Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte

Ik ben een beginnend auteur en schrijf een boek over mijn familie. Kan iemand me helpen met de transcriptie van een akte. Ik slaag erin hier en daar woorden of zinsdelen te begrijpen, maar het blijkt onvoldoende te zijn om er een begrijpbare tekst van te maken. Het betreft samengesteld 5 pagina's zoals in bijlage. 

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/26/2022 - 08:11

Op heden den negentiensten October
seventien hondert vier en vijftigh compa-
rerende voor mij Philippus van Mal-
deren als openbaeren notaris, geadmi-
teert bij sijne majesteyts souvereynen
Raede van Brabant, binnen de parochie
van Wolverthem residerende, en in
de presentie van de getuygen naer-
genoemt, in propere persoonen
den eersamen Joannes de Vreught,
inwoonder der parochie van Hum-
beeke, mij notario wel bekent, den-
welken verklaert, gelijck hij verclaert
mits desen, verkocht, gecedeert
en getransporteert te hebben aen en
ten behoeve van den eersamen Joannus
Buelens, alsmede ten behoeve van zijne
huysvrouwe Catharina de Vreught,
suster van den voorschreeven eersten com-
parant, inwoonders der parochie van
Meys tot St. Brixius Rode, aen mij
notario insgelijckx bekent en hier
mede comparerende, die den naerbe-
schreven koop is accepterende, te
weten sijn kindtsgedeelte ofte paert,
raeckende de successie van wijlen sijnen
vader Willem de Vreught en Elisabeth
van Malderen sijne moeder, te weten
het seste paert ofte derde deel in sekere hofstede met

 

LUK zei op zo, 06/26/2022 - 09:22

Beste Geert, heel erg bedankt voor de reactie. Ik begrijp niet dat je dat zo snel kan ontcijferen ..  Ik durf het haast niet te vragen, maar zou je ook de andere pagina's willen bekijken? Ik ben nieuw op dit forum. Ik kan blijkbaar maar telkens één pagina uploaden ?

Geert Ouweneel zei op zo, 06/26/2022 - 14:27

met het huys daerop staende, gront ende
alle sijne andere toebehoortens daeraen
eenighsints dependerende, groot t'samen
anderhalf dagkwandt salvo susto quo
onder de voorschreve parochie van Meys
tot Ste. Brixius Rode daer de voorschre-
ve tweeden comparanten tegenwoordich
inne woonende sijn, item alnoch
een derde paert in seke dagkwandt landts
salvo susto, gelegen onder de voorschre-
ve parochie van Meys tot Ste. Brixius
Rode op het voorvelt, item en fina-
lijck alnoch een derde paert in seven-
tigh roeden landts, salvo susto quo
onder de voorschreve parochie van
Meys op den molenbergh, welken
transport is geschiet om en met
de somme van dry hondert en vijf-
en twintigh guldens, courant geldt,
den gulden tot twintigh stuvyers
en den stuyver tot dry pleeken of
grooten Brabants gerekent en alle
andere specien naer advenant, verclae-
rende den voorschreven transport
wel en deugdelijck ontfangten te hebben
uyt handen van den tweeden comparant
ofte kooper de somme van twee hon-
dert guldens courant geldt, te weten
kortinge van de voorgenoemde somma

LUK zei op zo, 06/26/2022 - 14:57

Het vervolg?

 

Geert Ouweneel zei op zo, 06/26/2022 - 18:09

van dryhondert guldens in den verstaende
nochtans nochtans dat de voorschre-
ve Elisabet van Malderen, moeder van
den voordschreven eersten comparant,
haer leven gedurende sal behouden te
bochte? aen de voorgenoemde goederen,
mitsgaeders is hij transportant mits
desen consenterende in cas dat deselve
sijne moeder quaeme aflijvig te worden,
ten tijde sij is woonende ten huise van
den voorschreven Joannes Buelens,
dat denselven Joannes Buelens alsdan
sal profiteren het loopende huer van
twelf roeden landts, gelegen onder de
voorsschreve parochie van Meys tot Ste.
Brixius Rode, welke twelf roeden
landts sijn uytgegeven op jaerschaere
en tegenwoordigth een huis is op staen-
de, in den verstaende dat den voorschre-
ven Joannes Buelens daerdoor naer de aflijvig-
heydt van de voorschreve Elisabeth
van Malderen, gehouden sal sijn
haer naer eenen behoorelijcken staet
te doen begraeven en eenige dagen daer-
naer haer uytvaert met betaelinge der
selve diensten.
Belovende den tranportant waerschap,
namelijck Brussels waerschap, oft daer-
naermaels iet aengebraecke diensvol-
gende geen paert, deel ofte recht meer
te hebben of te behouden in de voor-
schreve goederen, belovende boven

 

LUK zei op zo, 06/26/2022 - 18:31

de voorlaatste?

Geert Ouweneel zei op zo, 06/26/2022 - 21:43

dien tegens desen coop hem niet te
behelpen met eenige privilegien ...
vementen ofte andere rechten, hiermede
eenighsints contrarierende, alles op
obligatie ende andersints als naer rech-
ten.
Mitsgaders hebben de voorschreven
comparanten, te weten den transportant
en den kooper gedaan hunnen deugedlij-
ken eedt in handen mijns notaris conform
het placcaert van den vijfthiensten De-
cember seventhien hondert dry ende ...
tigh, dat desen transport niet en geschiede
mitsgaders dan den kooper niet en
aenveert directelijck nochte indirecte-
lijk ten behoeve van eenige doo-
den ofte geestelijcke corpora.
Constituerende ten dien effecte onweder-
roepelijck N.N. en alle thoonders deses
om te compareren voor den voorschre-
ven souverijnen Rade van Brabant ende
wethouderen der stadt Brussel en al-
omme elders daer het van noode wesen
sal, om in cas van eenigh gebreck hier-
in het achtervolgen en volbrengen de-
ser voluntarielijck te doen en laeten
condemneren met kosten mitsgaders
om den kooper in sijne huysvrunde

 

LUK zei op zo, 06/26/2022 - 22:03

En de allerlaatste. Ik weet niet hoe erg ik dit apprecieer en hoe je te bedanken

Geert Ouweneel zei op ma, 06/27/2022 - 08:17

in de voorschreve goederen te goeden,
vestigen en erven volgens alle behoorelijken solemnitey-
ten van rechtswegen daertoe gerequireert.
Aldus gedaen en gepasseert binnen de
parochie van Wolverthem ten huise van
mij ondergeschreven notaris, daege, maen-
de, jaere voorschreven, ter presentie
van Joannes de Vrue en Martinus Scham-
paerts als getuygen hiertoe geroe-
pen ende aensocht.
Jan de Vreught
Dit is het handtmerckt van Joannes Buelens
Jan de Veue
Martinus Schampaert
Mij present
C. van Malderen, notaris

[Bovenaan de bladzijde staat nog iets, maar het verband met
de rest is mij niet duidelijk]
Op heden desen negenthiensten
October seventhien hondert vier en der-
tigh comparerende voor mij Philip-
pus van Malderen als openbaeren no-
tarus etc. den eersaemen Joannes
de Vreught

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.