Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte 26 oktober 1671

In het archief van Erfgoed Leiden vond ik bijgevoegde acte, die voor zover ik het kan lezen op 26 oktober 1671 ondertekend is door mijn voorvader Petrus Geesteranus.

Ik kan wat losse woorden lezen, maar wil eigenlijk graag weten wat er precies allemaal in de acte staat. Is er iemand die me dat kan melden?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/29/2020 - 09:00

Heden den 26e October 1671 compareerde
voor mij notaris publicq ende voor den nabeschreven getuygen,
de hoochgeleerde heere Petrus Gestranus,
dr. medicinæ, wonende binnen deser stadt, mij
notaris wel bekent, te kennen gevende hij comparant
dat zaliger d'heer Johannis Gesteranus, dr.
medicinæ ende joffrouwe Guyrtgen Nierops, in haer leven
echteluyden, over haer eenich naergelaten minder-
jarich kindt tot voogden hebben believen te stellen
des voorsz. kints oomen, soo van vaders als moeders
sijde, twelck is ende geweest sijn hij suppliant ende d'heeren Jacob ende Johan
Dierten Cromhout, als de langhstlevende daertoe nemen ende kiesen
soude ende dat met exclusie van de weeskamer,
alles vermogens de testamentaire dispositie
daervan op den 28e Janary 1652 voor den notaris
Pieter Frans tot Alckmaer ende seeckere getuygen verleden ende nader-
hant bij de voorsz. echteluyden metterdoot
geconfrimeert.
Dat de voorsz. heeren Jacob ende Johan Dierten Cromhout,
sijnde komen te overlijden, hij comparant goet ende geraetsaem gevonden
heeft in desselffs plaetse te eligeren nu onlanghs d'heer mr. Cornelis
de Neyn, raet en pesionaris der stadt Alckmaer, hem
gevende soodanige last, macht ende authoriteyt als de
voorsz. uytterste wille dicteert ende alle voochden naer
rechten ende redenen toekomt, versouckende voorts hier-
van acte in forma gelevert te werden. Aldus gedaen ende
verleden tot Leyden, present den ondergeschreven getuyge.
Petrus Geesteranus
J. Huysman 1671
.. Verruyt 1671

Anneloes Maas Geesteranus zei op wo, 07/29/2020 - 21:43

Ook hiervoor dank Geert!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.