrice uyt den hoofde van haere ouders ende aen haer onder andere aengeschreven ende ten deele bevallen onder de letter A bij cadelinge gepasseert, voor dewelk van Wolvertem op den 24 february 1744 willende ende begeirende de testatrice dat de voorszeyde partije lants voor het voorseyde jaergetijde ten eeuwigen daege sal blijven belast ende geaffecteert eveneens al ofte deselve affectatie voor heer ende hof competent wettelijck waere gebeurt...."

Het woord "cadelinge" kan ik niet in context plaatsen en ook niet wat er op 24/02/1744 gebeurt of is gebeurd.

Het is net dat stuk dat mij intrigeert in deze akte 

Alvast bedankt en een fijn eindejaar aan iedereen

Luk

René van Weeren zei op wo, 12/27/2023 - 21:42

Luk,

Bij herlezing zie ik dat cadelinge eigenlijk cavelinge [=loting] moet zijn. Loting vond vaak plaats als er land en/of goederen uit een erfenis moesten worden verdeeld die niet al specifiek bij testament aan personen waren toebedeeld.

Ik twijfel ook aan mijn lezing van dewelk; het zou de weth.[ouder] kunnen zijn, al twijfel ik daaraan, omdat ik die term niet ken binnen het Vlaamse bestel (daar spreekt men doorgaans van schepenen). In ieder geval blijkt uit de context wel dat de loting betreffende de erfenis op 24 februari 1744 te Wolvertem heeft plaatsgevonden.

Eveneens goede jaarwisseling gewenst!

Pauwel zei op wo, 12/27/2023 - 22:00

Ik lees: bij cavelinge gepasseert voor de weth van Wolverthem ...

LUK zei op do, 12/28/2023 - 17:42

Wat betekent dat dan precies 'voor de wet van ...'? Ik zou graag die akte van verdeling ergens willen terugvinden

LUK zei op do, 12/28/2023 - 19:38

thx, ga daar eens informeren

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:45

Beste allen

Vooreerst een voorspoedig 2024 voor iedereen

Ik heb ondertussen die akte van 1744 kunnen bemachtigen.

Heeft er iemand zin om deze eens onder handen te nemen?  Ik kan er te weinig van lezen om er iets van te begrijpen. Als er hiaten zijn wegens soms de slechte kwaliteit van de foto's, geen probleem. 

pag 1

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:45

pag 2

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:46

pag 3

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:48

pag 2, nu mét bijlage :)

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:50

pag 4

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:50

pag 5

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:51

pag 6

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:51

pag 7

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:51

pag 8

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:52

pag 9

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:52

pag 10

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:52

pag 11

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:52

pag 12

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:53

pag 13

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:53

pag 14

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:53

pag 15

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:53

pag 16

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:54

pag 17

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:54

pag 18

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:54

pag 19

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:55

pag 20

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:55

pag 21

LUK zei op za, 01/06/2024 - 16:58

pag 21 

LUK zei op ma, 01/15/2024 - 20:40

Beste allen,

Ik ben als beginnende onderzoeker leek op deze fantastische site. Ik poste de akte van 1744 als vervolg op een vorige bericht. Is dit de goeie manier? Of is de aangewezen weg een nieuw bericht te starten? Uiteraard begrijp ik dat zo'n lange akte geen sinecure is die veel tijd vergt. Ik begrijp zelfs niet hoe iemand dit uberhaupt kan lezen. Geduld is voor mij geen probleem, ik wou gewoon weten of mijn vraag niet ergens verloren is gegaan.

 

 

René van Weeren zei op do, 01/18/2024 - 02:06

Ik sluit een paar typo's niet uit :)

---1

Uuytgroetinge
voor
Marie Claes, minderjae-
rig kindt van Geeraert
Claes, ende van wijlen
Elisabeth Parijs, in haeren
tweeden houwelijcke,
Judocus de Valck, ende
---2
[linkermarge:
gedepescheert op
segel van thien
st[uyve]rs en[de] de passeringe,
becleet met segel
van ses stuyvers]

Joanna de Valck, broeder
ende suster, kinderen
van Adriaen de Valck
ende de voorschreve wijlen
Elisabeth Parijs in haeren
iersten houwelijcke.

