Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1756

Hallo,

 

Is er iemand die tijd en zin heeft om een transcriptie te maken van een akte uit 1756. Ze bestaat uit een voorblad met een 5-tal lijntjes en 3 pagina's tekst? Ik, een amateur onderzoeker, ben bezig met een boek over onze familie en vond onverwacht nog oude documenten. Bedankt.

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/03/2022 - 07:20

Op heden desen negentiensten April seventhien
hondert sevenenvijftigh comparerende voor mij
Philippus van Malderen, als openbaeren notaris,
geadmitteert bij sijne majesteyts souvereynen
raede van Brabant, binnen de parochie van
Wolverthem residerende ende in de presentie
van de getuygen naergenoemt, in propere persoo-
nen den eersamen Joannes ende Gillis de
Vreught, welcke comparanten hebben bekent
ende geleden, soo sij doen bij ende mits desen,
vercocht, gecedeert ende getransporteert te
hebben aen Joannes Buelens ende Catharina
de Vreught, gehuysschen, innewoonders tot
Sinte Brixius Rode, jurisdictie van Meysse,
present ende het naerbeschreven to hunnen
beyde behoeve sijn accepterende, ende hiermede
comparerende, dat's te weten, ieder hun respec-
tieve derde paert ende deel in sekere partije
landt, groot vijf en seventigh roeden, wesende
het gerecht vier paert ende deel in ontrent
de dry daghwanden landts onbegrepen der
juiste maete, gelegen onder de parochie van Meysse
tot Rode op den molenbergh, waervan de
resterende dry vierde paerten toebehooren
aen Jan van Malderen, tusschen hun onver-
deylt, paelende int geheel ter eendere de
goederen van de erfgenaemen Joos Lettens,
ter tweedere Joos Heynssens, ter derdere Adri-
aen Dierickse ende ter vierdere den armen van
Wolverthem, belast int geheel met den
cheyns van vijf stuyvers t'sjaers aen het
clooster van Grooten Beygaerden, waervan
de acceptanten het vierde paert moeten draegen
in der voegen het voorschreven goedt vijf en
seventig roeden landts op de respectieve
transportanten, beneffens de voorschreven
Catharina de Vreught, hunne suster, ieder
voor een derde paert indiviselijck es verstorven ende gesucce-
deert bij doode ende aflijvigheydt van wijlen
Willem de Vreught ende Elisabeth van Mal-
deren, gehuysschen, hunne ouders waeren

 

LUK zei op zo, 07/03/2022 - 08:37

Dank je wel

LUK zei op vr, 07/08/2022 - 21:38

Mag ik nog de tweedepagina toevoegen?

Ontzettend bedankt

Geert Ouweneel zei op za, 07/09/2022 - 08:22

doen sij leefden, dewelcke hetselve goedt
hadden vercregen bij coope tegens wijlen Leonar-
dus Miniem, innegesetene van Impden volgens
den contracte daeraf sijnde, gepasseert voor
den notaris meester D.L. van der Driessen (?)
ende sekere getuygen, op den achthiende
November seventhien hondert eenen veertig,
originelijck gesien, belovende daeraf waer-
schap, naementlijck Brussels waerschap (omme)
altoos genoegh te doen opdatter naermaels
iet aen gebraecke, sijnde desen coop cedering
ende transport geschiedt volgens accoord
ende taxatie boven den voorschreven geëx-
presseerde last van den cheyns om onder
de somme van twee hondert vijf en twintig
guldens wisselgeldt daeronder begrepen
het derde paert der voorschreve acceptanten,
sulckx dat voor ieder voor een derde paert
der voorschreve somme van twee hondert
vijf en twintigh guldens wisselgeldt komt te
bedragen ter somme van vijfenseventig
guldens wisselgeldt, bekennende sij transpor-
tanten uyt handen van de voorschreve
acceptanten ontfangen te hebben ieder de
voorschreve somme van vijfenseventig
guldens wisselgeldt, dienende dese daer-
over mede voor quitantie, sonder van vooren
te moeten doceren, verclaerende diensvolgende
sij transportanten aen het voorschreve
goedt geen voorder recht, actie, paert of
deel meer te hebben, te behouden nochte te
reserveren, maer de voorschreve acceptan-
ten te stellen in hunne plaetse als in
hunnen andere ende welvercregen goederen,
constituerende vervolgentlijck de trans-
portanten onwederroepelijk bij desen
N..., N. ..
en alle thoonders deser om te compareren

LUK zei op za, 07/09/2022 - 13:32

De laatste pagina?

(mag ik daarna nog de voorflap sturen?)

Geert Ouweneel zei op za, 07/09/2022 - 15:02

meyer ende erflaeten van hget clooster van Bey-
gaerden en alomme elders des behoorende ende
aldaer den inhoudt deser, vernieuwende de accep-
tanten daerinne wel ende wettelijck te goeden,
vestigen ende erven, belofte van waerschap als
voren, ende in cas van eenige faute ofte gebreek
ende alle thoonders deser om te compareren
voor den voorschreven souvereynen rade van
Brabant, heeren wethouderen der stadt Brusse-
le ende alomme elders daer het d'een ende d'ander
van hun believen sal, ende hun aldaer tot volbren-
gen ende achtervolgen vandien gewillighlijck
te doen ende laeten condemneren, mette kosten,
gelovende, verbindende etc. ende alhier andermael
comparerende de voorschreven transportanten
ende acceptanten dewelcke verclaeren onwe-
derroepelijck bij desen te consitueren N. ,
N., ende alle thoonders deser om te
compareren voor alle heeren, hoven, wetten
ende gerichten des behoorende, om aldaer te doen
den eedt ende uyt te sweiren in hunnen zielen
dat voorschreve partije goedt ook paerten
ende deelen niet en is vercocht nochte gecocht
in conformiteyt van den vijfthiensten artickel
van den placcaerte raeckende de acquisitie
van de immeuble goederen bij de acceptanten
van den vijfthiendten september seventhien
hondert dryenvijftigh. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen de parochie van Wolver-
them ten comptoire mijns notario, daege,
maende jaere voorsz., ter presentie van Ader-
iaen Stallaerts ende Guiliam van Hunbeeck
als getuygen hierover geroepen ende aensocht.
Jan de Vreught
Gillis de Vreught
X dit is het hantmerck van Joannes Buelens
Cathrina de Vreught
Adriaen Stallaert
Guilliam van Humbeeck
Philippus van Malderen, notaris

 

LUK zei op za, 07/09/2022 - 21:57

nog de voorflap?

nogmaals heel erg bedankt

zoals ik eerder zei, ik begrijp niet hoe je dit kan lezen?

respect daarvoor.

Geert Ouweneel zei op zo, 07/10/2022 - 08:32

Mosselman
Op heden desen negentiensten April seventhien
hondert seven en vijftigh comparerende voor
mij Philippus van Malderen als openbaeren
notaris etc. den eersamen Joannes ende
Gillis de Vreught, Hein Joannes Buelens
ende Catharina de Vreught, gehuysschen
etc

LUK zei op zo, 07/10/2022 - 12:41

Heel erg bedankt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.