Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 13 april 1671 - 1

In het Haags Gemeente-archief vond ik deze scan (pagina 1 van 2) van een akte die, als ik het goed begrijp, door mijn voorvader Jan Gilliszn Maas als getuige is getekend.

Ik kan er niets van lezen. Wie wel?

 

Als Jan Gilliszn inderdaad als getuige heeft getekend, dan ben ik al heel blij met een samenvatting van de akte. Voor de couleur locale…

 

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (3)

René van Weeren zei op vr, 02/04/2022 - 16:06

Samenvattend:

Jan Gillisz Maes, wever, verklaart op mannenwaarheid (plechtige verklaring indien iemand om principiële redenen geen eed wilde afleggen) op verzoek en ten behoeve van Jacobus Nahuys dat hij zelf omtrent Allerheiligen 1669 is komen wonen in de woning van Mr. Goes en door diens echtgenote van Mr. Goes aangenomen was als wever. Jan verklaart dat de dienstmaagd Jenneke Ferijs, die op de werkzaamheden en het huis toezicht moest houden, regelmatig mannen enkele nachten achtereen bij haar liet overnachten 'zonder dat daar iemand bij was'. Buurtgenoten vroegen zich al af of Jenneke en ene Joost een echtpaar waren. Dit betreft een notarieel vastgelegde verklaring die vermoedelijk deel uitmaakte van een groter proces.

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op vr, 02/04/2022 - 16:37

Dag René,

Dank! Door dit soort informatie komt een voorvader stukje bij beetje tot leven. Fijn!

Groeten,

Anneloes

Geert Ouweneel zei op vr, 02/04/2022 - 16:40

Op huyden den 13en April anno 16 hondert
eenenseventich compareerde voor mij Abraham
Warmenhuysen, notaris publicq, bij den Ed.
Hove van Holland geadmitteert, in s'Gravenhage
residerende ende den getuygen naergenoemt, d'eersamen
Jan Gillisz Maes, wever, woonende alhier in Den Hage,
dewelcke verclaerde bij sijnen manne waerheyt
en desselffs conscientie in plaetse van eede, ter
instantie ende versoecke van Jacobus Nahuys mede
jegenwoordich alhier, dat ontrent een meant na
Alderheyligen van den jare 1669, hij comparant is comen wonen op de
woninge van de heer en mr. Willem Goes ende door de
huysvrouwe van deselve heer Goes aengenomen sijnde omme
aldaer te weven, is het gebeurt dat seeckere dienst-
maecht , genaemt Jenneke Ferijs, van voorn. mevrouw Goes op deselve
tijt dat hij comparant met sijn aengenomen werck aldaer in t'weven doende was,
tot Mey daeraenvolgende veelderhande mans-
persoonen bij nacht en ontijden heeft aengehouden
ende specialijck voor in ontrent de maent van February
aldaer bij de voorsz. Jenneke Ferijs
verscheyde malen tot twee a drie nachten
achtereen gesamentlijck sijn overgebleven ende
oock voor en na die tijt elck vanh hen int
bysonder sonder datter yemant anders bij
was verscheyde reysen bij
de voorsz. Jenneken Ferijs hebben vernacht ende
verclaerde wijders hij comparant dat geleden
ontrent 7 weecken na Alderheyligen 1669,
sijnde op Sondach, hem comparant op de voorsz.
woninge is comen besoecken eenen Pieter Emmers
met desselfts huysvrouw ende densleven Emmers
t'huys deurgaende ende bij hem comparant
wederom comende vraechde off de
voorsz. personen te weten Joost [open plek]
ende Jenneke Ferijs (die hij Emmers niet
en kenden) man en vrou waren ende
alsoo den comparant daerop antwoorde van
neen, seyde denselven Emmers (replicerende)
gesien te hebben dat sijluyden
malcanderen oneerbaer aentasten en de handen
aen den lijve op onbehpoorlijcke plaetsen leyden, gevende
hij comparant voor redenen van wetenschap alle de voorsz.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.