Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte 21 december 1671

In het archief van Erfgoed Leiden vond ik bijgevoegde acte, die voor zover ik het kan lezen op 21 december 1671 ondertekend is door mijn voorvader Petrus Geesteranus.

Ik kan wat losse woorden lezen, maar wil eigenlijk graag weten wat er precies allemaal in de acte staat. Is er iemand die me dat kan melden?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/29/2020 - 09:18

Heden den 21 December 1671 compareerde
voor mij notaris publicq ende voor den naerbeschreven getuygen
de hoochgeleeder heere Petrus Gestra-
nus, dr. medicinæ, wonende binnen deser stede,
mij notaris wel bekent, te kennen gevende hij
comparant, dat zaliger d'heer Johannes Gestranus,
dr. medicinæ ende jofft. Guertgen Nierops, in haer
leven echteluyden, over haer eenich naergelate
minderjarich kint tot voochden hebben gelieven te stellen
des voorsz. kints oomen, soo van vaders als moeders
sijde, twelck sijn hij suppliant ende de heeren
Jacob ende Johan Dierten Cromhout ende voorts den-
genen die de langhstlevende daertoe nemen ende
kiesen soude ende dat met seclusie van de weeskamer,
alles vermogens de testamentaire dispositie
daervan op den 28e January 1652 voor den notaris
Pieter Frans tot Alckmaer ende seeckere getuygen verleden,
ende naderhant bij de voorsz. echteluyden met
de doot geconfirmeert.
Dat de voorsz. heeren Jacob ende Johan Dierten Kromhout,
sijnde komen te overlijden, hij comparant goet ende geraetsaem
gevonden heeft in desselffs plaetse te eligeren ende
te verkiesen, sulcx hij deden bij desen, d'heer mr. Cornelis de Neyn,
raet ende pesnionaris der stadt Alckmaer, in welkers reguardt
op den 26e October laestleden albereyts acte van adsumtie voor
mij notaris ende seeckere getuygen verleden heeft, ende
sr. Jan Grotesteyn, burger tot Alckmaer, haer gevende
soodanige last, macht ende authoriteyt als de voorsz. uyterste
wille dicteert ende alle voochden naer recht ende redenen toekomt,
versouckende voorts hiervan acte in forma gelevert te werden. Aldus
gedaen ende verleden tot Leyden, present den ondergeschreven getuygen.
Petrus Geesteranus
P. Verruyt 1671

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op wo, 07/29/2020 - 22:00

Dag Geert,

En ook voor dit werk: dank!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.