Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1672

Wie o wie kan aub helpen met transcriberen?

Het gaat om de rechterpagina het grote deel tekst waar Vilvoorts voorstaat.

 

BVd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 03/25/2023 - 09:44

Mr. Adolff van der Venne, notaris, als om t'gene nabeschreven
staet te doene onwederroepelijck gemachticht van jouffrouwe
de Carnijn, weduwe wijlen jonckeer Roberts van Hooff, cum
tutore extraneo, bij letteren van procuratien speciale in date
den negenentwintichsten der voorleden maent van Aprili,
gepasseert voor den notaris mr. Huybrecht Sporckmans Janssz
ende sekere getuygen, ons gethoont, heeft bekendt dat Maria
Silvoorts, eertijts weduwe mr. Machiel van Copije, nu
huysvrouwe van Peeter Genyets, der voorsz. jouffrouwe Anna
de Carnijn wel ende deuchdelijck getelt heeft de somme
van vijffhondert tweentsestich guldens thien stuyvers eens,
over de capitale penningen ende twee jairen verloops,
d'leste te verschijnen den negenthiensten deser loopender
maent May, van eene erffelijck rente van eenendertich
gulden ende vijf stuyvers t'sjaers, die de voorn. jouffrouwe Anna
de Carnijn uyt crachte van constitutie brieven derselver,
in date den negenthiensten May anno 1610
hadde lopende aen twee steyne huysen metter plaetsen,
borreputte, gronde ende toebehoorten, gestaen neffens
malkanderen in de Borsestrate alhier, ende op ende aen
een andere huysinghe metten hove gronde ende toebehoorten,
hebbende eertijts geweest twee wooningen, gestaen ende
gelegen in de Cortteschipstrate, breeder geruert bij den
voorschreven brieve, denwelcken hij comparant in der
qualiteyt als vore, der voorn. Maria Silvoorts overgaff
met alle d'actie ende recht der voorsz. jouffrouwe Anna
de Carnijn uyt crachte van denselve brieve, alsoo men
de voorn. huysen a duo m. houdende is ut in forma penuncians.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.