Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte 3 januari 1649 (ws voogdijregeling) - deel 1

Op 25 december 1648 kregen mijn voorvader Pieter Geesteranus en zijn vrouw Maria de Neyn hun derde kind.

Vermoedelijk is Maria daarna ernstig ziek geworden, want op 3 januari 1649 lieten ze een acte opstellen. Vermoedelijk om de voogdij voor hun kinderen te regelen.

Nét op tijd, want op 5 januari 1649 overleed Maria.

Ik kan wat losse woorden lezen, maar wil eigenlijk graag weten wat er precies allemaal in de acte staat. Is er iemand die me dat kan melden?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 09:26

Mr. Pieter de Neyn
In den name des Heeren Amen. Bij den inne-
houden van desen jegenwoordigen openbare instru-
mente, sij kennelijck eenen yegelicken, dat in den
jaere van der geboorte onses Heeren ende Salichmakers
Jhesu Christi duysent seshondert ende zevenenveertich
opten 24en dach der maent Decembris, des avonts
de klocke omtrent elff uyren, voor mij Frans Doude,
notaris publicq, bij den Hove van Hollant opten
nominatie van die van de gerechte der stadt Leyden
geadmitteert, binnen deselver stede residerende,
mitsgaders voor den ondergeschreven getuygen, in eygener
persoon gecompareert ende verschenen is d'eerbare
Cornelia Heynricx van Bilderbeecq, laetst weduwe
wijlen d'E. mr. Pieter de Neyn, mij notaris seer
wel bekent, sieckelick van lichaem te bedde leggende,
niettemin hare redenen, memorie ende verstant volcoment-
licken gebruyckende, gelijck ons uuytwendelicken
bleeck, dewelcke verclaerde etc., verclaerde sij
comparante ende testante eerst ende alvoorens te revoceren,
casseren, annulleren, sulcx sij dede bij desen, alle
voorgaende testamenten, codicillen ofte andere
makinge die sij tevooren soude mogen hebben gemaect
ende gepasseert, niet willende etc. ende opnieuws
disponerende, verclaerde sij comparante ende testante etc.,
eyntelicken soo verclaerde sij testatrice tot voocht
over hare naer te latene kint ende minderjarige erf-
genamen, mitsgaders over derselver persoon ende
goederen te hebben gestelt ende genomineert, sulcx
sij alsnoch stelt ende nomineert bij desen, d'eersame
Willem Cornelisz van Bilderbeecq, haren oom,
gevende denselven volcomen macht ende authoriteyt /
omme alle de goederen, soo roerenden als onroerende,
onder behoorlicken inventaris te aenvaerden, deselve
te gelde te maken ten meesten oirbaer ende proffijte
van harer testatrices minderjarige kinderen ende
erffgenamen, willende int verder sij testatrice
dat alswanneer haer naer te latene goederen sullen
sijn verkoft ende te gelde gemaeckt, dat in sulcken
gevalle den voorsz. Willem Cornelisz van Bilderbeecq
alsdan sal sijn ende blijven ontslagen, sonder hem met de
administratie nopende de penningen die van der voorsz.
te vercopene goederen souden mogen procederen, in
eenigerley manieren te bemoeyen, maer verclaerde
zij comparante tot d'adminstrerende voochden over hare
naer te latene minderjarige kint, kinderen ende
erffgenamen, mitsgaders over derselver
personen ende goederen te hebben gestelt, genomineert
ende gecommitteert, sulcx sij alsnoch stelt, nomineert
ende committeert bij desen, d'E. mr. Cornelis de Reyn,
advocaet ende d'E. Peterus Geesteranus, doctor
medicinæ, haren soon ende swager respective, gevende
deselve volcomen macht ende authoriteyt naer de
vercopinge ende te gelde makinge der voorsz. goederen,
omme deselve hare naer te latene minderjarige
kint, kinderen ende erffgenamen persoon ende goederen
te regeren ende administreren naer haerluyder goedt-
duncken ende welgevallen, met macht dat de langstlevende
van een van hun gestelde administrerende voochden
sal vermogen, tsij bij absentie, vertreck oft onbequaem
werden, in des affgestorvens plaetse tot sich te
mogen adsumeren ende verkiesen, twelck alsoo telckens
sal werden gecontinueert tot hare testatrices
minderjarige kint, kinderen ende erffgenamen

Geert Ouweneel zei op di, 07/28/2020 - 10:02

Correctie: Corenlis de Reyn zijn: Cornelis de Meyn

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.