Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 1632

En nog een akte uit 1632 met voor ons belangrijke naamsvermelding van Jan Willems van de laak. Wat staat hier, wie wil er een transcriptie van maken.

Er volgt een 2e pagina

Reacties (21)

Ria van de Laak zei op do, 03/25/2021 - 12:02

en pagina 2

Geert Ouweneel zei op do, 03/25/2021 - 15:56

Volgens mij komt er geen Jan Willems van der Laek voor op deze pagina's.

Ria van de Laak zei op do, 03/25/2021 - 16:10

Dag Geert, mijn informatie is niet correct. Het zou gaan om Herbert Jan Smits en Jenneke Reijner Heesters. Een van hun kinderen zou getrouwd zijn met Jan Willems van der Laeck. Vanwege de verwantsschapslijnen is deze akte toch interessant voor ons.

Geert Ouweneel zei op vr, 03/26/2021 - 08:10

Die namen heb ik niet in deze tekst kunnen ontdekken.

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 01:09

ook voor deze akte een nieuwe vondst gedaan. Ik stuur het eerste blad met hopelijk de volgende inhoud, c.q. namen. Bij enige herkenning zal ik de volgende scans sturen. Wie wil dit omzetten in voor mij leesbare taal. 

29. 1632 juli 14 847.Sch.Otw,R.326,61 Laureys en Jenneken krn w. Herbert Jan Smits bij w. Jenneken d.w. Gijsbert Reyner Heesters en wede Laureys Jan Langens in haar 2de huw.; Anthonis z. Adriaen Woestenborch man van Mayken, Jan Willems van de Laeck man van Heilwich, Willem Wouter Brocken man van Adriana drs w. Herbert en Jenneken o - 5/6 onbedeeld in 1 L 28 R erffs afgespleten van een meerder stuck erffs aen de zijde oostw. bvvo teynde de Bocxtelstrate t t gem. wegen v ander erff voorn. verkopers daer dit afgespleten wordt t scherp uitlopend aan een walleken daer teynden liggende welk 5/6 na dood ouders aan Anthonis hennen broeder z.w. Herbert en Jenneken 30.

 1632 juli 15 847.Sch.Otw,R.326,63v Laureys, Anthonis en Jenneken krn w. Herbert Jan Smits bij w. Jenneken d.w. Gijsbert Reyner Heesters [en wede Laureys Jan Langens] in haar 2de huw.; Anthonis z.w. Adriaen Woestenborch man van Mayken, Jan z.w. Willem Jans van de Laeck man van Heilwich, Willem z. Wouter Jan Brocken man van Adriana drs w. Herbert en Jenneken delen aan Laureys o.a. o - 3/8 in stuck weyvelts 7½ L par. Haren tpl. omtrent de Belversche Brugge geheel t erf Jan Ghijsberts van de Schoot t v erf heren altaristen KvOtw. t gemeynt aldaer gent de herberge aan Anthonis o - de helft oostw. in stuk akkerland 8 L 20 R lants int geheel par. Otw. aen de Koestrate omtrent het 847.Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418 - 1811 Regestenlijst inv.nr.326 6 Singelshecken t ander erf Anthonis voors. oyck toebehorende ende tghene voorgaend hieraff gespleten is t Anthonis Adriaen Woestenborch delend v gem. steeghde of strate gent de Bocxtelstrate t gem. strate gent de Koestrate belast met de helft in 1 mud rogge Convent van Corstendonck bij Thurnhout; de helft in 11 ka gld ten Bosch int Swart Lamp; 15 st in een rente van 7½ ka gld Henrick van Casteren ook ten Bosch aan Jenneken etc. aan Anthonis Adriaen Woestenborch o - de helft westw. in stuck ackerlants 8 L 20 R par. Otw. tpl. aen de Koestrate omtrent het Singelshecken, deze helft t O Anthonis Herberts voors. t wede en krn Thopmas Jacops van Riel v gem. stege of strate gent de Bocxtelstrate t gem. strate gent de Koestrate belast met de helft in 1 mud rogge Convent van Corstendonck bij Thurnhout; de helft in 11 ka gld ten Bosch int Swart Lamme; 15 st in een rente van 7½ ka gld Henrick van Casteren ook ten Bosch aan Jan van de Laeck etc. aan Willem etc.

Geert Ouweneel zei op zo, 04/18/2021 - 09:05

Hier de tekst op de rechterpagina. Het extract dat je geeft, tweede deel, is het begin van de volgende akte, zo lijkt het. Maar van die akte staan maar vier regels op de scan.

