Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte dd 7 september 1662 - deel 1

Op 7 september 1662 liet mijn voorvader bijgevoegde acte opmaken in Leiden. Ik vermoed dat het zijn testament betreft, maar kan het niet lezen.

Is er iemand die me kan melden wat er staat?

Alvast dank!

Groeten,
Anneloes

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 08:48

deel 1

 

Petrus Geesteranus dr. medicina
In den name des Heeren Amen. Kennelijck zij
een yder dient behoort dat in den jare naer de geboorte onses
liefs Heren ende eenigen Salichmaker Jesu Christy duy-
sent ses hondert eenenseeventich, in de maent November, op den
26en dach derselver, des avonts de clocke vijff uyre, voor mij
Dirck Verhagen, notaris publicq, bij den Hove van Hollandt (op de
nominatie van de E.E. Achtbare heeren die van de gerechte
der stadt Leyden) geadmitteert, binnen derselver stede residerende,
ende voor den naerbeschreven getuygen, in eygener persoonen gecoomen
ende verschenen is d'hoochgeleerde heere Petrus Geesterannus,
dr. medicina, wonende alhier ter steede, mijn notaris wel bekent,
gesont van lichaem, gaende ende staende, sijne redenen, memo-
rie ende verstandt wel machtich ende volcomentlijck gebruyckende,
sulcx als uytwendich bleecq, dewelcke verclaerden dat etc., ende
heeft voorts hij comparante goetgedacht te voorsien op de voogdije, beleyt
ende bestuyr van sijne naer te laaten erffgenaamen ende legatarissen,
minderjarich ende onmondich zijnde, off eenigen anderen toe-
sicht behouvende, verclaerende over alle deselve alsmede tot
executeur ende uutvoerder van dese sijne uytterste wille versocht ende
vercoren te hebben d'heer mr. Pieter van Loon voornoemt,
met macht omme beneffens hem soodanige medevoocht ende
executeur te verkiesen als hem welgevallen ende believen sal.
Gevende hij comparant deselve voochden ende executeurs sodanige
last, macht ende authoriteyt als alle voochden ende executeurs
naer rechten, redenen ende billcheyt toecomt, mede om bij over-
lijden, onwillicheyt off onbequaem werden van den eenen
executeur ende voocht d'ander vermogen ende oock moeten
sal weder een ander eerlijck ende bequaem persoon in des
overledens, onwilligens off onbequaem gewordens plaatse te
adsumeren ende sulcx van tijt tot tijt ten uyteynde toe te con-
tinueren, ook om alle vercoopinge ende andere handelinge
van vast ende andere goederen te mogen doen ende voorts
alles anders te doen verrichten ende uyt te voeren wes haer ten
meesten eere, nut ende oirboir van de minderjarige ende onmon-
dige erffgenaamen ende legatarissen goet ende geraetsaem
duncken sal, ende dat alles bij hun selfs ende sulcx buyten alle
last, moeyenisse, consent ofte de minste beswaringe van eenige
heeren magistraten, weesmeesteren off anderen die naer rechten, coustuy-
men off gewoonten deser landen daerover eenich gesach sou-
de mogen off behooren te hebben, als alle deselve daervan ende
van de kennisse zijns boedels volcomentlijck ontlastende ende
excuserende bij desen, ende verclaerden voorts etc., versoeckende
voorts hiervan gemaeckt ende gelevert te werden behoorlijck in-
strument in forma. Aldus gedaen tot Leyden ter presentie van
Jacobus Huysman ende Abraham Eelzevier, clercquen als
getuygen hiertoe versocht. Onder stont: geëxtraheert uytte ori-
ginele geteyckende minutje met verclaringe geen andere clau-
sule off woorden meer en staen uyt crachte van dewelcke de
voorsz. weescamer off naer eenigen tijt off bij puirificatie van eeni-
ge conditie off meenigerhande geval, tsij van feidei commis,
substitutie off diergelijcke wederom tot het stellen van voogden
over de weeskinderen ende dienvolgende tot de regierin-
ge ende administratie van derselver personen ende goederen

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.