Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aanvulling transcriptieverzoek akte 1581 Notariële protocollen Haarlem

de juiste link is: http://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&…;, en klik achtereenvolgens op inventaris/4.Adriaen Willemsz/29-52/ 30/folio 210 en 211

 

Nogmaals mijn dank voor uw moeite.

 

Joost Schoute

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/07/2020 - 18:01

Kun je voortaan niet beter de akte uplodaen in deze site? Is wel makkelijker voor degene die een transciptie wil maken. In ieder geval hier een transcriptie, naar ik hoop van de bedoelde akte:

 

In den naeme ons Heeren, Amen. Bij desen jegenwoordigen instrumente
zij eenen yegelijcken kennelijck ende openbaer dat in den jaere nae der
geboorte deszelfs ons Heeren duysent vijfhondert een ende tachtich,
de negende indictie, den 18en dach Decembris, omtrent elff uren
voor den middage, regerende den deurluchtigen ende grootmogenden
prinche ende heeren, heere Rodolphus die tweede gecoren keyser
van dien naem int zeste jaer zijns rijcx, voor mij publyck
notario ende den getugen hiernaer genoempt, persoonlijcken
gecompareert es geweest d'eerbare Cornelia Henricxdochter,
weduwe van Cornelis Jansz, mandemaker, haeren laesten man,
sieckelijck naer den lichame ende te bedde leggende, maer haer
verstandt, memorie ende spraecke wel machtich, zoe uutwendelijck
gebleecken is, dewelcke voor all revocerende ende wederroepende,
doot ende te nyet doende bij desen alle voorgaende testamenten bij
haer voor date van desen gemaect in den poincten daerinne dezelve
dese haeren dispositie mogen bejegenen ende vorder nyet, verclaerde
met haeren vrijen moets wille, rijpe deliberatie van raede ende goede
voorsienicheyt, sonder yemandts inductie, dat alsoo Agniese
Claes, haer comparantes dochter, gewonnen bij wijlen Claes Jansz
Braeuw, bij haer comparante egheene vorderen bewijsinge van goederen
haer voor haer vaders erffenisse competeerde gedaen en es, dan
alleen met de somme van hondert karolus guldens tot veertich
grooten vlaems t'stuck, ter weescamer deser stadt, hoewel des-
zelfs Agniese Claesdochters vaders erffenisse veel meerde was
bedragende, t'welck zij comparante onder haer heeft blijven behouden,
ende zoe zij comparanten haerzelven in haeren coscientie ende genoet
bezwaert bevindende es, ter oorsaecken dat zij den voorn.
Agniese Claesdochter gheene bewijsinge van haeren vaders erffenisse
ten vollen alst wel behoorde, heeft gedaen, zij comparante daeromme
bij leven ende sterven verclaerde midts desen haeren uyterste wille ende
begeerte te wesen, dat den voorsz. Agniese boven den voorsz.
bewesen hondert karolus gulden ter weescamere uyt haere gereetsen
nagelaten goeden voor uyt sal hebben ontfangen ende eygentlijck
behouden den somme van vier hondert karolus gulden, makende mette
voorn. hondert gulden de somme van vijf hondert karolus guldens,
tot geheele voldoeninge van des voorn. Agniesse vaders erve,
daermede zij haer te vreden houden zal, sonder ter cause
vandien yet meer uy crachte van eenige andere voorgaende makingen, overgiften
ofte bewijsingen bij aher op den voorsz. Cornelis Jansz ten behouve van de
voorn. Agniese gedaen ende gemaect verleden te mogen eyschen, onvermindert /
nochtans dezelve Agniese haere kindsgedeelte in allen den
anderen haeren naergelaten goeden, denwelcken haren vorderen
naegelaten goeden zij testatrice wil ende begeert dat naer
haeren overlijden sullen commen, erven ende succederen op den
voorsz. Agniese ende haere andere vier kinderen bij Jan
Melisz gewonnen, gelijckelijck elcx eenen vierde, henluyden
daerinne gesamentlijck als elcx voor een gerecht vijfde paert
tot haer erfgenaemen instituerende bij desen. Alle
t'welck dat voorsz. voorsz. is en voorn. Cornelia
Henricxdochter, testatrice, verclaerde ende assereerde te wesen
haeren testamentaire dispositie ende uyterste wille, willende
ende begerende dezelve voor alsulcx ofte als codicille,
ghifte onder den levenden uyt saeke des doots, ofte anders,
zoe dat best ende vastelinxt (t'zij naer bescreven rechten
ofte goede gewoonten) stadtgrijpen macht, naer haer
afflijvicheyt onverbreeckelijcken geachtervolcht ende
onderhouden te werden, nyetjegenstaaende  t'gebreck
van eenige rechtelijcke solemniteyten ten desen bevonden, ende
versocht haer hiervan bij mij notario naer genoempt
gemaeckt ende gelevert te werden een ofte meer openbare
intsrumenten in behoorlijcke forme. Gedaen tot Haerlem
voorsz, ten huyse van den voorn. testatrice, gestaen opten
Spaerne, ten tijde als vooren, alwaer met mij notaris
present ende jegenwoordich weren Baernt Henricxz
Molenaer ende Lambrecht Franssen rietdecker, beyde
poorteren derzelve stadt, als geloofwaerdige getugen
met mij notairs hiertoe sonderlinge versocht, die ter
meerdere kennisse t'ontwerp van desen elcx met heuren naem
ende gewoonlijcken handtmerckt respective onderteyckent hebben.
Ende wandt alle t'gheene voorsz. staet zulcx
voor mij Adriaen Willemsz, notaris publicq,
imperiael bij den Hove van Hollandt toegelaten,
ten bijwesen ende aenhooren van den getugen voorn,
es geschiet, gedaen ende verleden, soe hebben ick
mijne gewoone signature hieronder gestelt
daertoe versocht zijnde.
A. Willemsz nots. pub.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.