Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

57, 1000 man gequetsten

paerden de wacht aene Francheen die
d' uijt vallende soo rigoureus repouneerde
en weder inde stadt dreef haer vervolgens
tot inde poort, en blijven verder voor de
selve staen tot dat ons voet volck sich
gedeckt hadde, dat een ijder seijde noijt
aen geen Ruijterije se hebben sien beter doen
hij hadde ontrent de hondert soo dooden als
gequetsten, en wel 190 paerden, hij wierdt seer?
ver min ofte meer gequetst, en den Heer
van Niuwenhuijsen die daerop hier? quaem
aflossen, wierdt oock gequetst, doch se
gaen beijde al weder uijt, drie daegen daer
naer wierdt de Contre scherp geattacqueert
die men aenstonts meester wierdt, en den
vijant door de Bresse sich retineren, soo volchde
d'onse doch wierden op de Bresse en
inde straeten vande stadt daer sommige
al in waeren soo bejegent, dat se weder te-
rug komen mosten, en hebben wij soo dooden
als gequetsse doch meest gequetste iss 1000 man
gehad, waeronder verscheijde officieren
doch van U.H.Ed: kennisse is niemant doot
als Chavemaij en den Armen Cornelle?
in geniemde is swaer gequesst, ick hebbe
hem van daech doen wech brengen en mijn
Chirurgijn met gegeven of hij noch te-
salveren was, naer dese Attacque soo
heeft het drie daegen aenden anderen seer
sterk beginnen te regenen?, twelck den
koninck heeft doen resolveren deb?
gering op se breecken, en is sijn Majesteit vort
eergisteren? naer Waterfort om van
van daer voort naer Engelant te gaen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.