Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte boedelscheiding Utrecht 1655, deel 2

Hierbij deel 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/31/2020 - 10:10

deel 2
naerlatentschappen, opt overlijden
van de laest overleden in esse
bevonden waren gescheyden
in naervolgende manieren, alsse
dat den voorgenoemden Dirck
Kip ende sijne huysfrouwe
Petertgen Henricx Duyfhuys in
volcomen eygendomme sullen hebben
ende behouden de achtalff
hondt bouwlandts, leggende in
Covelwaey onder den gerechte
van Tollesteech, genaempt de
Gansewey, daer westwaerts
vanouts Jan Herstens ende alsnu
Claes Jacobsz Wantenaer ende
oost off noort-oostwaerts
de weduwe, kinderen ende
erfgenamen van Willem Adriaens
van Wechoven naest gelandt
zijn, haer Petertgen Henricx
Duyfhuys bij codicille van de
voorgemelte hare zaliger moeder
(op den 16en February 1642 voor den
notaris Johan van Verchoven
ende getuygen gepasseert) gelegateert
mits in collatie brengende duysent
vijftich gulden, daervoor sijluyden /
deselve achtalf hondt landts
bij desen sijn aennemende onder
affslach van het capitaell van
vierhondert gulden, bij de overledene
voorsz. Dirckgen Cornelis de Cruyf
in haer leven daerop ten behoeve
van Jan van Bislick gevesticht,
t'welck zijluyden tot haerluyder laste
zijn nemden, ende welck capitael
bij Aert Henricxs Duyfhuys voorsz.
is genoten, in voldoeninge van
gelijcke somme, hen bij de voorsz.
overledens vermogens desselfs
testamente (op den 29en January
1629 voor den notaris Jacob
van der Steenre ende getuygen
gepasseert), geprelageteert
ende waervan van denselven
Aert Duyfhuys tot den sterfdach
van deselve sijne moeder de
renten aen den voorsz. van Bislick
off desselfs erfgenamen heeft
voldaen, dat denselven
Dirck Kip ende sijn voorsz. huysfrouwe
mede waren toegescheyden ende
bij haerluyden in scheydinge was
aengenomen d'eene mergen
bouwlandts, gelegen op de /
Gansewey in den gerecht van
Tollesteech voorsz., genaempt den
Besten Mergen, bepaelt volgens
de brieven daervan sijnde,
mits in den gemeenen boedell
voldoende vier hondert gulden,
ende hij niet sal hebben te
eysschen de drie hondert gulden
bij hem opgeleydt aen de heere
Dirck de Goyer, nochte de
twee hondert gulden bij hen
getelt Aert Cornelis de Cruyf,
ende respective renten
vandien, opt versoeck van de
voorsz. overledene Drickgen
Cornelis de Cruyf als borge
voor den voorn. Marten van
Suylen, daervoor deselve
borchtochte is geschiedt, ende
deselve penningen sijn opgeleydt
vermogens acte daervan sijnde, ende
op den 13en Aprilis 1643
voor den voorsz. Johan van Vechoven,
notaris, ende getuygen gepasseert,
mitsgaders de respective quitantien
daerachter staende, dat daeren-
boven den voornoemden Dirck Kip /
ende Petertgen Henricx Duyfhuys
tot haerluyder laste hadden genomen,
als zijluyden tot haerluyder laste nemen
bij desen, het capaitael van vijfhondert
gulden Henrick van Werchoven qualitate
qua tot laste van den voorgenoemden
Marten van Suylen competerende,
ende daervoor de overledene
haerluyder moeder voorsz. haer
insgelijcx borge als principale
heeft geconstitueert, daervan
de voorsz. kinderen van denselven
Marten van Suylen achtervolgens
desselfs testament, op den 14en May
1652 als voorsz. voor den notaris
Vechoven ende getuygen gepasseert,
gehouden blijven desen boedell te
bevrijden ende indien bevonden mochte
worden d'selve daermede niet en conden
worden gegraveert, haerluyden moeten houden
voor gecontenteert, met de blote
legitime hemluyden naer rechte opt
minste competerende, gelijck mede
uutte portie van de kinderen van Gijsbertgen
Henricx Duyfhuys, volgens codicille
van de laeste overledene bij deselve
op den 14en September 1652 voor den notaris
Vechoven gepasseert, moeten worden
voldaen alsoedanige vierhondert
gulden capitaels ende renten vandien,
als Willen Gijsbertsz Verhaer tot
laste van de voorn. Gijsbertgen Henricx
Duyfhuys

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.