Wij, Laurijs de Boeck, Andries de
Boeck, ende Michiel de Roover, schepe-
nen van Sijne Hoogheyt Ludovicus
Alexander, Prince van La Tour, Tassis
ende van het Heylig Rooms Reijck,
erffelijcken generael der posten
van denselven Roomschen Reijcke,
van Bourgondien ende deser Neder-
landen, erffelijcke marschalk van
Henegouw, heere des Reijcksheer-
schaps van Eghlingen ende Ooster-
hoven, baron van Impden, heere
van Wolverthom, Braine Le
Chateau, Haut Jure, Rossom,
Meussegem, Lerbeke etc[eter]a van sijne
baronnie, prochien ende heerelijck-
heden van Impden, Wolverthom,
Rossom, ende Meussegem voorschreve,
doen te weten dat op den dagh van
heden, datum van desen brieve,
voor ons, ende voor Jan Wijns,
---3
officier in de plaetse ende d'absentie
van d' heer Joan Wouters, drossaert,
gecompareert sijn Judocus de Valck,
out meer als vijffentwintig jaeren
ende Joanna de Valck, sijne sustere
voor soo vele sij tot noch toe niet en
is hebbende haeren competenten ou-
derdom van vijffentwintig jaeren
geassisteert van Jan de Valck, haeren
oom ende momboir, beyde kinderen
van wijlen Adriaen de Valck, ende
van wijlen Elisabeth Parijs in haeren
iersten houwelijcke, dewelcke om te
voldoen aen hunne halffve suster
Marie Claes, minderjaerigh kindt van
Geeraert Claes ende van de voorn[oemde]
wijlen Elisabeth Parijs in haeren
tweeden houwelijcke, haer derde
paert in de hellicht van alle de goe-
deren ende gronden van erffven
achtergelaeten bij deselve wijlen
Elisabeth Parijs conform het gesta-
tueerde bij haer contract van
houwelijck aengegaen met den
voorschreven Geeraert Claes, haeren
tweeden man, gepasseert voor den
notaris mr. Eg[idius] Lodewijcx tot
---4
Merchtem geresideert hebbende ende
getuygen op den negensten juny
seventhien hondert tweeentwin-
tih aen ons schepenen originelijck
gethoont ende voorgelesen, hebben
bekent ende geleden, soo sij kennen
ende leijden bij dese tot elckanders
beste convenientie bij uytgroetinge
in plaetse van deylinge gecedeert
ende getransporteert te hebben
tot behoeff van de voorschreve Marie
Claes den voorseyden Geeraert Claes,
haeren vader, alhier mede compare-
rende, ende 't selve voor sijn
genoemt minderjaerig hkindt
accepterende, dat 's te weten
eene behuysde hoffstede met alle
de boomen ende anderen hout-
wasch daerop staende, soo die
gestaen ende gelegen is onder
de prochie van Wolverthom tot
Nerum, groot een halff bunder salvo
justo, comende ter eenre aen de
goeden des Goidtshuys van Diligem,
ter tweeder 't Goidtshuys van
Grimbergen, ter derder Pauwel
van Heijmbeeck, ende ter vierder
---5
Peeter Parijs nu de voorschreve com-
paranten op den last van den cheijns
van vijffthien cappuynen 's iaers
aen het geseyt Goidtshuys van Grim-
bergen sonder meer, bij de voorschre-
ve wijlen Adriaen de Valck ende
Elisabeth parijs in coop vercregen
tegens haere susters Lucia ende
Catharina Parijs iongedochters
waeren, volgens den brieffve
gepasseert voor erfflaethen van
den Laethove des Goidtshuys van
Grimbergen den sesden january
