Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akkoord over een nalatenschap, 1679

Deze akte gaat over de afhandeling van een nalatenschap in Amsterdam in de 17e eeuw. Wie kan helpen dit te transcriberen? Alvast veel dank voor de moeite!

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op za, 01/22/2022 - 14:33


Hendrikx verckelder? als in huwelijck hebbende
Annitje Bartles, dochter ende mede erffgenaem van Bartelt Alderts
ende Eva Olpherts, in haer leven echteluyden,
ter eenre, ende Jacob de Grijp ende Fredrick
Pieters, scheepstimmerman, als bij de heren
weesmeesteren deser stede gestelde voogden
over de kinderen van de voorsz. Fredica Pieters,
geprocreert bij Cornelis Ravens, mede
erffgenaem van de voorsz. Eva Opherts, haer
grootmoeder maternel, sijnde beyde de voorsz.
parthijen mede geraeckt in den boedel ende
naelatenschap van Jacomijnthe Frans, weduwe
van Olphert Hendricks Backer, soo ter saecke
van fidei commis als anders, ter anderen zijde,
te kennen gevende dat sij comparanten
haere questien ende differenten onder henluyden ont-
staen en bij de een ende d'ander gemoveert
wegens de boedel van de voorsz. Eva
Olpherts zaliger, mitsgaders Jacomijntje Frans voornt.,
mette gevolgen ende aencleven van-
dien hadde gesubmitteert en verbleven aen
den heren mrs. Pieter Blauw, secretaris, ende Willem
van Baerthuysen, advocaten, volgens den compromisse
daer van voor den botaris Wilhelmus Siveris
en seeckere getuygen gepasseert, ende door
tussenspreecken van de gemelde heren en naer-
dat parthijen door deselve heren te loff ende te
bet waeren gebracht. in der minne ende
vruntschap waeren verdragen en geaccordeert dat aen
de tweede comparanten in haer opgemelte qualiteyt
eens voor al over alle actie en pretentie,
t'zij legetieme fidie commis als anders, bedacht ende onbedacht,
hoedanich die genoemt off gebaptiseert soude
mogen werden, soowel in den boedel van de
voorsz. Eva Olpherts als haer moeder Jaco-
mijntje Frans over een jaar nae dato
dese sal betaelt werden, gelijck sij eerste comparante
mits desen aenneemt te sullen betaelen de somme
van ses hondert vijftigh gulden eens /
mette interesten vandien, tegen vier
percento van dato tot de effefctueele voldoe-
ninge toe, boven en behalven den vereeringe
bij den eersten comparant ten behoeve van de
voorsz. kinderen ende gemelde Fredrik Pieters uyt sijn
eygen motyf en sonder in eenige begrootin-
ge geconstringeert te zijn, stellende de verdere goederen
des voorsz. boedels comen ten behoeve van desen
comparanten mits deselve betaelende gelijck mits
desen wert aengenomen alle de lasten des voorsz.
boedels, reserverende
ende bedingende zij twee comparanten in haer
opgemelte qualiteyt soo lange sij
van dit geaccordeerde niet volcomentlijck
sullen sijn voldaen, soodanich recht van legale
hypoteecq als sij comparanten op de effecten
van de voorsz. Eva Olpherts ofte wel Jaco-
mijntje Frans ten reguarde van de
legitieme fide commis als anders hebben, ofte op het passeren
deses hebben gehadt, waermede
sij comparanten te weeten de voorsz, bedongen
ofte geaccordeerde ƒ 650.- ende sekere
vereeringe betaelt ende uytgekeert sijnde vol-
comentlijck van den anderen aff waeren
sonder eenige actie ofte pretensie ten
lasten des anderen te sullen pretenderen
ofte lijden daerdoor andre daerover eenige
pretensie ofte actie werden gemaeckt ofte ge-
moveert, directelijck off indirectelijck in geen-
derley manieren, renuncierde tot dien
eynde mede wel expresselijck van het bevestigen
van den inventaris met ende relieff gele-
verde ende alle andere vercooping ende
uytvluchten den een off den anderen der
parthijen eenigsins te bate comende, soodanig
nochtans ten reguarde van t'voorsz. fidei commis
dat sij tweede comparanten niet geprejudiceert
sullen sijn in haer recht als over t'voorsz. fidei
commis in tijden en wijlen soude mogen competeeren
uyt crachte van den testament van de voorsz. Jacomijntje
Frans in date 25 Juny 1673 voor den notaris Cornelis Hooge... onder
verbant als naer rechten ende geschiet /
desen ten reguarde van de tweede
comparanten in haer opgemelte qualiteyt op approbatie
van mijn ed. heeren de weesmeesteren deser
stede der tweede comparanten oppervoogden.
Actum Amsterdam desen 24 November 1679,
present Jacob van Straelen en Clement
Bruynen, als getuygen.
Nota: dat bij de comparanten wert geapprobeert t'geen in
margine staet en elders bijgevoeght is.
Abram Hendericks
Freryck Pietersen
J.d. Grijp qualitate qua
Jacob van Straelen
Clement Bruynen
S.v. Jaarlands notaris

