Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aanvullende informatie

Het gaat om de notariele protocollen van notaris Adriaen Willems, nr. 4, boek 30 en dan de akte vermeld op pagina 239 rechter bladzijde, eerste regel

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 11/17/2020 - 11:24

Op een enekel woord na:

 

Op huyden den 7en July in den jaere ons Heeren 1581
compareerde voor mij openbaer notaris ende den
getugen ondergeschreven, Jacob schout, lijwateur ende poorter
tot Haerlem, ende constitueerde bij desen den eersamen
Cornelis Augustijnsz, waert in den Rooden Molen tot
Delft, omme vanwegen ende uyten naeme van hem
constituant inne te maenen, op te beuren ende t'ontfangen alsulcken
penningen ende restanten als hem constituant tot Delft voorsz. van eenige
debiteuren alsdan t'ontfangen staen uyt saecke van geleverd
engelsche korden, quitantie daer van te geven ende
oft noodt zij recht daeromme te spreken voer allen heeren,
hoven, wetten ende rechten ende de betaeling tot effectuelen
handtvollinge te consequeren veranderingen cum arresten op
persoon ende goederen ende oick alle behoorlicke ende in de haele van hen constituant opte
deuchdelicheyt der schulden te doen cum potestate substituendri ad lites et
ratihabitione in comminis forma ende voorts generalijck etc. versouckende
acte, gedaen tot Haerlem voorsz. ter woonstede mijns notari,
gestaen opten Spaern ten bijwesen van Jacob Meynaertsz
... controlleeur tot Haerlem ende Jan de Glaes Jacobsz
sleper, poorteren derzelver stat als getugen hiertie versocht.
In kennisse hebbe ick notaris voorn. mijne gewoone
signatuur hier benden gestelt.
A. Willems nots.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.