Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 1630

Voor mij een belangrijke akte. Ik kan het een en ander ontcijferen maar niet helemaal. Kan iemand mij helpen. Het zijn drie pagina's. Aangezien ik maar een afbeelding kan invoegen daarom 3 keer dezelfde vraag. 

Alvast bedank !

Reacties (16)

Hans Knijff zei op do, 12/08/2022 - 13:56

Op een of andere manier wordt de afbeelding uit zijn verband getrokken en is niet leesbaar.

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 12/08/2022 - 14:52

Beste Hans, wat vervelend om te zien dat de foto inderdaad niet goed wordt weergegeven, ik zag dat dat ook in een andere browser zo is. Zou je me de foto op kunnen sturen? Dan wil ik graag nog even proberen of we het vanuit hier wel goed op de site kunnen krijgen (info@watstaatdaer.nl).

Alvast dank, Mariët

Geert Ouweneel zei op vr, 12/09/2022 - 08:36

1630 akte 533 Arien Knijff 3
alle het verval van deselve pannebackerije
comende, eeuwelijck sal sal comen tot behoeff
van Huych Pietersz Haselaer ofte zijne
nacomelingen, die het op sijne costen nae hen
sal moeten nemen ende wech halen, mits dat
hij gehouden is te leveren ende aen te wijsen een
bequame plaetse naest het voorsz. werck
daer men den offval sal leggen, ghelijck het tegen-
woordich ende voor date is geschiet, ende soe de
pannebackerije niet gangbaer soude gehouden
werden, soe sal den voorsz. Aert Caro gehouden
sijn Huych Pietersz voornt. ofte sijne
nacomelingen voor t'jaerelijcx verval tot twee
mannen seggen te contenteren, alles volgens
het accoort met hen ten overstaen van Huych
Woutersz ende Cornelis Tack gemaect, soe
van t'verval als doovaren van de sloot ende anders
t'welck den voorsz. Aert Caro sal moeten naer-
comen ende sij comparanten reunchieerden elcx in
hunne voorsz. qualityetyen van alle recht, actie ende
aenseggen bij haer eenichsins tot der voorsz. pannebackerij
ende t'genen daeraen als vooren dependerende is, gehadt
ende van allen ouden brieven daervan roerende
ten behoeve van de voorsz. Aert Ariensz Knijff Caro
ende sijne nacomelingen, bekennende van den
coope vandien ende sulcx van desen transporte
den lesten penning met den eersten voldaen ende betaelt
te wesen, belovende oversulcx het getransporteerde
in desen te vrijen ende te waren boven de uytgedructe
lasten, jaer ende dach, als erffcoops recht is, ende
alle voorkomer aff te doen naer gewoonte deser
stede, sonder list. In oirconde bij ons
schout ende schepens geteeckent ende met
ons uythangende zegelen bevesticht den
12e Octobris 1630.

1630 akte 533 Arien Knijff 2
Welcke transporteerde ende cedeerde ten
behoeve van Aert Ariensz Knijff Karo, pannenbacker,
sijnen erve ende nacomelingen die d'selve
cessie aennemende was, een pannebackerije
met d'huysinge ende erve daeraen behoorende,
staende ende gelegen buytendijcx op Tournoystraet
onder de poorterije deser stede, waer
ten oosten erffgenamen van Floris Pieters schipper
ende ten westen voor aen den Rijn mr. Gerrit de
Smit geërft zijn, streckende uyt den Rijn
tot aen den dijck toe, mitsgaders het getimmerte,
de voorsz. comparant in qualiteyt als vooren toebehoorende,
staende binnendijcx ende de beterschap
van de gront vandien, beginnende van den dijck
ende streckende tot de vletsloot toe, zijnde ten
westen Huych Pieters Aertsz ende ten oosten Floris
Pietersz erffgenamen, ofte Huych Pieter Aertsz
voornt. naestgelegen, doch met sulcken recht
als de comparanten in de voorsz. qualite daeraen
competerende is, sonder meer, mitsgaders
met t'geen aen de voorsz. pannebackerije ende
getimmerte dependerende is ende oock met
de deelen ende voorder gereetschap daerbij sijnde
ende de comparanten als vooren behoorende, belast sijnde
de voorsz. pannebackerije ende t'erff gelegen
buytndijcx met drie stuvyers jaerlicxs eeuwigen
uytgangh, competerende Floris Pietersz erffgenamen
ende noch beswaert met vier hodnert vijftich
gulden t'gasthuys deser stede competerende,
daer men jaerelijcx van te renthe heeft
tegens den penning sesthien vrij gelt, welcke
lasten den voorn. Aert Ariensz Knijff Caro
tot hem is nemende, met alsulcke conditien
dat d'voorsz. pannebackerije verbonden is, dat

 

Hans Knijff zei op vr, 12/09/2022 - 09:33

Hallo geert

Geweldig bedankt voor de transcriptie. Er zit nog een pagina voor mag ik zo vrij zijn om te vragen deze ook nog te doen? (zie bijlage) Kan ik de conclusie trekken uit de eerste zinnen van deel 2 dat Arien Aerts Knijff is overleden omdat zijn erven en nakomelingen worden genoemd?