 

Pagina rechts:
Laureys ende Jenneken, broeder ende sustere, kinderen
wijlen Herbert Jan Smits, bij denselven wijlen Herbert ende
bij wijlen Jenneken sijne huysvrouwe, dochter wijlen Gijsbert
Reynier Heesters ende nagelaten weduwe wijlen Laureys Jan Langens,
in haer 2e houwelijck tsamen verweckt, de voorsz.
Jenneken met eenen momboir, bij haer gecoren, ende
haer bij den selven naer gewoonte gegeven, Anthonis,
sone, Adriaen Woestenborch saliger, man ende mombar
Mayken sijne huysvrouwe, Jan Willemssen van den
Laeck als man en momboir Helwigh sijne huysvrouwe,
ende Willem Wouter Brocken, als man ende momboir
Adriana sijne huysvrouwe, gesusteren alle wijlen
Herberts ende Jennekens voorn., vijff seste gedeelten
onverdeylt in een lopenset ende 28 roeden erffs, affgespleten van een
meerder stuck erffs aen de sijde oistwart, gelegen binnen
de vrijheyt van Oisterwijck, t'eynden de Boxtelstrate
tussen de gemeyn wegen aldaer aen beyde sijden, streckende
metten eenen eynde aen andere erfkens der voorsz. vercoperen
daer dit stucxken affgepleten wordt ende metten anderen
liggende, welckes 5 6e gedeelte in den stucxken lants
voorn. henluyden bij ende overmidts den doot ende afflijvicheyt
van henne voorsz. ouderen erffelijck aengekomen is als
sij sellen hebben sijn wettelijcken ende erffelijck opgecomen
Anthonisen selve broeder sone wijlen Herberts ende
Jennekens voorn. dyen t'resterende 6e gedeelt in den
stucken lants is competerende, ab etalen, gelovende
die voorsz. opdragenen metten momboir de voorsz. ierste
genoempde Jenneken op hem ende op alle henne goederen
den voorsz. Anthonisen vast ende seecker te houden
ten eeuwigen dagen sonder enich wedersegghen,
ende allen commer ende calangie daerinne wesende,
den gelijcke kynderen gereserveert alle deycken en
heesters op dit stucxken lants staende om tsamen
uut te steken ende termijnen tussen dit ende halff Mert
ierstcommende ende sol die voorsz. Anthonis
dit stucxken lants yerst aenverden tusschen
nu yerstcommende aen den stoppelen. Testes in Buerden
... Buerden den 14 July 1632.

 

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:31

Oh wat fijn, Geert. Ga ik nu de andere pagina`s er op zetten inde hoop dat je die ook wil transcriberen.

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:32

3e deel

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:32

4e deel

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:33

5e deel

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:33

6e deel

Ria van de Laak zei op zo, 04/18/2021 - 09:34

7e en waarschijnlijk laatse deel

Geert Ouweneel zei op ma, 04/19/2021 - 09:06

[Eerst de laatse regels nog van deel1]
Laureys Anthonis ende Jenneken, gebroederen ende
sustere, kynderen wijlen Herbert Janssen Smits, bij denselven
wijlen hebbende ende wijlen Jenneken sijne huysvrouwe hare
wijlen Gijsbert t'eynde Heesels ende ingelaten tot wijlen /
[deel 2] Laureys Jan Langens in haeren 2en ende lesten houwelijck t'samen
verweckt. Anthonis Aerden Woestenborch als man ende
momboir, Mayken zijne huysvrouwe ende Willem
Wouter Hocken als man ende momboir Adriana sijne
huysvrouwe, gesusteren ende Willem Herberts ende Jennekens
lesgenoempt, vijff 6e gedeelten in een stucxken
ackerlants 23 roeden oft daeromtrent begrijpende, of soo
groot ende soe cleyn als tselve aldaer gelegen is inde
prochie van Haren, in de Belverse acker en omtrent
Sinte Marteys cappelle tussen erffve Gijsbert Laureys
Langens aen beyden sijden, streckende metten eenen eynde aen
erffenis des heyligeest van Haren ende metten anderen eynde
aen erffenis Henrick van den kynderen ende noch vijff
6e gedeelten in een stucxken ackerlants 23 roeden oft
erffenis Gijsbert voorsz. aen d'een sijde ende tussen erffenis ende
weduwe Gertis Verhoeven aen d'ander sijde, streckende metten
ander eynde aen erffve in Cornelis Jan Lamberts ende metten
anderen eynde aen de kynderen voerwech aldaer lopende,
welcke 2 vijffsen gedeelten in de 2 stucxkens lants voorn.
den voorsz. Laureys ende consorten voorn. bij ende overmidts
die doot ende afflijvicheyt van henne voorsz. ouderen
onder meer andere goederen erffelijck aengecomen
sijn samen verclaerden, hebben sij wettelijck ende
effectelijck opgedragen ende overgegeven Jan Willemssen van de
Laeck, hennen swager ende t'resterende part
in de voorsz 2 stucxkens lants is competerende, werdende
gehouden die voorsz. Laureys ende consorten voorn. metten
momboir der voorsz. Jenneken [Latijn]
behoudelijck dat die voorsz. Jan desen 2 stucxkens lants
yerst aenverden sal teghens nu yerstecomende ende aen den stoppelen.
Testes et date ut supra.