Wim zei op za, 01/22/2022 - 16:01

Het in de marge staande Abraham hoort vóór Hendricx te staan; zie ook de handtekening.

Dan zou er staan: Abraham Hendricx dewelcken? etc.

Bartels ipv Bartles

René van Weeren zei op za, 01/22/2022 - 16:11

Soms is het goed om tussentijds even te kijken of een collega niet al sneller is geweest ;). Geert, ik heb jouw tekst genomen als basis en een aantal aanvullingen gedaan in geel.

 

Abraham Hendrickx, winckelier als in huwelijck hebbende
Annitje Bartels, dochter ende mede erffgenaem van Bartelt Alderts
ende Eva Olpherts, in haer leven echteluyden,
ter eenre, ende Jacob de Grijp ende Fredrick
Pieters, scheepstimmerman, als bij de heren
weesmeesteren deser stede gestelde voogden
over de kinderen van de voorsz. Fredrick Pieters,
geprocreert bij Cornelia Ravens, mede
erffgenaem van de voorsz. Eva Olpherts, haer
grootmoeder maternel, sijnde beyde de voorsz.
parthijen mede geraeckt in den boedel ende
naelatenschap van Jacomijntje Frans, weduwe
van Olphert Hendricks Backer, soo ter saecke
van fidei commis als anders, ter anderen zijde,
te kennen gevende dat sij comparanten
haere questien ende differenten onder henluyden ont-
staen en bij de een ende d'ander gemoveert
wegens de boedel van de voorsz. Eva
Olpherts zaliger, mitsgaders Jacomijntje Frans voornt.,
mette gevolgen ende aencleven van-
dien hadde gesubmitteert en verbleven aen
den heren mrs. Pieter Blauw, secretaris, ende Willem
van Broeckhuysen, advocaten, volgens den compromisse
daer van voor den notaris Wilhelmus Siveris
en seeckere getuygen gepasseert, ende door
tussenspreecken van de gemelde heren en naer-
dat parthijen door deselve heren te cost ende te
bet waeren gebracht, in der min ende
vrintschap waeren verdragen en geaccordeert dat aen
de tweede comparanten in haer opgemelte qualiteyt
eens voor al over alle actie en pretentie,
t'zij legetieme fidei commis als anders, bedacht ende onbedacht,
hoedanich die genoemt off gebaptiseert soude
mogen werden, soowel in den boedel van de
voorsz. Eva Olpherts als haer moeder Jaco-
mijntje Frans over een jaar nae dato
dese sal betaelt werden, gelijck sij eerste comparante
mits desen aenneemt te sullen betaelen de somme
van ses hondert vijftigh gulden eens /
mette interesten vandien, tegen vier
percento van dato tot de effectueele voldoe-
ninge toe, boven en behalven den vereeringe
bij den eersten comparant ten behoeve van de
voorsz. kinderen ende gemelde Fredrik Pieters uyt sijn
eygen motyf en sonder in eenige begrootin-
ge geconstringeert te zijn, stellende de verdere goederen
des voorsz. boedels comen ten behoeve van desen
comparanten mits deselve betaelende gelijck mits
desen wert aengenomen alle de lasten des voorsz.
boedels, reserverende
ende bedingende zij twee comparanten in haer
opgemelte qualiteyt soo lange sij
van dit geaccordeerde niet volcomentlijck
sullen sijn voldaen, soodanich recht van legale
hypoteecq als sij comparanten op de effecten