seventhien hondert twee-entwin-
tigh, onderteeckent J.B. van
Leuven getauxeert door ons
schepenen boven den last van
den voorschreven cheijns ter
somme van twee-hondert vijff
guldens courant.
Item een daghwant lants, gelegen
onder de prochie van Meys tot St.
Brixius Rode op den Schrieckcauter,
comende met de oostseyde aen
de goeden van Norbert van
Humbeeck, suyt de goeden
van de Paters Jesuiten, west
---6
de goeden van sieur van Belli-
gen, ende noort 's heeren straete,
op den last van sessentwintigh
stuyvers aen de kercke van Wol-
verthom ende een halster coren
aen den huysarmen aldaer respective
's jaers sonder meer aen de voors[chreve]
wijlen Elisabeth Parijs met de
letter offte cavel A te deele
gevallen uytten hooffde van
Catharina Parijs, haere suster
volgens scheydinge ende deylin-
ge met haere condivident en
gepasseert voor den onderges[chreve]
greffier als notaris ende getuygen
op den achthienden february
seventhien hondert vijffthien,
getauxeert door ons schepenen
ter somme van hondertvijff
guldens courant geldt, waer-
aen gecort de voorschreve twee
commeren tegens den penninck
27tig rest maer dryeenviertigh
guldens, ende aldus bedraegen
dese twee partijen saemen
twee hondert achtenviertigh guldens.
Dan gemerckt de hellicht van
---7
alle de voorschreve goederen
ende ronden van erffven,
achtergelaeten door de voorschre-
ve wijlen Elisabeth Parijs volgens
wettelijck tauxaet door ons sche-
penen gedaen den vijffentwin-
tighsten der gepasseerde maendt
january, bedraeght seven hondert
negenentachentigh guldens cou-
rant geldt, aldus voor het derde
paert van de voorschreve Maria
Claes twee hondert dryensestigh
guldens courant geldt, heeft de-
selve te cort de somme van
vijfthien guldens, die de voors[chreve]
Judocus ende Joanna de Valck
aen haer sullen moeten opleg-
gen ende betaelen binnen
eene toecomende maendt, voor
allen d'welck de geseyde Judocus
de Valck ende Joanna de Valck ter
assistentie als voren aen hunne
halffve suster Marie Claes beloeven
waerschap ende altoos genoegh te doen,
opdatter naermaels iet aen gebraecke,
verclaerende aen offte tot de voors[chreve]
---8
gecedeerde ende getransporteerde
goederen bij uytgroetinge niet in 't
minste meer te reserveren directe-
lijck nochte indirectelijck, stellende
hunne voornoemde halffve suster
daerinne als in haer eygen ende proper
goet, ende heeft den voorschreven
Geeraert Claes voor ende in den
naem van deselve Marie Claes,
sijn minderjaerigh kindt verclaert
hem daer mede te houden voor
vergenueght ende content nopende
haer derde paert in de hellicht
van alle de achtergelaeren goe-
deren wijlen sijnder voorschreve
huysvrouwe Elisabeth Parijs
achtervolgens het voorschreven
contract van houwelijck, sonder
naermaels iets meer daerover
te pretenderen directelijck nochte
indirectelijck. Aldus wettelijck ge-
daen voor ons voornoemde sche-
penen desen vierentwintighsten
february seventhien hondert
vierenviertigh ende des t' orconden
hebben wij onsen gemeynen
---9
schepenensegele dese letteren
doen aenhangen.

