Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

aankoop huis in 1628

Nanning Geesteranus was een voorvader van me. Hij kocht op 10 mei 1628 een huis aan de Laat in Alkmaar.

In het Regionaal Archief Alkmaar vond ik een notitie van de overdracht. Ik kan zijn naam ontcijferen, maar verder kom ik niet. Kan iemand me vertellen wat er vermeld wordt?

Alvast dank!

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/07/2020 - 10:12

In den name desw Heeren, Amen. In den jare des-
zelfs onses Heeren zestienhondert eenendertich,
den vijffden April s'namiddachs de clocke
omtrent drie uyren, indictione decima quarta
regeerende  etc., compareerde etc.
compareerde etc. de eersame Rombout Jansz Doedesz., out
vrijer, wonachtich binnen deser stede, mij notario onbekent,
doch den ondergeschreven getuygen wel bekent, cloeck ende gesont
van lichame ende zijne verstant, memorie ende uytspraecke
wel hebbende ende volcomentlijck gebruyckende, die-
welcke willenen d'onvoirsienlijcke uyre des doots
voorcomen met zijne testamentelijcke dispositie,
mitsgaders wederroepende, casserende, dood ende te
niet doende mits desen allen makingen ende dispositien
van uyterste wille bij hem voor date deses
gepasseert heeft met eygen voorbedachten raide
sijn testament ende uyterste wille opnieus gedaen
schrijven, ende verclaert sulx te sijn als volcht. In den
eersten ende heeft hij testateur geprelegateert ende
voor alle delinge vooruyt besproocken zoo hij
prelegateerde ende vooruyt besprack mits desen
aen Jan Jansz. Doedesz, zijne broeder, ofte bij
zijne vooroverlijden aen zijne soonen, alle den
clederen van linnen ende wollen bij hem testateur
natelaten ende tot zijnen lijve toebehoort hebbende, item
noch een bed met allen sijnen toebehoren van kussens,
sloopen, deeckens ende lakens, met noch al het
huyslinnen bij hem testateur na te laten,
instituerende ende nominerende voorts hij testateur
in alle zijne voordere ongedisponeerde
na te latene roerende ende onroerende goederen, actien,
crediten ende gerechticheden tot zijne erffgenamen,
zoo hij institueerde ende nomineerde mits desen
d'navolgende vier staecken als namentlijck
de tsamentlijcke kinderen, nagelaten van wijlen
Doed Jansz, sijne broeder was, ende derselver lager
descendenten bij representatie voor eene staeck
ofte vierdepart. Item Trijn Jans, zijne suster,
huysvrouwe van Elbert Roelofsz, mede oude
mannen, ofte bij haer vooroverlijden hare kinderen
ende lager descendenten bij representatie insgelijcks
voor een staeck ofte vierde part. Item d'voorsz.
Jan Jansz Doedesz., zijne broeder ofte bij zijne
vooroverlijden sijne kinderen ende lager descendenten
bij representatie mede voor een staeck
ofte vierde part, ende Aeltgen Gerits
Croock, nagelaten dochter van Gerit Jans,
sijne testateurs suster was, ofte bij hare
vooroverlijden hare kinderen bij representatie
voor de leste staeck ofte resterende
vierde part. Alles onder dese uytdruckelijkce
conditie, te wetene dat hij testateur
wilt ende begeert dat t'vierde part der
goederen daerinne Aeltgen Gerrits Kroock
hier vooren is geinstitueert na doode
van deselve Aeltgen Gerrits indien zij
ongetrouwt ofre vrijster comt te sterven,
onvermindert, onvercoft, onbelast, onbeswaert
ende onveralieneert sal moeten devolveren ende
versterven op de andere drie staecken bij
hem testateur hiervooren geinstitueert
denselven mits desen daerinne substituerende
[akte is niet compleet]

Geert Ouweneel zei op zo, 06/07/2020 - 10:15

Sorry verkeerd tekst ingestuurd. Hier de goede:

Neel Jans, weduwe van Crijn Ariensz Comen
Grijp, geassisteert met Symon Willemsz hakemaker,
haren voocht in desen, vercoopt dr. Nannius
Geisteranus een huys ende erve, gelegen aen den
zuytzijde van den Leet, belent met Jacob
Pietersz palingman ten westen ende Ielis Willemsz
verwer ten oosten. met een vrije water-
losinge door de weech aen de westsijde
vant selve huys gelegen, mitsgaders
een seste paert in de stege van de voorsz.
Jacob palingman, uytcomende op de
oude vesten, mitsgaders een vrije
waterlosinge door dselve steech,
welverstaende dat de cooper de voorsz.
stege int geheel soo wel als d'andere
eygenaers sal mogen gebruycken
volgens d'acte daervan sijnde, van date
den 11en November 1610. Verbint een
huys ende erve gelegen aen de noortsijde
van de Langestraet, belent met de
Houtilstraet ten westen ende Eelckes ackers
ten oosten ende voorts generalijck naer
breder vermelden der brieve daervan
gemaeckt, besegelt bij Henrick Druyff
ende Thaems Gerrtisz Verdoes, schepenen,
opten 10en Mey 1628.

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op zo, 06/07/2020 - 10:39

Dag Geert, heel erg bedankt! Ik ben hier superbij mee!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.