Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

6/6

Beste heer/mevrouw,

Voor mijn studie geschiedenis ben ik bezig met een onderzoek over Antonio Lopes Suasso. Ik vind het lezen van zeventiende eeuwse handgeschreven teksten lastig. Kunt u mij misschien helpen?

Met vriendelijke groet,

Kristen Beukers

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 12/15/2022 - 11:31

gelijck oock in de uytspraecke daerop te volghen in manieren
als vooren te laten condemneren, welcke condemnatie
de voornoemde procureurs oock gehouden sullen sijn te
versoecken, al waer't ter begeerte van een partije alleen,
sonder dat van nooden sal wesen malcanderen alvoorens
daertoe te preciteren ofte daghvaerden ende sullen de
condemnatien dies niettegenstaende haer volcomen
effect sorteren alsoff deselve naer voorgaende sitatien ende
contradictien waeren gewesen, eyntelijck begeeren partijen
compromittenten voorsz. dat dit compromios sal gelden
ende d'uytspraeck daerop bij de voorsz. goede mannen
werden gedaen, al waer't oock dat d'een ofte d'ander
ondertusschen geraeckte afflijvigh te werden, willende
dat in alsulcken gevalle de saecke aengenomen, gecon-
tendeert ende verantwoordt sal werden bij d'erffgenamen
ofte representanten van denselven afflijvighen deselve nu
voor alsdan daervan expresselijcken graverende ende
belastende bij desen.

Met expresse verclaeringe dat alle werken ende proceduren
respective wedersijdts gedaen van dato dese aff sullen
cesseren ende in stilstand blijven, sonder yets ter werelt
t'innoveren ter tijde ende wijle toe dat door de voorsz.
goede mannen over dit compromis uytspraecke sal gedaen
sijn. Alles ter goeder trouwe. Aldus gedaen binnen
desen voorsz. stede van Amsterdam, ten huyse ende
schrijffcomptoire mijns notaris voorsz. ter presentie van
Hector Pieme ende Jacobus Inbat als getuygen.
[Volgen ondertekeningen]

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.