Loting tusschen Judo-
cus ende Joanna de
Valck, kinderen Adri-
aens, ende van Elisa-
beth Parijs in haeren
iersten houwelijcke

[in li-marge:
gedepescheert op segel
van 20 st[uyve]rs de passe-
ringe. Sijnde becleet
met segel van XXIIII
st[uyve]rs]

Lotinge
voor
Joanna de Valck

Wij, Laurijs de Boeck, Andries de
Boeck ende Michiel de Roover,
schepenen van Sijne Hoogheyt Ludo-
vicus Alexander, Prince van La
Tour, Tassis ende van het Heyligh
Rooms Reijck, erffelijcken generael
der posten van denselven Roomschen
Reijcke, van Bourgondien ende
deser Nederlanden, erffelijcken mar-
schack van Henegauw, heere des
Reijcxheerschaps van Eghlingen
---10
ende Oosterhoven, baron van
Impden, heere van Wolverthom,
Braine Le Chateau, Haut Jure,
Rossom, Meussegem, Lerbeke, etc[eter]a
van sijne baronnie, prochien ende
heerelijckheden van Impden, Wol-
verthom, Rossom, Meusegem
voorschreve doen te weten
dat op den dag van heden, datum
van desen brieve voor ons ende
voor Jan Wijns, officier in de plaetse
ende d' absentie van d' heer Joan
Wouters, drossaert, comen ende
personelijck gecompareert sijn
Judocus de Valck, sone van wijlen
Adriaen de Valck ende van
Elisabeth Parijs in haeren iersten
houwelijcke ter eenre, ende
Joanna de Valck, sijne suster
voor soo vele deselve niet en
is hebbende haeren completen
ouderdom van vijffentwintigh
jaeren, geassisteert van Jan de
Valck, haeren oom ende mom-
boor ter andere seyde, dewelcke
vermits de cessie ende transport
---11
door hun op heden voor ons, sche-
penen gedaan bij uytgroetinge
aen Geeraert Claes voor ende tot
behoeff van Marie Claes, sijn
minderjaerigh kindt, behouden
van de voorschreve Elisabeth
Parijs in haeren tweeden hou-
welijcke voor haer derde paert
in de hellicht van alle de achter-
gelaeten goederen van wijlen
de geseyde Elisabeth Parijs conform
het geordoneerde bij haer contract
van houwelijck met den voors[chreve]
Geeraert Claes, gepasseert voor
den notaris mr. Eg[idius] Lodewijcx, tot
Merchtem geresideert hebbende, ende
getuygen, op den negensten
juny seventhien hondert twee-
entwintigh, hebben bekent ende
geleden, soo sij kennen ende lijden
bij desen met vrindelijckheden
naer voorgaenden rijpen raede
ende gewonnen adviese, mitsgaders
de wettelijcke tauxatie door ons
---12
schepenen gedaen, in twee gelijcke
paerten ende deelen geloth, ge-
scheyden ende gedeylt te hebben
de vijff resterende sesde paerten
van alle de achtergelaeten goe-
deren van de voorschreven wijlen
Elisabeth Parijs, hunne moeder,
ingevolge haer voorschreven
contract van houwelijck ende
degene op hun verstorffven
ende gesuccedeert met de doodt
van den voorschreven wijlen
Adriaen de Valck, hunnen vader,
dat onder de letters A ende B.

Alsoo dat daeraff mette letter A
aen de voorschreve Joanna de
Valck, ter assistentie als voren,
is te lothe ende te deele ge-
vallen ierst sekeren bosch soo
denselven gestaen ende gelegen
is onder de prochie van Wolverthom
tot Nerum, groot onderhalff daghwant,
onbegrepen der maete genoemt den
Walschaert, leenroerigh onder het
---13
achterleen van den advocaet Gatzo-
vius, comende met de oostseyde
aen de goeden der Abdije van Grim-
bergen, suyt de goeden van Chris-
toffel Lettens, west de goederen
van jouffrouwe Kerrebroeck
ende noort de goeden der voors[chreven]
Abdije van Grimbergen, voor
vrij, suyver, ende onbelast, doo
de voorschreve schepenen getaux-
eert ter somme van vier hondert
vijff guldens courant geldt
Dico - 405 = 0

