Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Accoord 1663

In bijlage een accoord gesloten in 1666 door de stiefvader van mijn voorvader Reijer Jacobs Baas.

De tekst was voor mij redelijk te doen, op een paar puntjes na, die onderstaand in geel zijn aangegeven.

Wie kan me helpen deze puntjes op te lossen?

 

Ik heb gevonden:

Op huijden XXXIIIen September XVIc ses ende

t sestich oude stijl compareerde etc.:

Herbert Claesz, pachter vant gemael

over Achtienhoven ende [] voor hemselve

ende hem sterck maeckende ende de rato

calverende voor sijne medestanders

ter eenre, ende Hendrick Lambertsz

backer in Westbroeck ter andere zijde.

Ende bekenden bij desen inde minne ende

vrientschap met malcanderen overcomen

ende veraccoordeert te sijn dat de voorn(oemde)

Hendrick Lambertsz in extinctie,

te niet doeninge ende voldoeninge van

soodanige actie, als den voorn(oemde) Herbert

Claesz .… als pachter van het voorsz.

gemael ter saecke der contrahenten

van de voorn(oemde) Hendrick Lamberts,

op den XXVIen Augusti voorleden aengaende

deselven [mudden?]  rogh, die hij op de molen

van Martensdijk soude hebben doen malen,

enigsints soude hebben contrarieden

ordonnantie gepleecht, pretenderende

waeren, ende daerlenettens voort geene

hij Hendrick Lambertsz voor den tijt

van een jaer ingeaende eersten Augusti

voorl(eden) ende expirerende den eersten Julij

des toecomende jaers XVIc seven ende

t sestich, aen den voorn(oemde) Herbert Claesz. .....

[…s] aent gemael over Achtienhoven

..…. verschuldigen soude eens [vo…. //

doen ende betaelen sal de somme van een

hondert ende tien Carolij guldens

tot twijntich st(uijver)s ’t stuck, boven vier

Rijxdaelders voor de kinderen van hem

Herbert Claesz toebedong(en), belovende

hij, Hendrick Lamberts, in minderinge

der voorsz. somme op den lesten jaren XVI

seven ende tsestich toecomende de gerechte

helfte van dien ende den eersten Julij daer

naerst volgende de andere helfte

te betalen, behoudens ende welverstaende noch

tans dat hierinne niet & is gecompre-

hendeert noch te begrepen de actie

die den heere …. de voorsz.

contra…. op den voorn(oemde) Hendrick

Lambertz soude mogen ofte willen

pretenderen, die alhier gereserveert

wort. Verbinden p(ar)tijen tot voldoe-

ninge nacominge vant geene

voorsz. is haere persoonen ende goederen,

deselve submitterende den Ed(ele) Hove ende

Gerechte van Utrecht, mitsgaders alle

andere heere, hoven, rechteren, ende

gerechten, ende constitudeerden den

comp(ara)nten voorsz. ende maecken machtich

te samen ende elx besonder, Ludolff

de With ende Johannes Boschman, pro-

cureurs voor den Ed(ele) hove van Utrecht

mede te samen ende elcx besonder, omme

’t geene voorsz. des nooth maenderende

gerechtelijck te reitereren ende bekennen

mitsgaders haer(luijden) daerinne te doen //

condemneren, belovende de rato, onder

v(er)bant ende submissie als nae rechten.

Versoeckende hier van acte, die is dese.