Henrick ende Wouter, gebroederen, sone wijlen Demer
Wouterssen daer moeder aff was Jenneken, weduwe
wijlen Embert Henricxssen, Jan sone
Henrick Jan Pieters als man ende momboir Cornelia
sijne huysvrouwe ende Pieter, sone Aert Jan
Emmen, als man ende momboir Heylwich
sijne huysvrouwe, gesusteren, weduwe wijlen Demer
ende Jennekens voorn. hebben underlinge
ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt
een erffdeylinge ende erffscheydinge van de
goeden naebeschreven henluyden bij ende overmidts
den doot ende afflijvicheyt van de voorsz. Demeren /
ende Jenneken voorn. hennen ouderen erffelijck
aengecomen sijnde so men verclaerden.

Overmidts welcker erffdeylinge ende erffscheydinge
soe sal die voorsz. Henrick hebben, houden ende erffelijck
besitten die helfft in eenen woonhuyse ende gront
ende die helft noortwart in een stuck ackerlants
genoempt den Brekelacker daeraen gelegen
4 lopensaeten ende 22 roeyen off daerontrent begrijpende,
ghelegen in de prochie van Haren ter plaetse
genoempt aende raem tussen erffve Wouters voorsz.
hiertegen deylen ex uno ende tussen erffve Henrick
Rochus ex alio et uno fine streckende alio
fine aen gemeyn strate, noch een stuck erffs
een lopensaet 6½ roeyen off daeromtrent begrijpende,
gelegen ter plaetse voorsz. tussen erffve Jan
Wouters voorsz. ex alio, streckende uno fine aen
erffve Lijsken van Duiren et alio fine aen erffve
Henrick Rochus, noch een loperse gemetens
erffs, wesende een van de middelste stucken
in een stuck erffs eensdeels lant ende
aen de spels weye gelegen ter plaetse voorsz.
tussen erffve Wouters voorsz. ex uno ende tussen
erffve Henricx voorsz. beyde hiertegen deylende
ex alio, streckende uno fine aen de gemeyne strate
et alio fine aen erffve Engelken Pieters
ende noch een stucxken erffs, liggende tot
aen de wortelhoff vijff roeyen off daeromtrent
begrijpende, gelegen ter plaetse voorsz.
tussen erffve Jan Anthonis Bastiaens ex uno
ende tussen erffve Engelken Pieters ex alio
et fine uno streckende alio fine aen
erffve Jan Henricx voorsz. aen de voorsz. erffven
soe groot ende soe cleyn als deselve aldaer
gelegen ende affgepaalt sijn ende op
welcke goeden t'samen op allen schepenen
brieven daeraff gewach doende tot behoeff
vanden voorsz. Henrick, hebbende andere
mededeyleren wettelijck ende erffelijck
vertegen helmelinge in manieren indyen
gewoonlijck sijnde, behoudelijck dat die voorsz.
Henrick uuyt desen lothe gelden sal de
helft in 7 gulden 1½ stuver t'sjaers aen de kynderen
Jan Thomas tot Vlijmen ende dat eensdeels
ten respecte van de helft van den huyse bij hem
van de gelijcke erffgen gecocht als oyck
eensdeels hem bij dese deylinge ten laste
gevallen, noch die helft in 5 stuvers t'sjaers
aen de heer van Helvoirt, noch 2 ort t'sjaers
aen gesworen van Helvoirt, noch 16 stuvers t'sjaers /
[deel 3] aen heere bischop van den Bosch ende noch te
onderhouden het vierden gedeelt in een
halff roey dijcx opten Belversen dijck
het vierden t'jaer eens te moeten onder-
houden met conditien ut infra.