van de voorsz. Eva Olpherts ofte wel Jaco-
mijntje Frans ten reguarde van de
legitieme fide commis als anders hebben, ofte op het passeren
deses hebben gehadt, waermede
sij comparanten te weeten de voorsz, bedongen
ofte geaccordeerde ƒ 650.- ende sekere
vereeringe betaelt ende uytgekeert sijnde vol-
comentlijck van den anderen aff waeren
sonder eenige actie ofte pretensie ten
lasten des anderen te sullen pretenderen
ofte lijden daerdoor andre daerover eenige
pretensie ofte actie werden gemaeckt ofte ge-
moveert, directelijck off indirectelijck in geen-
derley manieren, renuncierde tot dien
eynde mede wel expresselijck van het bevestigen
van den inventaris met ende relieff gele-
verde ende alle andere vercooping ende
uytvluchten den een off den anderen der
parthijen eenigsins te bate comende, soodanig
nochtans ten reguarde van t'voorsz. fidei commis
dat sij tweede comparanten niet geprejudiceert
sullen sijn in haer recht als over t'voorsz. fidei
commis in tijden en wijlen soude mogen competeeren
uyt crachte van den testament van de voorsz. Jacomijntje
Frans in date 25 Juny 1673 voor den notaris Cornelis Hooge<boom> * onder
verbant als naer rechten ende geschiet /
desen ten reguarde van de tweede
comparanten in haer opgemelte qualiteyt op approbatie
van mijn ed. heeren de weesmeesteren deser
stede der tweede comparanten oppervoogden.
Actum Amsterdam desen 24 November 1679,
present Jacob van Straelen en Clement
Bruynen, als getuygen.
Nota: dat bij de comparanten wert geapprobeert t'geen in
margine staet en elders bijgevoeght is.
Abram Hendericks
Freryck Pietersen
J.d. Grijp qualitate qua
Jacob van Straelen
Clement Bruynen
S.v. Jaarlands notaris

 

* De laatste letters verdwijnen in de rugvouw, maar de enige treffer op de leesbare letters is Cornelis Hoogeboom, die in die tijd ook als notaris ter standplaats Amsterdam werkzaam was.

René van Weeren zei op za, 01/22/2022 - 16:11

PS Mijn aanvullingen betreffen vrijwel alleen het eerste blad, had dat net af toen ik Geerts inzending zag staan ;)

Jan zei op za, 01/22/2022 - 17:03

Wat een mooie samenwerking, heren! Heel veel dank. Abraham Hendrickx was inderdaad een winkelier, een stoffenwinkelier om nog vollediger te zijn. Het moet een wat apart figuur geweest zijn, want ik heb verschillende aktes gevonden die wijzen op conflicten of op z'n minst onhandige financiele transacties.

René van Weeren zei op za, 01/22/2022 - 17:32

Hi Jan, mooi dat t klopt. Overigens enig voorbehoud over conclusies (sorry, de historicus in mij ;)) over de aard van deze winkelier. Conflicten en financiële onenigheden kwamen zeer frequent voor, veel handel werd op de pof en in onderling vertrouwen gedaan. Naar de notaris gaan was destijds veel meer dagelijkse kost dan tegenwoordig.

Jan zei op za, 01/22/2022 - 17:56

Goed om te weten, dank!

Geert Ouweneel zei op za, 01/22/2022 - 18:25

Goede samenwerking op deze manier, René.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.