Alud gedaen ende gepass(eert) in Loe-

venhout onder den gerechte van

Achtienhoven ter presentie van

Anthonis [Goverts?], Arien Tho-

masz, Peter Egbertz van

Wenstven ende Jan van Schaijck

als getuigen hier toe versogt.

bij mijn…………                {Hendrick Lambertsz}

[Anthonis ….                       {Adriaen Thomans}

                                               {Johan van Schaijck}

{dit merck is geteijckent

  bij Peter Egberts van

  Wenstven voorsz.}

{J. Duerkant, 1661, not(ari)s}

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 01/28/2021 - 10:15

Gecorrigeerd en aangevuld:

 

Op huyden XXXIIIen September XVIc ses ende
t sestich oude stijl, compareerden etc.
Herbert Claesz, pachter vant gemael
over Achtienhoven cum suis voor hemselve
ende hem sterck maeckende ende de rato
caverende voor sijne medestanders
ter eenre, ende Hendrick Lambertsz,
backer in Westbroeck, ter andere zijde.
Ende bekenden bij desen inde minne ende
vrientschap met malcanderen overcomen
ende veraccoordeert te sijn, dat de voornoemde
Hendrick Lambertsz in extinctie,
te niet doeninge ende voldoeninge van
soodanige actie, als den voornoemde Herbert
Claesz cum suis als pachters vant voorsz.
gemael ter saecke der contraventie
van de voornoemde Hendrick Lamberts,
op den XXVIen Augusti voorleden aengaende
deselven mudden  rogh, die hij op de molen
van Martensdijk soude hebben doen malen,
enichsints soude hebben contrarie de
ordonnantie gepleecht, pretenderende
waeren, ende daerbeneffens voort geene
hij Hendrick Lambertsz voor den tijt
van een jaer, ingegaen den eersten Augusti
voorleden ende expirerende den eersten July
des toecomenden jaers XVIc seven ende
t sestich, aen den voornoemde Herbert Claesz. cum
suis aent gemael over Achtienhoven
cum suis verschuldigen soude eens vold- //
doen, ende betaelen sal de somme van een
hondert ende tien carolus guldens
tot twyntich stuyvers ’t stuck, boven vier
rijxdaelders voor de kinderen van hem
Herbert Claesz toebedongen, belovende
hij, Hendrick Lambertsz, in minderinge
der voorsz. somme op den lesten January XVI
seven ende tsestich toecomende de gerechte
helfte vandien ende den lesten July daer
naestaenvolgende de andere helfte
te betalen, behoudens ende welverstaende noch-
tans dat hierinne niet en is gecompre-
hendeert noch te begrepen de actie
die den heere officier de voorsz.
contraventie op den voornoemde Hendrick
Lambertz soude mogen ofte willen
pretenderen, die alhier gereserveert
wort. Verbindeden partijen tot voldoe-
ninge nacominge vant geene
voorsz. is haerluyder persoonen ende goederen,
deselve submitterende den Edele Hove ende
Gerechte van Utrecht, mitsgaders alle
andere heere, hoven, rechteren, ende
gerechten, ende constitudeerden de
comparanten voorts ende maeckten machtich
tesamen ende elx besonder, Ludolff
de With ende Johannes Boschman, pro-
cureurs voor den Edele hove van Utrecht
mede te samen ende elcx besonder, omme
’t geene voorsz. des nooth naerder ende
gerechtelijck te reitereren ende bekennen,
mitsgaders haerluyden daerinne te doen //
condemneren, belovende de rato, onder
verbant ende submissie als nae rechten.
Versoeckende hier van acte, die is dese.
Aldus gedaen ende gepasseert in Loe-
venhout onder den gerechte van
Achtienhoven, ter presentie van
Anthonis Goverts, Arien Tho-
masz, Peter Egbertz van
Wenstven ende Jan van Schayck,
als getuigen hier toe versocht.
Bij mijn Harber Claesz
Hendrick Lambertsz
Anthonys Goovertsen
Adriaen Thomasz
Johan van Schayck}
X dit merck is geteyckent bij Peter Egbertsz van Wenstven voorsz.
J. Duerkant, 1666, notaris

Louis v. V. zei op do, 01/28/2021 - 10:43

Hartelijk dank Geert voor de aanvullingen en verbeteringen.
Ik zag dat ik een aantal maal gestruikeld ben over hetzelfde woord (cum suis) !

Inmiddels heb ik nog twee actes gedaan, waarvan ik er bij eentje nog wat vraagtekens heb. Die zal ik zo dadelijk op het forum plaatsen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.