Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte 19 maart 1705 – deel 3

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/17/2020 - 07:27

te kennen gevende ende verclaerde sij comparante, dat
genegen was te disponeren van desselffs tijdelijcke
goederen op deser aerde alrede vercregen ende nogh te
verdrijgen, met opentlijcke betuyginge ende verclaringe van t'selve te
doen met een voor ende wel bedagten rade, sonder inductie
nogte misleydinge van iemand, ende omme redenen haer
gemoed daertoe moverende, alvoorens bevelende Godt
almagtigh haer ziele ende desselffs lighaem een eerlijcke
burgerlijcke begraeffenisse ter aerde, ende bij desen te
revoceren, casseren, dood ende te niet te doen alle
voorgaende testamenten, codicillen ende andre actens ende
soorten van uytterste willen, dewelcke bij haer testatrice
voor dato deses sijn gemaeckt ende gepasserd, hoedanigh die
oock genaemd ende geclausuleerd bevonden souden mogen
werden, niet willende nogte begerende dat die eenige
de alderminste kragt, nogte effect sullen hebben, maer
met desen gehouden werden als noyt gepasseerd ende
dienvolgende nu bij desen alles van nieuws disponerende,
verclaarde sij testatrice eerstelijck gemaeckt, gelegateerd
ende besproocken te hebben, sooals sij testatrice maeckt,
legateerd ende bespreeckt bij desen, als namentlijck
aen haer testarices broeder Pieter de Leeuw, wonende in
's Gravenhage ende bij vooroverlijden van denselven aen desselffs
kind, een somme van vijftigh carolus guldens, tot twintgh stuyvers
het stuck, item aen haer testatrices broeder Abraham de
Leeuw, ende bij vooroverlijden van denselven aen desselffs wettige
kind off kinderen, gelijcke somme van vijftigh guldens, item
aen haer testatrices neeff Jan de Leeuw, wonende tot Amster-
dam, naergelatene zoon van haer testatrices overleden broeder
Willem de Leeuw zaliger, gelijcke somme van vijftigh guldens ende
aen haer testatrices neeff Cornelis Willems van Eno, altans    
in Oost Indien ende sijnde zoon van haaer testatrices overleden suster
Raegel de Leeuw zaliger, gelijcke somme van vijftigh guldens, soo
nogtans ende onder dese expresse begeren ende conditien dat soo
bijaldien haer testatrice op gemelte neeff Cornelis Willems
van Eno na haer testatrice quam te overlijden eer dat denselven
uyt Ostindien voors. was thuysgecomen ende in t'vaderland
gearriveerd, eer dat voet aen lande sal hebben geseth, dat in sulcken
gevalle ende anders niet de opgemelte somme van vijftigh guldens
sonder eenige cortinge van trebellianique ofte andre
portie in regten bekend sal succederen ende comen op haer
testatricces hiernaer genoemde geinsitutueerde

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.