Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Adriaen Aert Smit (1646)

Again, when it's convenient, I would appreciate any help in transcribing this record.  This part 1.  Part 2 will follow below.

 

Thanks.

Reacties (2)

Steve Barnhoorn zei op di, 04/26/2022 - 04:04

Part 1

Geert Ouweneel zei op di, 04/26/2022 - 09:23

Acte van visie, gedaen ten versoucke
van Jan van Vlooswijck
op seeckere sloot, leggende tusschen
hem ende Adriaen Smits landen.

Op huyden den 6en Juny 1646 ouden stijll, soo
hebben Pieter van der Hove, schout, Jacop Abrahamsen,
Gerrit Gerrtisz den Jongen, Jan Jansen van Veeren,
Jan Thijsen Padenburch ende Claes Dierten, schepenen tot Cortehouff /
haer getransporteert ende laten vinden ten versoecke
van den Ed. Johan van Vlooswijck op seeckere scheyslote,
leggende tusschen den requirant ende Adriaen Aertsen Smiths
landen in de polder van den Gronge? ende hebben
aldaer gesien dat deselve slote eenige roeden lengte
was opgesloot, daervan neffens de opgemaeckte sloote
de aerde ten dele lagh op Vlooswijckx lant, ende neffens
deselve aerde hadde den voorsz. Smit leggen seeckere torff
op sijn landen, gecomen uyt de voorsz. sloot ende soo denselven
Smit was gecomen bij die van de grechten voorsz.,
soo heeft den schout hem Smit gevraecht wie de
sloot had opgemaeckt ende wie de aerde op Vlooswijcx
landt hadde geworpen, daerop den voorsz. Smit seyde,
dat het sijn soon Stoffel hadde gedaen, dewelcke,
daer mede present sijnde, t'selve bekenden, daer-
op den schout seyde, dat niemant op sijn eygen hant
volgens t'plackaet geen gemenen sloot en vermochte
op te maecken, sonder alvooren sijnen wederpartije
te hebben geinsinueert, op welcx hij Smit antwoorden,
dat hij't Vlooswijck selffs, alsmede den eygenaer,
verscheyden malen daertoe vermaent hadde, omme deselve
sloot op te maecken, op welcx Vlooswijck soude
geseyt hebben t'selve te doen alst hem gelegen was,
maer niet alst de Smit te pas quam. Aldus gedaen ten
dage ende jare als boven.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.