Item een daghwant lants soo het-
selve gestaen ende gelegen is
onder de prochie van Meys op het
Winckelveldt, comende met twee
seyden aen de goeden der eerw[aerde]
Paters Jesuiten, ter derder de
kercke, offte Armen van Zellichem
ende ter vierder het Heijmbekeveldt
voor vrije, suyver ende onbelast
bij de voorschreve Adriaen de
Valck ende Elisabeth Parijs in
---14
coop vercregen tegens Laurijs
de Roover ende Elisabeth Timmer-
mans, gehuysschen volgens brieve
gepasseert voor schepene van
Meysse op den iersten meert
XVIIc seventhien, onderteeckent
J.B. van Leuven, bij de voorschre-
ve schepenen getauxeert ter somme
van twee hondert twintigh gul-
dens courant geldt.
Dico 220 = 0

Item een stuck lants ggroot een
halff daghwant gelegen onder de
prochie van Wolverthom tot
Nerum op het veldt genoemt De
Smaelhoeff, comende met de oost
ende suytzijde aen het goet van
het Clooster van St. Peeters in
Brussel, ten westen aen de goeden
van de erffgenaemen Everaert
Verbesselt, ende noort de goeden
van de erffgenaemen van Geeraert
de Roover, enckelijck belast met
den cheijns van negen mijten 's iaers
aen den Laethove des Cloosters van
---15
Grooten Bijgaerden, aen de voorschreve
wijlen Elisabeth Parijs te lothe ende te deele
gevallen uytten hooffde van wijlen Ca-
tharina Parijs, haere suster, volgens de lotin-
ge, scheydinge ende deylinge gepasseert
voor den greffier deser bancke als notaris
op den sesthienden february seventhien hon-
dert vijffthien, bij de voorschreve sche-
penen getaxeert ter somme van hondert
vijff guldens courant geldt.
Dico 105 = 0

Waermede desen cavel is hebbende de somme
van seven hondert dertigh duldens, ende
gemerckt ieders hellicht in de generaele
masse van duysent vier hondert negentigh
guldens courant geldt bedraeght seven
hondert vijffenviertigh guldens, soo heeft
desen cavel te cort de somme van vijff-
thien guldens, van stonden aen op te leg-
gen ende te betaelen door den cavel
es te deele gevallen aen Judocus de
Valck.

Ende omme te verhoeden den twijffele
waeromme d' eender partije loth meer
bedraeght als der andere, sal daervan
de oplegginge in contante penningen moe-
ten gedaen worden soo, ende gelijck
voors[chreven] staet
---16
Item offter naermaels meer commeren,
lasten, offte renten op de voors[chreve] verca-
velde goeden quaemen te veropenbaeren
als hiervoren in elckx cavel uytgesteken
staet, eenige partijen metten rechte wirden
affgewonnen, oftte andere swaerigheyt
naermaels quaemen voor te vallen, ge-
loven partijen condividenten malcan-
deren desaengaende te guaranderen en[de]
indemneren.

Wordende naermaels oock bevonden
eenige goederen aen de condividenten
uytten hoofden voorschreve te com-
peteren ende in dese scheydinge ende
deylinge niet gebracht, deselve sullen
sij alsdan onder hun insgelijcx scheyden
ende deylen.

Item sullen partijen condividenten
van de goeden hun bij dese lotinge
te deele gevallen comen in 't geniet
ende possessie van St. Andriesmisse
van den lest gepasseerden jaere XVIIc
dryeenviertigh.

