Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

aankoop 2 cameren aan de Pauwsteegh deel 1 in 1664

Aktenummer 506 Utrechts archief van notaris Schoondervoort.

Uit de info blijkt dat Christiaen van Vianen 2 cameren koopt.

Graag wil ik een transcriptie om de inhoud te begrijpen.

bvd

 

p.s. er volgt nog een afbeelding van het tweede blad van de akte.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/17/2024 - 18:00

Op huyden den 8e September 1664 compareerde
etc., Johan de Selmont
als erffgenaem sijns vaders ende
verclaerde hij comparant in eenen
vasten erffcoop vercoft te hebben,
als hij doet bij desen, aen ende ten
behoeve van Christiaen van Vianen
die oock bekende voor
hem ende sijnen erffgenamen in coope aen
te nemen seeckere twee
cameren, staende aen de
noortsijde van Pauwestege binnen
Utrecht, ende dat voor de somme van ses
hondert carolus gulden, aen welcke
penningen affslach strecken sullen alle sodanige
penningen als bij sententie van preferentie
ende concurrentie bevonden
sullen werden aen denselve affslach
te strecken, des deselve
twee camenre gelevert, bij den coper tot lasten van coper
sullen werden bij willich decreet
van den Ed. Gerechte der voorsz.
stadt Utrecht, te aenvaerden
deselve twee cameren
op vervaertijt van Victoris
1664 toecomende alswanneer
hij coper treden sal in de lasten
vant huysgelt ende de renthen der
gevestichde capitaelen die
uytte voorsz. cameren bevonden
sullen werden daerop gevesticht
ende verbonden te sijn ende dit alles
vrijs gelts, soo van de 4e penning transport
schrijven deses ende allen aencleven
vandien, eegene uytgesondert,
des dat den coper bij den
transporte die bij de transporte /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.