Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte boedelscheiding Utrecht 1655, deel 1

Bijgaand deel 1 van een lange acte uit juli 1655 uit het Utrechts archief.

Het begint met:
Op huyden, den XXVIen dach der maendt Julij 1655 olden stijll compareerden voor mijn Cornelis van Vechten..."

Wie kan het afmaken?

Ik heb de acte in drie stukken gesplitst, zo dadelijk volgen deel 2 en 3.

 

Info uit het Utrechts archief:

Aktenummer: 175

Datum: 26-07-1655

Soort akte: Scheiding

Notaris: C. VAN VECHTEN

Eerste partij: erven van Henrick Peterss Duyfhuys ende Dirckgen Cornelis de Cruyf, in leven echtelieden:

Aert Henricxss Duyfhuys, zoon

zyn onmondige kinderen

Bartgen Henricx Duyfhuys, dochter

haar mondige en onmondige kinderen

Marten Gysbertss van Cothen

haar mondige en onmondige kinderen

kinderen van Marten van Suylen en
+ Jannichgen Henricx Duyfhuys,

dochter Dirck Kip

Onroerend goed: 7 1/2 hondt bouwlandts - naar Dirck Kip en zyn vrouw -; 1 mergen bouwlandts;

Verwijzingen:

testament d.d. 14-5-1652 voor notaris J. van Vechoven
codicil d.d. 16-2-1642 voor notaris J. van Vechoven
testament d.d. 29-1-1629 voor notaris Jacob van Steenre
akte d.d. 13-4-1643 voor notaris J. van Vechoven
codicil d.d. 14-9-1652 voor notaris J. van Vechoven

Bijzonderheden: enige posten, waaronder een akker land van 2 morgen, genaamd de
Rynacker, gelegen in Jutphaas en een grafstede in de Nicolaaskerk in Utrecht, blyven gemeen

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U031a006

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/31/2020 - 09:16

deel 1

Op huyden den 26en dach der
maendt July 1655 olden stijll, compareerden
voor mij Cornelis van Vechten,
openbaer notaris, bij den E. Hove
provintael van Utrecht geëdt, ende
geadmitteert, binnen Utrecht, residerende,
in presentie van de naerbenoemde
getuygen hiertoe versocht, Aert
Hendricxz Duyfhuys, voor hem-
selven ende als testamentaire
momboir over sijne onmundige
kinderen, in dier qualite voor
een gerechte vijfdepart erfgename
van Hendrick Pietersz Duyfhuys
ende Drickgen Cornelis de Cruyf,
in hun leven echteluyden, ende
gewoont in Tollesteech buyten
deser stadt, sijns comparants zaliger
vader ende moeder, ende der
onmunidgen grootvader, ende
grootmoeder, deselve onmundi-
gen voor soo veel haerluyder alleenlijck,
als erfgenamen van deselve
haerluyder grootmoeder (vermogens
desselfs testament op den 14en May
1652 voor den notaris Johan van
Vechoven ende getuygen gepasseert)
is aengaende, in regardt van
tgene boven de legitime van den
selven haeren vader hun bevonden
sal werden te competeren /
hij Aert Duyfhuys mede als
testamentaire momboir over
de onmundige kinderen van sijne
suster Bartgen Henricx Duyfhuys,
die sij geprocreert heeft bij
Joriphaes Jansz van Mourick,
haeren zaliger man, alsmede over de
onmunidge kinderen van sijne
suster Gijsbertgen Henricx
Duyfhuys, die deselve ge-
procreert heeft bij Elias
Willemsz van der Hoeff,
mede erfgenamen alleenlijck van de
voorsz. hunne zaliger grootmoeder
voor soo veel boven de legitime
haerluyder moeder competerende
bevonden sal worden, ende
als momboir over de onmundige
kinderen van Marten van Suylen
ende Jannichgen Henricx Duyfhuys zaliger,
echteluyden, in desen als erfgenamen
mits het overlijden van deselve Jannichgen Henricx
Duyfhuys hunne moeder,
neffens hunne uutlandige
broeder ende suster, munidch
sijnde, daervoor hij Aert
Henricx Duyfhuys sich in desen
is sterckmaeckende, ende de rato
caverende van den voornoemden
Henrick Pieters Duyfhuys, ende /
Dirckgen Cornelis de Cruyf,
hunne zaliger grootvader ende
grootmoeder, voor een gerechte
vijfde part int geheel, Bartgen
Henricx Duyfhuys, weduwe van
Joriphaes Jans van Mouwerick,
insgelijcx erfgename int geheel
van den voorn. Henrick Peters
Duyfhuys, hare zaliger vader,
voor een gerechte vijfde part
ende van de voorn. Dirckgen
Cornelis de Cruyf, hare moeder
zaliger voor hare legitime, haer
naer rechten competerende in dier
qualite voor haerselven, ende
haer in desen sterckmaeckende ende
de rato caverende voor hare
mundige kinderen ende Marten Gijsberts
van Cothen met Gijsbertgen Henricx
Duyfhuys, zijn huysfrouwe,
desgelijcx erfgename van den
vorens genoemden Hendrick Peter
Duyfhuys, hare vader, int geheel
voor een gerechte vijfde part,
ende van deselve Dirckgen
Cornelis de Cruyf, hare zaliger moeder,
voor hare legitime, den-
selven van Cothen sich sterck-
maeckende ende de rato caverende

 

Geert Ouweneel zei op vr, 07/31/2020 - 09:27

dit hoort er nog bij:

voor de mundige kinderen van
deselve zijne huysfrouwe die sij
geprocreert heeft bij haren eersten
man zaliger Elias Willems van der
Hoef, mede erfgenamen van de voorsz.
Dirckgen de Cruyf, hunne groot-
moeder, in voegen alsvoren, mitsgaders
Dirck Kip ende Pietertgen
Henricx Duyfhuys, sijne huysfrouwe,
mede voor een gerechte vijfde part
erfgename van de vorens
genoemde zaliger echteluyden, hare
zaliger schoonvader ende schoonmoeder,
vader ende moeder respective,
ende verclaerden zijluyden comparanten
respectivelijck in de voorsz. haere
qualite, nadien eerst deser
werelt was comen te overlijden
den voorgenoemden Henrcik
Peters Duyfhuys, ende naderhandt
mede de voorsz. Dirckgen Cornelis
de Cruyf, ende zijluyden bij
het leven van deselve haere
moeder ende schoonmoeder
van deselve hadden getogen allen
den inboedel ende huysraet
in regart van de vordere

 

Louis v. V. zei op vr, 07/31/2020 - 09:30

Wow, dat heeft u snel gedaan !

Hartelijk dank voor de snelle transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.