Overmidts welcken erffdeylinge ende erffscheydinge,
soe sal die voorsz. Wouter hebben, houden ende
erffelijck besitten die helft umbedeylt in een
woonhuyse ende gront ende die helft suydwaert
in den stuck ackerlants genoempt Brekel acker,
daeraen liggende 4 loperse 22 roeyen off
daeromtrent begrijpende, gelegen in de
prochie van Haren ter plaetse genoempt
aen de Haven tussen erffve Henricx voorsz. hier-
tegens deylende ex uno ende tussen erffve
Engelken Pieters ex alio, streckende metten
eenen eynde aen erffve Henrick Rochus et alio
fine aen de gemeyn strate, noch een stucxken
erffs affgemeten van een meerder stuck
erffs 7½ roeyen erffs begrijpende, gelegen
ter plaetse voorsz. tuseen eerfve Henricx voorsz.
ex uno ende tussen erffve Jans voorsz. ende
hiertegen deylende ex alio streckende uno
fine aen erffve Henrick Rochus et alio fine
aen erffve Lijskens van Doiren, noch een stucxken
erffs genoempt het oudt Wortelbedeken
den voorsz. Wouteren voor sekere weteringe toegelegt
soe groot ende soe cleyn als t'selve aldaer
gelegen is, in de prochie voorsz. tussen erffve
vier kynderen Adriaen Cornelissen ex uno ende
tussen erffve Engel Pieters ex alio, streckende
utroque fine aen erffve Pieter Aertssen voorsz.,
noch een stuck erffs een lopensaet 5 roeyen erffs
begrijpende, genoempt het Nyuewe Velt, gelegen
ter plaetse voorsz. tussen erffve Henrick
Rochus ex uno ende tussen erffve Jan Anthonis
Bastiaens ex alio et uno fine aen den gemeyn strate
ende metten anderen eynde aen erffve Henrick
Demers voorsz., allen die voorsz. erffven soe groot
ende soe cleyn als dei selve aldaer
gelegen ende affgepaelt sijn et [Latijn] ofte begunde
dat die voorsz. Wouter uuyt desen lothe
gelden sal die helft in allen dien
commer in Henriccx lothe begrepen
ende oyck t'vierden gedeelt in de voorsz.
dijck met conditien ut infra.

Overmidts welcke erffdeylinge ende erffscheydinge /
soo sal die voorsz. Jan hebben, houden ende erffelijck besitten de
helft westwart in een stuck ackerlants 4 loperse min
twee erven gemeltens erffs begrijpende, gelegen in de prochie
van Heelen ter plaetse genaempt aen de raeden tussen erffkens
Peeter voorsz. hiertgen deylende aen d'een sijde ende tussen
erffenis Engelken Peters aen d'ander zijde, streckende
metten eenen eynde aen erffve Henrick Demers voorsz. ende
metten anderen eynde aen erffenis Iemertge Jan Rochus,
noch de helft westaert in een stuck erffs of dries
2 lopensaet min 4 roeyen begrijpende, gelegen ter plaetse
voorsz. ende tussen erffenis Peters voorsz. ex uno ende tussen erffenis
Engelkens voorsz. ex alio, streckende uno fine aen erffve Wouter
voorsz. et alio fine aen erffenis hiernaer genoempt,
noch 45 roeyen erffs in een stuck erffs genoempt het
Nyeuw velt, wesende een midelste gedeelt aen de sijde
westwart tussen erffve Henrick voorsz. ex uno ende tusschen erffve
Peters voorsz. beyde hiertgen deylende ex alio, streckende
uno fine

