Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte 19 maart 1705 – deel 6 (laatste)

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 10/17/2020 - 08:45

Delft ende alle andre daer haer testatrices sterffhuys
soude mogen comen te vallen, eyntelijck verclaerde
sij testatrice te willen ende te begeren dat dese haere dispositie
niet eerder en sal mogen werden gelesen, dan daegs naer haer
testatrices begraeffenisse ende sal maer allen op haer
testatrices overlijden aen de executeurs ende voogden werden ter handen gesteld extract autehtycq
uyt desen testament, nopende de authoriteyt
van de gemelte executeurs ende voogdijschap, alle hetwelcke voors.
staat geschreven ende ternedergesteld op de eygene mondeling becomen
instructie ende ordre van de testatrice ende daerna hetselve haer
wel duydelijck ende perfect van woorde tot woorde voorgelesen ende
den sin ende inhoud vandien, soo sij seyde, welverstaen ende begrepen te
hebben, verclaerde hetselve te wesen haer testament, uytterste ende
laatste wille, t'gunt sij wilde ende begeerde dat naer desselffs
overlijden in alle sijne deelen onverbreeckelijck naergecomen ende
agtervolgd sal werden, t'sij als testament, codicille, gift
uyt saecke des doots onder den levenden ofte andersints, soo ende
in dier voegen als t'selve best sal connen ende mogen bestaen,
nietjegenstaende eenige solemniteyten, na regten nodigh
vereyst, in desen niet en waren geobserveerd, versoeckende dogh
het uytterste beneficie desen aengaende te mogen
genieten, consenterende acte in forma. Aldus gedaen ende
gepasseerd binnen Delft ten huyse van de testatrice ter
presentie ende overstaen van Gerrit de Groot ende Simon
Nieuwpoort, mijn notaris clerquen, als getuygen ten desen
versogt.
X dit merck is bij de voorn. Maria de Leeuw selffs gesteld.
G. d. Groot
S. Nieupoort
A. Leeuwenhoeck nots. publ.

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 10/17/2020 - 11:25

Dank Geert voor deze transcriptie! Interessante informatie weer!

Groeten,

Anneloes

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.