Met Vriendelijke groet Hans Knijff

beheerder Mariët Bruggeman zei op vr, 12/09/2022 - 10:12

Hans heeft ons nog even de drie afbeeldingen per mail gestuurd. Hopelijk zijn ze nu beter leesbaar, qua scan dan tenminste ;).

 

beheerder Mariët Bruggeman zei op vr, 12/09/2022 - 10:14

Tekst deel 2

beheerder Mariët Bruggeman zei op vr, 12/09/2022 - 10:15

Tekst deel 3

Geert Ouweneel zei op vr, 12/09/2022 - 13:21

jaere ende dagh als erffcoopsrecht is ende
alle voorcommer aff te doen naer
gewoonte deser stede. In oorkonde desen
bij ons schout ende schepenen geteeckent
ende met onsen uythangenden zegelen
bevesticht ten daghe ende jare voorsz.,
in kennisse van mij secretaris
[ondertekening]

In deel 2 staat niet dat Arien Aerts Knijff is overleden.
Bedoeld wordt dat wat getransporteerd wordt voor hem is,
maar t.z.t. ook voor zijn erfgenamen en nakomelingen.

Hans Knijff zei op vr, 12/09/2022 - 14:41

Hallo Geert. Helaas hebben we elkaar verkeerd begrepen het betreft het 2e deel van de eerste pagina. Het bovenste deel betreft een ander akte. Dus als je tijd en zin hebt graag het onderste deel transcriberen.   Jammer dat ik de tekst verkeerd geinterperteerd heb had gehoopt een overlijdensdatum ongeveer te kunnen vaststellen. Ik ga verder zoeken.

Groet Hans Knijff

Geert Ouweneel zei op vr, 12/09/2022 - 15:50

Er staan nu zoveel scan dat ik niet precies weet welke je bedoelt.

Bedoel je scan 1630 akte 533 Arien Knijff 1.0, tweede deel? Dat gaat over heel iets anders als ik dat zo zie. Er komt geen Knijff in voor.

Geef maar even aan welk fotonummer je bedoelt.

Hans Knijff zei op vr, 12/09/2022 - 15:58

Heg even opnieuw de bedoelde bladzijde toegevoegd. Hans

Geert Ouweneel zei op vr, 12/09/2022 - 16:19

Wij Adam van der Mijll, schout, Bartholomeus
Gijsbertsz van Bleijeel ende Willem Jansz
Schuylenburch, schepenen der stede Wourden,
doen condt dat voor ons gecomen ende gecom-
pareert sijn geweest Cornelis Willemsz
Meynenvelt, ende Damus Huygensz, d'Hoy,,
voochden van Cornelis Pietersz, item Symon
Symonsz,s chipper, als man ende voocht van Jannichgen
Pieterdochter, ende Folckert Folckertsz Suyr-
mont als man ende voocht van Diewertgen
Pietersdochter, voorkinderen van Merrichgen
Jansdochter zaliger, geprocreert bij haer eerste
man Pieter Cornelisz zaliger, item Pieter Huybertsz,
haere broeder ende Harmen Jansz schipper,
oom ende voocht van s'vaders sijde, mitsgaders
Willem Cornelisz van der Burch, oom ende
voocht van s'moeders sijde van de kinderen,
naergelaten bij Huybert Jansz snijder, ende
Merrichgen Jansdochter voornoemt, ten overstaen
ende met believen van Jan Pietersz van
Broeckhuysen ende Damus Huygensz d'Hoy,
weesmeesters ende oppervoochden van de voorsz. weeskinderen

 

Hans Knijff zei op vr, 12/09/2022 - 17:22

Geert. Nogmaals dank voor de moeite. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat Merrichgen jansdr   Snijder van haar achternaam heette en de echtgenote was van Aert Ariens Knijff.    Maar nu lees ik toch iets anders. Volgens wat ik lees is Merrichgen de vrouw van Huybert Jansz Snijder. voorheen getrouwd met Cornelis Pietersz. Of heb ik dat mis?

Hans Knijff zei op zo, 12/11/2022 - 19:43

Ik durf het bijna niet te vragen maar nog een klein stukje tekst. ik kom nu al een aardig eind maar twijfel over het woord dat voor de naam Arien Aerts Knijff staat. Volgens mij efgenamen. (het gaat om de onderste helft. Alvast bedankt.

ChrisvD zei op zo, 12/11/2022 - 21:45

is gecompareert en[de] erschenen = verschenen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.