Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aanvullende informatie akte 31 januari 1589 Joost Cornelisz van Hillegom

De verdere toegang tot de protocollen van notaris michiel Jansz van Woerden zijn:

 

klik na link uit vorig verzoek op inventaris > 2 > Michiel Jansz van Woerden > 8 > boek > 34 e.v. 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/22/2020 - 14:54

Huwelijcxe verwaerden tusschen Joost
Cornelis ende Griete Nanninxdochter

Ter eeren Goods soe zullen metten
anderen vergaderen in den huwelicken state
Joost Cornelisz, geassisteert ende sulcxs met
consent ende believen van Guerte Pietersdochter, weduwe
wijlen Cornelis Reyerz, zijne moeder, ende Adriaen
Pietersz. Verwer, zijnen oom, ter eenre, ende
Grietgen Nannincxsdochter, geassiteert met Guerte Nannincx
haere oudste suster ende ten overstaen van Steffen
Claesz Soutman, haere neve ende gecoren voocht in
desen, ter andere zijde. Ende dat metten goederen
die zijluyden ten beyden zijden tottet voorsz. huwelicke
brengen zullen, ende voordere conditien ende huwelixe
voorwaerden hyer naer verclaert. In den eersten
soe zal de voorsz. Joost Cornelisz tot desen huwelicke
brengen enze zijne voorsz. moeder met hem belooft
heeft te geven, de somme van vier hondert karolus
guldens te 40 grooten vlaems t'stuck. Daer-
tegens de voorn. Grietgen Nannincxdochter ten
huwelicke brengt mits desen aen gereet goet de
somme van sesse hondert gelijcke guldens,
daermede zijluyden over beyden zijden wel tevreden waren.
Ende es voorts bevoorwaert, indien eenich van
beyden conthoralen ende toecomende beddegenoten geraecken
van deser werelt te passeren, t'zij met ofte sonder
kint off kinderen bij malcanderen gewonnen nae te laten, dat de
langstlevende altoes wederomme naer hem nemen ende
behouden zall allen den goeden bij dezelve
langstlevende tot desen huwelicke gebrocht, met
oock alle erffenisse, besterffenisse ende goeden de-
zelve langstlevende bij staenden huwelicke van
zijn off haere zijde opgecomen off aenbestorven.
ende daertoe cleederen, cleynodien, juwelen ende
anders alle t'geene ten lijve ende geryve van de
langstlevende behoort. Ende zullen daertegens
t'kint off kinderen, off bij gebreecke vandien den
naesten ende gerechten erffgenamen van d'eerstoverleden,
oock wederomme naer hem nemen ende behouden
allen den goeden bij d'eerste afflivige tot desen
huwelicke gebracht, met oock alle erffenisse,
besterffenisse ende goeden deselve eerste gesturvenen
bij staende huwelicke van zijn off haere zijde
aengecomen off upbesturven, mitsgaders oock clederen,
cleynodien, juwelen ende anders all t'geene ten lijve
ende geryve van d'eerste afflivige behoort zal hebben /
Ende zal de baete, porffijt ende vermeringe
blijven ende volgen eygentlicken aen den langstlevenden.
Ende soe daer schade ofte verlies valt bij staenden
huwelicke, t'welck Godt verhoeden wil, denzelve schade ende verlies zal
over beyden zijden gedraegen werden halff ende
halff. Voorts off de voorsz. conthoralen
d'een voor d'andere, off oock alle beyde geraecten
te sterven, achterlatende levende kindt ofte kinderen,
bij malcanderen gewonnen, dat den goederen van
t'eene kindt upt andere totten lesten kinde toe
zullen erven. Ende t'laetste kindt mede
afflivich wordende, sonder echte levende blijckende
geboorte van zijnen lijve gecommen naer te laten,
dat des voorsz. laeste kints goederen dan zullen
wederomme gaen ende versterven elcxs aen de zijde
daer die vandaen gecomen zijn. Te weten, den
goederen van Joost Cornelisz aen zijne ende des
voorsz. Griete Nannincx goederen aen haere zijde,
sonder daervan te vervreemden. Met alle
t'welcke den voorn. partijen alle gelijck ende
elcx bysonder verclaerden we tevreden te wesen.
Belovende t'selve naer te comen ende onderhouden,
nu ende tot allen tijden. ende hebben versocht aen
mij Michiel van Woerden, openbaer notario,
bij den Hove was geadmitteert ende secretaeris der stadt
Haerlem, hyervan gemaect ende hen gelevert te
worden twee gelijckluydende insturmenten in der
bester forme. Aldus gedaen ende gepassert
binnen Haerlem in de Spartewouder Straet ten
huyse van Kenu Symonsdochter den lesten January
anno 1589. In oirconde ende sekerheyt soo hebben
de voorn. Adriaen Pietersz, Guerte Pieters ende Joost Cornelisz
aen d'eene ende Steffen Claessen Soutman als gecoren
voocht van voorsz. Guerte Nannincxdochter aen d'ander zijde in plaetse
van d'getuygen met mij notario ondertekent.
Adriaen Pieterssen Verwer
Steffen Claesz Zoutman
X Guerte Pieters merck
Joos Corneliszoon van Hilgom
M. v. Woerden

Joost Schoute zei op wo, 04/22/2020 - 16:43

Geert, mijn dank voor de transcriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.