Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Agnes Thomasse van Velp lange akte uit 1624

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=20-1&id=14494…

 

In deze link op blz. 348 en op 349,  en de pagina's die daar op volgen mogelijk allemaal in verband staan met de akte op 348akte datum 3-2-1624.

 

Graag uw hulp a.u.b.

 

Bij voorbaat heel veel dank.

 

MvG

 

Alex

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/29/2022 - 10:11

Agnees dochtere wijlen Thomas van Velp, ende
wittige naergelaten weduwe wijlen Willems
Jansz Chierneels, cum suo tutoricx ende de tochte
derselver Agnees, soo zij verclaerde competerende,
in huys, erve, een plaetsken ende andere henne
rechten ende toebehoirten, gestaen ende gelegen
binnen de stadt sHertogenbossche, in de
Vuchterstraet, tusschen huys ende erve genoempt
den Blauwen Schorteldoeck ter Vuchterpoorten
waert, toebehoirende der voorsz. Agnees ende haere
kynderen ex uno, ende tusschen huys ende
erve Alberts Jansz van Backhuysen, genoempt
In den Engel ter merckt waert ex alio,
streckende van de gemeyn straet achterwarts
tot eenen ganck daer men gaet nae het water,
genoempt de Diese, tesamen mette vergunninge /
omme door den voorsz. ganck te gaen nae den
water voorsz. ende oock metten gebruyck van den
secreet, watertrap ende borneput, aldaer staende,
welk voorsz. huys ende erve met zijn rechte ende
toebehoirten den voorn. wijlen Willemen Chierneels
van zijnen broeders ende suster onder meer andere
goederen was aengecommen, soo men verclaerde,
heeft zij wittelick opgedragen ende overgegeven
mits desen Thomassen, Mechtelt, Mayken ende
Judith, zijn susteren, kynderen wijlen Willems
Jansz Chierneels, ende Agnees ende Thomas voorn.
tot hennen behoeff ende mede ten behoeffve
van Jannen ende Margriet, hennen broeder ende
sustere, oock kynderen desselffs Willems ende
Agnees et effestucando, gelovende de
voorsz. Agnees cum suo tutore predico super
[stukje Latijn, sla ik over]
Ghestel ende van den Dunghen datum den 3en
February anno 1624.