[Hier stop ik, omdat ik denk dat deze erfgenamen niet relevant zijn. Zo sla ik ook
deel 4, en 6 over. Ik ga verder met deel 5. Daarin komen Jenneken en Jan van der Laeck aan de orde.
Deel 3 rechts: de erfenis van Peele
Deel 4 rechts: de erfenis van Laureys
Deel 4 rechts: de erfenis van Anthonis Herberts
Deel 6 links: de erfenis van Willem]

deel 5:
Overmidts soe is die voirsz Jenneken te
dele gevallen ende erffelijck aengecomen een
stuck ackerlants genoempt den Castent, drye
lopensaet ende vijfftien roeyen lants oft daeromtrent
begrijpende, gelegen in de prochie van Haren, ter plaetsen
genoempt in de gemeyne Belversche ackeren, aldaer
tussen erffve der erffgenamen Jan Zebertssen aen d'een sijde
ende tussen erffve Agnees weduwe Jans van den Bier aen
d'ander sijde, streckende metten eenen eynde aen erffve
Peter, sone Jan Lamberts Peynenborchs ende metten
anderen eynde aen de gemeynen ackerwech aldaer,
noch drye achtste gedeelten ombedeylt in een stuck
weynelants 7½ lopensaet, item ut fine in Laurenssen loth ut
[Latijn] tot behoeff van de voorsz. Jenneken hebben
die andere mededeylers wettelijck ende erffelijck verteghen
helmelinge in manieren in dyen gewoonlijck sijnde, behoudelijck
dat die voirsz. Jenneken hieruuyt gelden sal negen karolus
guldens t'sjaers aen de weduwe Lijmert de Busschieter,
noch 30 stuvers t'sjaers in eene rente van 7½ gulden t'sjaers
aen Henrick van Casteren, noch 2 gulden 5 stuvers t'sjaers aen Lijsen
van Dithen ten Bosch ende noch drye karolus gulden t'sjaers den
heyligengeest tot Haren, met [Latijn]

[verder op de rechterpagina]
Overmidts welcker erffdeylinge ende erffscheydinge
soe is den voirsz. Jan van der Laeck als man ende
momboir sijne huysvrouwe voirsz. te dele gevallen
ende erffelijck aengecomen een stuxken ackerlants
anderhalff lopensaet ende anderhalff roeye gemetens
lants oft daeromtrent begrijpende, gelegen in de prochie
van Haren, ter plaetse genoempt Belveren, in de
midackers aldaer, tussen erffve des heyligeest van
Oisterwijck ex uno ende tussen erffve Ghijsberts sone
wijlen Laureys Jan Langen ex alio, streckende uno fine
aen eenen gemeynen ackerwech et alio fine aen
een gemeyn steghe, genoempt de Bock steghe,
noch een stucxken ackerlants 48 roeyen lants
oft daeromtrent begrijpende, gelegen in de prochie
ende ter plaetse voirsz. tussen erffve Jans sone Peter
Jan Lambertssen ex uno ende tussen erffve toebehorende den
natuerlijcken sone van Anthonis Wouterssen ex alio,
strecken uno fine aen erffve Willems sone Corstiaen
Jan Broch et alio fine aen de gemeynene vaerwech,
ende noch een stuxken ackerlants, genaempt
het Hoochlopensaet, een lopensaet ende vijffthien
roeyen lants ofte daeromtrent begrijpende en
gelegen in de prochie ende ter plaetse voirsz.
omtrent de cappellen aldaer tussen erffve Jans
sone Philips Jan Thomasz ex uno ende tussen erffve
Henrix Lenaert Heesters ex alio, streckende uno fine
aen erffve Jan Aert Broch et alio fine aen
deel 5:
eenen gemeynen ackerwech als sij seden, op welcke
erffve et [Latijn] voirsz. van de Laeck als man ende
momboir sijner huysvrouwe [Latijn]
behoudelijck dat die voirsz.
Jan van de Laeck hier uut gelden sal 6 karolus gulden t'sjaers
aen de cappelle tot Boxtel ende noch sess karolus gulden
t'sjaers den heren altaristen tot Oisterwijck, met
conditien [Latijn].

Ria van de Laak zei op ma, 04/19/2021 - 15:25

Heel hartelijk dank Geert, voor deze transcriptie. Laatste vraag, op het eind staat geen datum, betekent het dat er eigenlijk nog een pagina achteraan hoort of is dit, zoals je in het begin al zei, niet relevant voor onze voorvader?

Geert Ouweneel zei op ma, 04/19/2021 - 15:43

Ja, er moeten nog een of meer pagina's volgen. Ik weet niet of die relevant is, want ik heb hem niet gezien.

Ria van de Laak zei op ma, 04/19/2021 - 16:19

Dag Geert, ik heb dus nog maar 2 pagina`s gedownload. ik kan geen begin en eind ontdekken en hoop dan ook van je te horen of ze relevant zijn met een eventuele transcriptie. Deel 8

Ria van de Laak zei op ma, 04/19/2021 - 16:20

Deel 9

Geert Ouweneel zei op di, 04/20/2021 - 10:28

Ik heb van deel 8 en 9 van elke paragraaf het begin getranscribeerd. Als je daaruit concludeert dat de inhoud van belang is, kan ik alsnog de rest omzetten.

