Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

acte 1720 - tweede en derde blad

Hier het vervolg op de eerste 2 bladen. Wie kan mij helpen door te vertellen wat hier staat?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 09/26/2020 - 11:35

Hier het laatste deel:

 

het mogt komen te gebeuren dat den huierder sijn
rundvee off koebeesten door de besemettlijcke
sieckte, die althans nogh is raserende, geduierende deese
huiere mogte komen te verliesen, (dat God verhoede)
in sodanigen gevalle ende anders niet, sal dese huiere
alsdan komen te expireren met den uytgangh van dat
jaar, waarinne des huierders beesten mogten sijn
affgestorven, dogh alles tot keure van den huierder,
mits hierinne behoorlijck waarschouwende, off anders
bij gebreecke vandien sal dese huiere gehouden werden
voor gecontinueert.
Den huierder sal het voorsz. land geduierende deese huie-
re moeten gebruycken, mitsgaders beweyden, hoyen
end innesteecken tot s'lands oirbaar en nevens
buierlanden, mits gehouden sijnde deselve behoorlijk
te moeten doen toemaken ende overmissen* en t'geene
van deselve landen souden mogen sijn beteelt, met
claveren besayt ende ten minsten in eenjarige weyde
moeten opleveren, dogh aanbelangende de camp van
negen mergen, deselve sal den bruycker niet anders
als tot weyde en hoyland moeten gebruycken ende
alsoo opleveren, voorts sal hij huierder gehouden sijn
alle wegen, kaden ende wateringen uytter schou-
wen te houden, de banwerken maken, t'land be-
hoorlijck slooten ende grippen, de schotaarde ten
oirbaar daarover spreyden en t'selve ten expiratie
van dese huiere welgesloot ende gegript moeten
opleveren ende wijders alles te doen dat een eerlijck
bruycker schuldigh is ende behoort te doen, sal ook
t'voorsz. land in 't geheel off deel aan niemandt
moogen overdoen off voorts verhuieren, sonder expres
schriftelijck consent van de vrouwe verhuierster,
alles ende yder poinct vandien, op peene van dubbelde
pagt de schade te moeten beteren tot seggen van den
gerechten off luyden hen des verstaande en 't landt
uyt de huier indien het de vrouw verhuierster gelieft
ende anders niet. Verbindende hiervooren hij
comparant sijn persoon ende alle sijne goederen, geene /
vandien uytghesondert, stellende deselve ten be-
dwange van allen regten ende regteren, specialijck
den Hove van Hollandt.
Overgevende daarbenevens hij comparant dat hij
in den innehouden van desen bij den Hove off Hogen
Raden in Holland goedwilligh werde gecondem-
neert, constitueerende daartoe onwederroepelijk
Mattheus Stipel, Paulus van Braackel ende
Abraham Oulry, alle procureurs voor den voorsz.
Hove off Hogen Raden tesamen ende elk van hen
in 't bysonder, soo omme de condemnatie te versoec-
ken als daarinne te consenteeren respective,
mette kosten.
Consenterende hiervan achte in forma.
Aldus verleden ende gepasseert binnen Delff
ten comptoire van mij notaris, in presentie van Simon
van der Sleyden ende Joris Geesteranus, als getuygen hier-
toe versogt.
X Dit merck is gesteld bij Engel Philipse van der Groen
S. v. Sleyden 1720
J. Geesteranis
C. v. Sleyden nots. 1720

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 09/26/2020 - 13:13

Bedankt Geert! Bijzonder om te lezen wat mijn 12,5 jarige voorvader in 1720 als getuige gehoord heeft. Of hij er toen alles van begreep is de vraag! Maar goed... hij tekende en daarmee was de overeenkomst geregeld. Groeten, Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.