Kennelijck zij eenen yegelick, want aldus geschiet
is als voor verhaelt is, soo zijn gestaen ende
gecompareert voor scepenen ondergescreven de voorsz.
Thomas ende mit hem Mechtelt, Mayken ende
Judith, zijn susteren, kynderen wijlen Willems Chierneels
ende Agnees voorsz., Jan Geerartsz als wittich man ende
momboir van de voorsz. Margriet, zijn husyvrouwe,
oock dochter desselffs Willems ende Agneessens,
ende alnoch de voorn. Thomas in name ende als
gemachticht van de voorsz. Jannen zijnen broedere,
sone des voorn. Willems Jansz Chierneels ende
Agnees van Velp, in behoirelicke bezegelde procuratie-
brieven van de scepenen ende raden der stadt Dordrecht,
in date den zestiensten dach January lestleden,
ende vermogens der machte hem Thomasse
daerinne van deselven Jannen sijnen broeder soo /
blijckende was, gegeven ende verleend
cum tutoribus drarum Mechteldis, Marie et Judith ende
t'voorsz huys, erve ende plaetsken met hennen rechte
ende toebehoirten, hebben zij ten jairlicken ende
erffelicken chijns uutgegeven Diercken Aertsz
Tholinck, coopman, van dien selven Diercken metten
erffrecht te hebben ende te besitten voor ende omme
den grontchijns tot ontrent anderhalven stuvyer
jaerilicks bedragende aen onsen genedigen heere de
coninck als hertoge van Brabant ende eenen
erffchijns van seven stuvers aen den capittel van Sint
Jans Evangelisten kercke deser stadt, ierst jairlicks
van rechtswegen daeruyt te vergelden, staende
blijvende oock in hen geheel ende onvermindert
alle conventien, conditien, restricitien ende
schentenissen tussen den proprietarissen van de voorsz.
ende den naestliggende husyen ende erven t'anderen
tijden, geraempt ende gemaeckt nae teneur
vande scepenenbrieven ende andere bescheeden daervan
zijnde, ende oock voor den last van mede te
moeten helpen onderhouden de watertrap, de muere
aen de trap, t'secreet, borneput, mette zijdelmuere
tussen desen huyse ende den huyse van de Engel
van vooren tot achteren, voor soo vele dit ende
t'naestliggende huys van de voorsz. uutgegevenen daertoe
gerecht zijn, gegeven, betaelt ende onderhouden
te worden van Diercken Artsz voorn. alle jaer
erffelick ten termijne van betaelinge ende plaetse
daertoe behoirlick ende gewoonlick zijnde, ende
alnoch voor ende omme eenen jaerlicken ende erffelicken
chijns van vijftich gulden, carolus gulden gemeynlick
genoempt, twintich stuvyers of de werde daervoor
in anderen gouden gelde, elcken gulden te rekenen,
gegeven ende betaelt te worden bij Dierck
voorgenoemt aen den voorsz. Agnees ter tochten ende
haere voorsz. kynderen ten erffrecht, alle jaer
erffelick [stukje Latijn] ende
voor den iersten termijn van betalinghe
a Natuntate baptista proxima futoro ultra annum /
ende vrij van alle beden ons heeren des hertoghe
exactien subuen, vijfde, tiende, 20e, 100e,
meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen
ende lasten ordinair ende extraoridinair, gewoonlick, ongewoonlick,
ingestelt ende noch naermaels inne te stellene,
egeene uytgesceyden, te leveren ende vergelden
van ende uut den voorsz. huyse ende erve hem Diercken
soo voorsz. is daervoorens ten chijns uutgegeven,
gelovende de voorn. Thomas, Mechtelt, Mayken,
Judith ende Jan Geerartsz metten momboire
der voorsz. Mechtelt, Mayken ende Judith voorn. super
omnia et hua, ende alnoch deselve Thomas door
crachte der voorsz. procuratie op verbant van de
persoon ende alle de goederen des voorn. Jans sijns
broeders, present ende toecommende, warandit am
omnes alias obligationemen te impettitionem deponere,
welck aldus geschiedt zijn, soo heeft de voorsz.
Dierck Artsz Tholinck wederomme gelooft als
sculdenaer principael te geven ende te betalen
der voorn. Agnees ter tochten, ende haer voorsz.
kynderen ten erffrecht, den voorsz. jaerilicken ende
erffelicken chijns van vijftich gulden, alle
jaer erffelick ten termijne van betalinge ende
plaetsse bovengenoemt van ende uut den voorsz. huyse
ende erve hem Diercken daervoor soo voorsz. staet
ten chijns uutgegeven, [stukje Latijn]
met conditie hierinne toegedaen dat
dezelve Dierck Artsz den voorsz. chijns van vijftich
gulden nae d'afflijvicheyt van de voorsz. Agnees
ende nyet eer, maer wel altoos, daernaer soo wanneer't
denselven Diercken belieft, sal moegen afflossen
ende quijten t'samen ende tem eenenmale metten
somme van tienhondert carolus gulden tot twentich
stuvers in goeden persmissie gelde bij placcaet
van den Hove van Brabant gepermitteert, elcken gulden
gerekent [stukje Latijn] ende behoudelick
dat men dusdanigen lossinge een halff jaer tevoorens
wittelick sall moeten te kennen geven ende opseggen,
testes et datum ut supra.

 

Alex zei op ma, 08/29/2022 - 10:24

 Mijn dank heerOuweneel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alex

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.