Met welcke lotinge, scheydinge ende
deylinge verclaeren partijen condivi-
denten hun te houden voor verge-
---17
nueght, content ende tevreden, sonder
tot elckx anders paert ende aengedeelte
voorschreve iets meer te reserveren
directelijck offte indirectelijck, belovende
malcanderen van alle hetgene voors[chreve]
staet waerschap ende altoos genoegh
te doen, opdatter naermaels iet aen ge-
braecke, ende hebben geworpen ende
vertegen d' een op des anders loth, paert
ende aengedeelte voorschreve, belo-
vende voorders dese jegenwoordighe
scheydinge ende deylinge te houden
voor goet, vast, van weerde ende
onverbrekelijck ten eeuwigen daege,
waervoren sij malcanderen hebben
geset ende verbonden hunne persoonen
ende goederen, present ende toecomende
ende voor speciaelen pande ende
onderpande de goederen aen hun hier-
voren te deele gevallen, aldus geloth,
gescheyden ende gedeylt desen vier-
entwintighsten february seventhien
hondert vierenviertigh, ende des
t' oorconden hebben wij schepenen boven-
genoemt onsen gemeynen segele dese
letteren laeten haenhangen.

[linkermarge:
gedepescheert op segel
van 20 st[uyve]rs, ende
met stofferinge op segel
van vierentwintigh st[uyve]rs]

Lotinge
voor
Judoc[us] de Valck

Wij, Laurijs de Boeck, Andries de Boeck
---18
ende Michiel de Roover, schepenen
van Sijne Hoogheyt etc[eter]a ut aut et usque
ad clausulam.

Alsoo dat daer aff met de letter B aen
den voorschreven Judocus de Valck
is te lothe ende te deele gevallen ierst
onderhalff daghwant lants gelegen
onder de prochie van Meysse op het Heijm-
bekeveldt, commende met de oostseyde
aen den Groenenwegh, suyt N. de Smeth,
west de goeden van Nicolaes de Boeck
ende noort aen de goeden van Martinus
Verbeken, belast met den cheijns van een
halff blanck 's Jaers aen den Laethove
van Impden sonder meer, bij de voors[chreve]
schepenen getauxeert ter somme van
drye hondert twintigh guldens courant
geldt. Dico 320 = 0.

Item onderhalff daghwant lant gelegen
onder de prochie van Wolverthom
in den Boschcant, comende ter eenre
ende tweeder aen 's heerenstraete,
ter derder d' erffgenaemen Jan Parijs,
ende ter vierder Laurijs de Valck,
wesende vrije, suyver ende onbelast,
door de voorschreve Adriaen de Valck
ende Elisabeth Parijs in coop vercregen
tegens Christoffel Lettens volgens
---19
contract gepasseert voor den nota-
ris Daniel Louis van den Driessche
op den den derthienden augusty se-
venthien hondert twelf, geinser-
reert in den erffbrieff gepasseert
voor erfflaethen van den Laet-
hove van Grimbergen ten respec-
te van den transporte eender hoff-
stede aldaer, cheijnsroerigh de date
6e[n] juny XVIIc tweeentwintigh bij
de voorschreve schepenen ge-
tauxeert ter somme van twee
hondert tachentigh guldens
courant geldt.
Dico 280 = 0

Item sevenennegentigh roeden
lants gelegen onder de prochie
van Wolverthom op het Cuijterken,
comende ter eenre aen de goeden
van Laurijs de Valck, ter twee-
der de goeden van d' Abdije van Diligem ende ter derder de goeden van Jan de Roover
tot Steenuffel, ende ter vierder
aen degene der Abdije van Grim-
bergen voor vrije, suyver ende
onbelast aen den voorschreven Adriaen
---20
de Valck te lothe ende te deele ge-
vallen uytten hooffde van Joos de
Valck, sijnen vader, volgens lotinge,
scheydinge ende deylinge gepasseert
voor schepenen deser bancke op
den tweeden juny sesthien hondert
vierennegentigh, onderteeckent
J. Corbeels, bij de voorschreve sche-
penen getauxeert ter somme van
hondertsestigh guldens courant geldt. Dico 160 = 0

Waermede dese cavel is hebbende
de somme van seven hondert ses-
thien guldens ende gemerckt ieders
hellicht in de generaele masse van
duysent vier hondert negentigh
guldens courant geldt maer dan
bedraeght seven hondert vijffen-
viertigh guldens, soo heefft desen
cavel te veel de somme van
vijffthien guldens, die het selve van
stonden aen moet opleggen aen
den lothe A te deele gevallen aen
Joanna de Valck.