Deel 8:
Jan, sone wijlen Cornelis Jan Vondich een huys ende
hoff ende erffkens daeraen liggende ende daertoe behorende,
staende ende gelegen binnen de vrijheyt van Oisterwijck,
ter plaetse tussen erffenis Jan Thonis van der Wiel aen d'een zijde
ende tussen erffenis Matheus Huberts aen d'ander zijde, streckende
voer van de gemeyne straten totte erfkens der erffgenamen
Willem Colijns als hij sede, heeft hij wettelijck ende erffelijck
vercocht Jennekeren, nagelaten weduwe wijlen
Henrick Janssen om bij derselver in een erffrecht
te hebben ende te besitten, gelovende die voorsz. Jan als schuldenaer
principael op hem ende op alle zijne goeden, hebbende ende
vercrijgende t'voorsz. huys, hoff ende toebehorten voorn.
die voorsz. Jenneken te waren als men erffve schuldich
is te waren ende alle commer ende calaingie daerinne
wesende deselve aff te doen, gehelijcken, uutgenomen
nog 7 stuvers t'sjaers aen Adriaen Willem Verhoeven,
noch 20 stuvers t'sjaers aen Heylken van den Borcht, noch 20 stuvers t'sjaers
aen heyligeest alhier, alles met een jaer achtersels
ende het 2e jaer lopende, ende noch een roey dijcxx
opten Oisterwijcxen dijck ende gereserveert den
voorsz. Mattheus Emberts den halven
etc. etc.

Alieda, weduwe wijlen Jan Thonissen bij denselven wijlen Jan
ende bij wijlen jouffrouw Alida van Gameren, sijn huysvrouw in
haeren 2en houwelijck t'samen verweckt, geassisteert met heer
ende mr. Peeter Franchois Havens, licentiaet in beyde rechten,
haeren gecoren voecht en momboir inne desen, ende in
stede te weten huns hoff, schueren ende backhuys metten
boomgaert en erffens daeraen liggende ende daertoe
behoorden
etc. etc.

deel 9:
Heer ende mr. Peeter Franchois Havens, licentiaet in
beyde rechten, vermogens sekere procuratiebrieven
voor mr. Dierck van den Velde, notaris ende sekere
getuygen binnen Schertoghenbosche gepasseert, ende
uuyt crachte der mechte hem bij heer ende mr. Frederick
Havens priester conninck ende cantoir in Ste .Pieterskercke
tot Loven, sijn broeder, sone wijlen heer ende mr. Dierck
Havens, sone wijlen Frans van denselven Frans ende wijlen
jouffrouwe Adriana van Gameren, sijn huysfrouwe in haeren 1en
houwelijck t'samen verweckt, soo blijckende was daerinne
gegeven ende verleent ende alsoo in dyen qualiteyt
voir 6 sevenste gedeelt, ende Aleyder weduwe wijlen
Jan Thomasz bij denselven wijlen Jan ende bij wijlen
Adriana van Gameren voorsz. in haeren 2en huwelijck t'samen
verweckt, met eenen momboir bij haer
etc. etc.

 

Ria van de Laak zei op wo, 04/21/2021 - 20:19

Dag Geert, het lijkt er op dat hetgeen nog volgt, inderdaad minder interessant is voor Jan Willem van de Laeck en Heilwich, getrouwd met Jan, onze voorvader. Onze interesse gaat vooral daar naar uit en naar de genoemde percelen. Vooralsnog is dit voldoende. Dankjewel. Groet, Ria van de Laak

Ron zei op di, 02/07/2023 - 14:57

hallo, dit is nog eens mooie informatie.

Ria, ik wilde vragen of je van Herbert Jan Smits zijn familie nog meer informatie beschikbaar hebt?

Ben deze familie aan het uitzoeken, ben benieuwd.

 

groeten van Ron Gommers.

Ria van de Laak zei op zo, 03/26/2023 - 13:17

Dag Ron, ik moet je helaas teleurstellen. Verdere informatie over Herbert Jan Smits, behalve bovenstaande akte, heb ik niet. Behalve dat die familie hoogstwaarschijnlijk in Haaren woonde en in Oisterwijk aktes lieten opmaken.

Succes met die leuke speurtocht. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.