Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte 3 januari 1649 (ws voogdijregeling) - deel 2

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 08:54

deel 2
gerechticht souden sijn ende is ondertecykent bij mij ende
is onderteyckent
D. Verhagen nots. pub.

Heden den 14en September 1673
compareerde voor mij Dirck Verhagen, notaris publicq, bij den Hove
van Hollant (op de nominatie van de E.E. Achtbare heeren die
van de gerechte der stadt Leyden) geadmitteert, binnen derselver
stede residerende ende voor de naerbeschreven getuygen, d'heer mr.
Pieter van Loon, advocaet voor den Hove van Hollandt, mijn
notaris wel bekent, te kennen gevende hij comparant dat d'heer
Petrus Geesteranus zaliger, in sijn leven dr. medicinæ, hem comparant
heeft gestelt tot voocht over sijne naergelate minderjarige erff-
genaamen ende legatarissen, off eenige andere toesicht behou-
vende, alsmede tot executeur van sijne testamentaire dispositie,
 onder andere met de macht omme beneffens hem soodanigen
medevoocht ende executeur te verkiesen als hem welgevallen ende
believen sal, alles vermogens de voorsz. testamentaire dispositie op den
26en November 1671 voor mij notaris ende seeckere getuygen
verleden ende nu onlangs metter doot geconfirmeert daervan sijnde,
ende gemerckt hij comparant genegen is een medevoocht ende
executeur beneffens hem te adsumeren, soo verclaerde hij comparant
daertoe versocht ende gecommitteert te hebben d'heer mr. Dirck
Graswinckel, mede advocaet voor de voorsz. Hove, gevende hem tot
dien eynde zoodanigen last, macht ende authoriteyt als alle
voochden ende executeurs naer rechten, redenen ende billcheyt
toecomt ende de voorsz. uytterste wille verder dicteert ende me-
debrengende is. Compareerde mede voor mij notaris publicq ende
de naerbeschreven getuygen den voorn. heere Graswinckel ende verclaer-
de de voorsz. voogdije ende executeurschap bij desen aen te neemen
end hem daerinne soodanich te sullen gedragen als behoort,
consenterende voorts hiervan acte in forma gelevert te wer-
den. Aldus gedaen tot Leyden ter presentie van Johan den
Blaeuwen ende Foyt Verruyt als getuygen ten desen versocht.
Onder stondt: Twelck ick getuyge ende is onderteyckent
D. Verhagen nots. pub.

Het voorganede extract met de bijgaande
acte van assumptie verleden voor den voorsz. Dirck
Verhagen op den 14en Septembris 1673
in vergaderinge van d'Ed. heeren
weesmeesteren der stadt Leyden overgelevert ende aldaer
geëxamineert zijnde, hebben mr. Pieter van Loon
ende mr. Dirck Graswinckel, beyde advocaeten voor
den Hove van Hollant, verclaert de voogdije daerinne
gemeldt dien conform aen te neemen, waerop
goedgevonden deselve acten beyde alhier te doen stel-
len volgens de tiende keure op de weescamer.
Gedaen ter camere voor ende bij alle de weesmeesteren
met naamen Jacob van der Maes, Pieter van
Assendelft, mr. Willem van Schoterbosch ende
Isack Gerardt, op den 15e September 1673.

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 08:59

Sorry, deze tekst hoorde bij je aanvraag van 21:58.

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 10:03

deel 2
sal off sullen sijn gecomen ten volcomen ouderdomme
van 24 jaren, ofte andersints eerder met
raedt ende goedtduncken van de voorsz. voochden ten
huwelicken state, ende dit alles buyten
kennisse, moeyenisse off becroon van eenige
andere vrunden, heeren, magistraten off wees-
meesteren, wie hetselve soude mogen wesen, als
alle deselve ende elcx van henluyden van de opsichte
van hare minderjarige naer te latene kint, kinderen
ende erffgenamen, mitsgaders derselver persoon
ende goederen voor nu alsdan ende alsdan voor nu
te hebben geëxcludeert ende buytengesloten, gelijck sij
testatrice specialicken verclaerden te hebben uyt-
gesloten d'E. heeren weesmeesteren deser stede ende alle
andere die het eenichsints soude mogen aengaen, niet
willende dat sijluyden off eenige van hun haer in
eenigen deelen met hare voors. minderjarige naer
te latenen kinderen off goederen sullen hebben te
bemoeyen. Alle t'welck voorsz. staet verclaerde
sij comparante ende testatrice te wesen etc.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen der stadt
Leyden, ten voorsz. dage, jare ende uyre, ten huyse
van haer comparante, staende op het Steenschuyr,
ter presentie van Cornelis van Goeyen ende Guillames
van den Berge, clapwaker, beyde als gelooff-
waerdige getuygen hiertoe versocht ende was geteyckent
X merck gestelt bij Cornelia Heyndricx van Bilderbeecq
Cornelis van Goeyen
X merck gestelt bij Guilaem van den Berge
F. Doude nots. pub.

Verder staet: Vergeleecken ende voor soo veel
t'geëxtraheerde aengaet gelijckmatich bevonden /
met de principale in date alsvooren, met verclaringe
dat in de voorsz. acte van uytterste wille geen andere
clausulen oft woorden meer en staen als voorsz.
is ende uyt krachte van dewelcke de weescamer
deser stede, off naer eenigen tijt off bij
purificatie van eenige conditie off in eenich
ander geval, tsij fidei commis, substitutie off
diergelijcke wederom tot het stellen van voochden
over eenige andere minderjarige, onmondige off
andere toesicht behouvende ende dienvolgende tot
d'administratie van derselver persoon ende goederen
gerechticht zijn, ende des t'eenen oirconden
geteyckent huyden den 29en September 1648.
Bij mij tot Leyden residerende,
ende is onderteyckent
F. Doude nots. pub.

T'voorgaende extract bij Willem Cor-
nelissen van Bilderbeecl, mr. Cornelis de
Meyn, advocaet ende den Ed. Petrus
Gesteranus, doctor medicinæ, in
vergaderinge van de E. heeren weesmeesteren
deser stede overgelevert ende aldaer
geëxamineert sijnde, hebben verclaert de
voochdije daerinne gemelt dien con-
form aen te nemen, waerop goetgevonden
is tselve te doen registreren volgende de
11 keure van de weescamers. Gedaen ter
camere bij mr. Clement van Naerdorp,
Jan Pieterssen van der Merssche, mr. Hierni-
mus de Backere ende Johan van Marcke
opten 22en October 1648

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 07/28/2020 - 13:09

Dag Geert,

Dank voor deze transcriptie!

Het blijkt niet de acte dd jan 1649 te zijn waarin Maria Geesteranus haar man en broer tot voogden voor haar minderjarige kinderen benoemt, maar een acte dd dec 1647 (dus een jaar eerder) waarin haar moeder twee mensen tot voogd benoemt voor háár minderjarige kinderen. Interessant!

Moeder is blijkbaar in oktober 1648 overleden. Een paar maanden voor haar dochter. Wat een treurnis.

Ik moet dus verder zoeken naar de acte van Maria…

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.