Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aflossing van een Schuld, 1619

Graag enige hulp bij deze transcriptie. Ik kom niet verder als de onderstaande tekst.

 

Compareerde voor mij Marten Evertsz Schout Cornelis

Cornelisz Leenman ende Jan Pietersz Schepenen binnen

van Wijck aen Duijn en ........ voorde betalinge in een jaerlickse

renthe van XXVIII g[u]l[den] II s VIII pen[ning] dat hooftsomme

van is vierhondert VII stuck gl blijckens bijden bezegelen brieff

op maijen dach voor Schepen van Beverwijck is gepasseert

special[ijck] [ver]bonden ende [ver]hijpotecqueert huijs erf ende boomgaert

met de stucke landts jaerl[ijckse] d s....... ontrent anderhalff

morgen staen ende gelegen in banne van Wijkck aen Duijn voorn[om]t dat

lendens van zijn Dirck v Tijsz Mareij .... Jan Tomisz

aent suijden Cornelis Boschmans weduwe aent west de Wildernisse

bij 't noorden de voors[chreven] Dirck Tijsz maken alle 't ...............

voors subject 't verbanne s executie van alle recht ende rechteren als boven

dit alles wel .... in waer[heij]ts oirconde hebbe ick Maerten

Everts schout nae dat mijn voors[chreven] Schepen die selff geen segel en gebruijcken

dese  geteijk[en]t hadden desen brieff met mijn uijthangen zegel en [ver]souke van

voor[schreven] comparant beseegelt open 18 martij 1619

Ick Maerten Evertsz Schoudt / Cornelis Cornelisz / Jan Pietersz /

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 05/29/2021 - 10:01

Ik heb ook niet alles, maar dit helpt misschien toch een stukje.

 

Compareerde voor mij Marten Evertsz Schout Cornelis
Cornelisz Leenman ende Jan Pietersz, Schepenen binnen
van Wijck en Duijn en heeft voor de betalinghe van een jaerlickse
renthe van XXVIII gulden II stuyvers VIII penningen daer hooftsomme
van is vierhondert vijftich gulden blijckende bij den bezegelden brieff
op Meijen daer van voor Schepen van Beverwijck vorsz. gepasseert
specialijck verbonden ende verhijpotecqueert huijs erf ende boomgaert
met een stucke landts groot bij estimatie ontrent anderhalff
morgen staende ende gelegen in banne van Wijkck en Duijn voornt. daer
lenderen van zijn Dirck v Tijsz ende Maerten .... Jan Tonisz
aent suijden Cornelis Boschmans weduwe, aent west de Wildernisse
bij 't noorden de voorsz. Dirck Tijsz makende alle 't zelve mede ...
voorsz. subject 't verbant ende executie van alle rechten ende rechteren als boven
dit alles mede in goeder trouwen. In waerheijts oirconde hebbe ick Maerten
Everts schout nae dat mijn voorsz. Schepen die zelff geen segel en gebruijcken
dese  geteijkent hadden desen brieff met mijn uijthangenden zegel in versouke van de
voorz. comparant beseegelt opten 18 Martij 1619

Ick Maerten Evertsz Schoudt / Cornelis Cornelisz / Jan Pietersz /

J. Van Der Linden zei op za, 05/29/2021 - 10:21

Hartelijk dank Geert voor je aanvullingen en verbeteringen. Hier kom ik zeker verder mee. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.