Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1662 Versteech

Hier een akte van 1662 te betreffende de familie Versteech. Zou iemand hier een transcriptie van kunnen maken?

Alvast erg bedankt!

Reacties (3)

Adriaan van Heemstede zei op ma, 10/05/2020 - 16:31

deel 2

Geert Ouweneel zei op ma, 10/05/2020 - 19:42

Op huyden den 13en Marty 1662
ouden stijls, compareerden etc.
Adriaentgen Versteech, weduwe van Anthonis
Bries, in sijn leven borger alhier t'Utrecht,
as moeye over de onmundige nagelaten
kinderen van Johan Versteech, haren
overleden broeder, ende heeft sij comparante
geconstitueert ende machtich gemaeckt,
als zij dede bij desen, Grietgen Versteech
weduwe van Warnardt Haringh, hare
suster, specialijck om haer te vervoegen
ter Veere in Zeelandt bij de weduwe van den
voorn. Johan Versteech ende d'selve
wegen de voorsz. kinderen aff
te vorderen staet ende inventaris
van desselffs nagelaten boedel ende
goederen, die in den naem van den onmundigen
te examineren, approberen ofte debat-
teren, oock mette selve de goederen
des boedels te scheyden ende dyelinge
maechgescheyt op te rechten ende te
onderteyckenen, t'selve te doen approberen
ende vorder alles te doen t'geene tot
reddinge des boedels ende proffijt van de
onmunidgen soude requireren, oock tot
hetgeene voorsz. is, off tot momboirs een ofte meer
bequame persoonen te substitueren,
met advis ende goetvinden van de heeren van den wees-
camer ofte weesmeesters aldaer, off anders
derselver onmundige goederen ende des
voorsz. haren broeders nalatentheyt
in handen van de gemelte heeren van de
weescamer ofte weesmeesters te stellen
ende over te geven tot securite ende /
versekertheyt van de voorsz. onmundige
kynderen, oock ist noot d'goederen te alieneren ende
transporteren ende voorts alles
diensdaengaende t'sij in rechten ofte
daerbuyten te doen t; geene volgens
costume ende ordonnantie aldaer
gebruyckeleijck is, sal vereysschen,
alles met macht om yemant te
subsituteren ten eynde voorsz., ende
off sij comparante selffs present sijnde
soude connen ofte mogen doen, belovende
voor goet ende van weerden te houden
t'geene uyt crachte deses gedaen sal
worden, ondert verbant ende submissie
als naer rechten, des dat d'geconsti-
tueerde gehouden blijft haer gehandelde
tot allen tijden te verantwoorden,
versoeckende hiervan acte ende is dese.
Aldus gepasseert binnen Utrecht ten
huyse van de comparante, staende ontrent
de Breestraet, ter presentie van
Harmannus Uuttenes ende Oloff van
Spieringhshouck, borgers t'Utrecht, als
getuygen die desen mette comparante ende mij
notaris ondertecykent hebben.
X Dit merck is geteyckent bij Adriaen Versteech
Hermannus Utenes voornt.
& Dit merck is geteyckent bij Oloff van Spieringhhoeck voornt.
Nic. de Cruyff nots. 13.3.1662

 

Adriaan van Heemstede zei op ma, 10/05/2020 - 19:44

Erg bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.