Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1650

Hier een akte van 1650 te Bergen op Zoom. Zou iemand hier een transcriptie van kunnen maken?

Alvast erg bedankt

Reacties (3)

Adriaan van Heemstede zei op vr, 10/02/2020 - 09:24

deel 2

Geert Ouweneel zei op vr, 10/02/2020 - 10:50

Compareerde voor mij Jan van wesel, notaris
openbaer etc., mette getuygen naergenoempt, d; heer
ingenieur Jacob Vleugels, voor hemselven voor een
thiende paert ende in coope vercregen hebbende een
thiende paert van de weduwe van saliger Jan Vleugels,
haeren broeder, midtsgaders als vooght van Dierck
Vleugels, soone van Dierck Vleugels, mede sijn
broeder, daer moeder aff was wijlen Anna
van Kissel, oock voor een thiende paert, ende
in dier qualiteyt constitueert Davidt Vleugels,
poorter deser stadt, oock sijnen broeder, omme
in sijnen name voor den drye thiende parten
te laten verhoogen den openbaren opslach te
geven ende de opdracht te doen van alsulcke
partijen van weyden als gelegen in de leege meeren
buyten de Moutsche poorte, als tot noch toe gemeen
ende onverdeelt sijn geweest tusschen hem
comprante in der voorsz. qualiteyt ende andere
sijne mede consorten, tesamen kinderen ende
erffgenamen van saliger sr. Dierck
Vleugels d'Oude, ende wijlen Geertruyt
Udermans innocente dochter onlangs over-
leden, als eenige erffgename van saliger
Geertruyt de Knuyt hare moeder, lest weduwe
was van saliger de voorn. Dierck Vleugels /
den comparant van de drye thiende parten ende
voorsz. weyden te laten ontvrien den cooper ofte
coopers daerinne vrien ende alle solemnitijten
meer te plegen naer costuyme van de plaetsse
gerequireert, de penningen te ontfangen et
quitandum etc., et generaliter etc., al waer't
oick soo etc. promittens et obligans
salve computa etc, alles sonder acht ofte
list. Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Bergen op Zoom voorsz. den 20en Aprilis
1650 ter presentie van d'heer Pieter
Houck, wethouder deser stadt ende jonckeer Henrick
van der Moelen, edelman van de compagnie van d'heer
capiteyn Ruysch als getuygen et signamisunt.
J. Vleugels
P. Houcq
Henrick van der Moelene
J. van Wesel nots.

 

Adriaan van Heemstede zei op vr, 10/02/2020 - 11:17

hartelijk bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.