Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte boedelscheiding Utrecht 1655, deel 3

En tenslotte deel 3

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/31/2020 - 10:45

deel 3
of haren man als principaelle ende
de overledenen als borge ende mede
principaele competerende is, verclaerende
de comparanten mede dat
hij comparant Dirck Kip noch
voldaen hadde de dootschulden
van de voorsz. overledene sijne schoon-
moeder, ter somme van een hondert
vijf ende tseventich gulden, welcke
voorsz. lasten bij den voornoemden
Dirck Kip ende Petertgen Henricx
Duyfhuys, soo alreden opgeleydt, als tot
haerluyder laste genomen, mitsgaders
de voorsz. dootschulden bij hun
betaelt, afgetogen van tgene sijluyden
hiervorens gehouden sijn in collatie
te brengen, ende te voldoen, het
overige niet meerder is bedragende
als driehondert vijf ende tseventich
gulden, maeckende voor yder
staecke vijf ende tseventich
gulden, die deselve respectivelijck
bij het passeren deses oock bekenden
ontfangen te hebben, uutgesondert de
portie de kinderen van de voorsz.
Jannichgen Hentricx Duyfhuys,
geprocreert bij Marten van Suylen
voorsz. competerende, die hij comparant
Dirck Kip is behoudende ende
onder hem sullen blijven berusten /
daermede de voirsz. respective
comparanten verclaerden, nopende
de naerlaetentschappe van beyde
de voorgenoemde overledens te
sijn gescheyden, ende zijluyden eerste
comparanten waren renuncierende
ende verthyende ten behoeve
van den voornoemden Dirck Kip,
ende de voorsz. sijne huysfrouwe
Petertgen Henricx Duyfhuys, ende
haerluyder erfgenamen van de voorsz.
respective landen hun als voorsz.
toegescheyden, ende van alles rechts
zijluyden daeraen in de voorsz. qualite
hadden, mitsgaders van alle
brieven ende bescheyden dae-
van roerende ende spreeckende,
blijvende tusschen haerluyden t'samentlijcke
erfgenamen alleen int gemeen ende
ongescheyden eenen acker landts
van twee mergen, edoch soo
groot ende cleyn die gelegen is
onder den gerechte van Jutphaes,
genaempt den Rijn Acker,
wesende tiendt ende thins
vrij ende onbelast, mitsgaders
eene graftstede gelegen aen de
suydtzijde St. Niclaes kercke
binnen deser stadt Utrecht, ende /
daerjegens onvoldaen de twee
hondert gulden de voorsz. kinderen
van Bartgen Henricx Duyfhuys
volgens den testamente van den 14en
May 1652 geprelegateert,
ende de vijftich gulden het joncxste
kindt van den voorn. Marten van Suylen
geprelegateert, welcke vijftich
gulden gesustineert worden niet en
staen te voldoen doordien tselve
kindt bij de erfgenamen wort opge-
voet, gelijck mede wordt
gesustineert niet en behoefde te
worden voldaen aen de voorsz.
kinderen van Bartgen Duyfhuys
haerluyden voorsz. pregelaet van twee
hondert gulden, uut redenen bij
hunluyden erfgenamen te deduceren,
belovende zijluyden eerste comparanten tot
behoeve van den voorn. Dirck Kip,
sijne huysfrouwe ende
haerluyder erfgenamen van de
voorsz. landen (daertoe versocht
wordende) te doen gerechtelijck
verticht daer des behoort,
onder verbant, submissie ende
renunciatie als naer rechten,
versoeckende ende consenterende
de comparanten respectivelijck hiervan
acte gemaect ende een off meer
gelevert te worden, dewelcke /
is dese. Aldus gedaen ende gepasseert
buyten Utrecht in den gerechte van
Tollesteech, ten huyse van den
comparant Dirck Kip voornoemt,
ter presentie van Harman Henricx
van Ranstrop ende Willem van
Bunnick, beyde wonende inde voorsz.
gerechte van Tollestech,
als loofwaerdige getuygen, die
desen neffens de comparanten ende
mijn notaris mede onderteeckent hebben.
Aert Duyff huyss
X dit merck is getekent bij Bartgen Henricx Duyfhuys voorsz.
Meerten Gijsbertsen van Coten
X getekent bij Gijsbertgen Henricx Duyfhuys
Dirck Harmanssen Kip
X getekent bij Petertgen Henricx Duyffhuys
Harman Hendrycz van Ranstrop
Willem van Bunnick

 

Louis v. V. zei op vr, 07/31/2020 - 11:27

Geert, enorm bedankt voor de transcriptie van deze lange lap tekst !

Ze hebben indertijd blijkbaar hun best gedaan om alles zo langdradig mogelijk op te schrijven...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.