Ende omme te verhoeden den twijffele
---21
waeromme d' eender partije loth etc[eter]a
ut in praecedenti usque ad finem.

 

 

LUK zei op do, 01/18/2024 - 09:25

mijn hoed af, echt waar ....

Ik heb geen superlatieven meer om je te bedanken

LUK zei op zo, 01/21/2024 - 12:00

Beste René

Ik heb ondertussen de akte 'vertaald' naar hedendaags Nederlands.

Ben nu bezig een 'technische analyse' te maken van deze akte

De volgende stap is er een mooi, vloeiend en goed begrijpelijk verhaal van te maken

Er zijn echter drie woorden die ik niet kan plaatsen in de context

uytgesteken
gebraucke
uytgroetinge

Aangezien jij de transcriptie hebt gemaakt, heb je misschien een idee?

Alvast heel veel respect voor de hulp dat je hebt geboden 

 

René van Weeren zei op ma, 01/22/2024 - 10:24

gebraucke moet zijn gebraecke en betekent: mocht er iets aan gebreken, mocht er een gebrek aan zijn, mocht er iets aan ontbreken

uytgroetinge is eigekenlijk uitgrooting; de -e- achter een klinker werd vroeger gebruikt om aan te duiden dat het een lange klinker was, -oe- werd dus gebruikt om de -oo- klank aan te duiden. De term kende ik ook niet, maar is typisch Vlaams en betekent het 'vrijkopen, afkopen van het erfgoed van een medeërfgenaam, afgeleid van het werkwoord uitgrooten' > bron: https://kempeneers.org/2020/08/22/sprokkel-405-uytgrootinghe/.

uytgesteken lijk je m.i. te moeten lezen als verwijzing naar de omschrijving van de ligging van de kavels, verwijzend naar de grenzen van de respectievelijke kavels. Maar voor deze term houd ik me aanbevolen voor andere suggesties.

LUK zei op ma, 01/22/2024 - 10:45

René, bedankt voor de info. De technische analyse van de tekst is ondertussen zo goed als rond. Ik ga de tekst met deze info herlezen. Verder is alles heel duidelijk.

Deze akte is voor mij een sleutelstuk voor mijn boek waarin de oorsprong van de familieboerderij de rode draad is. Ik was er al twee jaar naar op zoek. Anderzijds verwijst deze akte weer naar een paar andere aktes, en die intrigeren mij dan ook weer... 

Misschien tot hoors dus ...

 

Fijne dag verder

LUK zei op wo, 01/24/2024 - 16:00

René,

De akte van 1744 is ondertussen volledig uitgewerkt.

Nu ben ik op zoek gegaan naar de aktes naarwaar wordt verwezen in deze akte.

Ik ben begonnen met de akte 'verleden voor notaris Lodewijcx op 9 juni 1722'

waarvan sprake op de 4de pagina bovenaan. In het rijksarchief kan ik deze akte niet vinden.

Zou jij nog even willen checken of het geen andere datum kan zijn? Ikzelf kan er niets van maken

Ik ben zeer verveeld met al de last die ik je bezorg ... mijn excuses

 

 

René van Weeren zei op wo, 01/24/2024 - 16:55

Geen probleem. Maar ik kan er helaas niets anders van maken dan

'... den negensten junii

seventhien hondert tweeentwin-

tigh...'

 

LUK zei op wo, 01/24/2024 - 16:56

Bedankt, wellicht is die akte dan verloren gegaan.

Ik probeer nu een tweede akte waarnaar wordt verwezen, op te sporen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.