Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

5/6 Antonio Lopes Suasso

Beste heer/mevrouw,

Voor mijn studie geschiedenis ben ik bezig met een onderzoek over Antonio Lopes Suasso. Ik vind het lezen van zeventiende eeuwse handgeschreven teksten lastig. Kunt u mij misschien helpen?

Met vriendelijke groet,

Kristen Beukers

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 12/15/2022 - 11:46

wegen de voorsz. ...lers in desen compromisse te...
ende t'selve soodaenigher wijse aen te gaen, soo beloove gemelde?
voorsz. Geraldo Raert ende neffens hem Titus Raert,
sijnen vader mede voor ons notaris ende getuyghen
voorsz. comparerende expresselijcken bij desen als borgen
beyde voor een ende elck een voor al in solidum, sonder eenige
smaldelinge in hun privé aen de voorsz. van Naerden
ofte hunnen actie hebbende selffs te sullen betaelen, alle t'gene
bij de voorsz. goede mannen bevonden ende verclaert
sal werden aen de voorsz. srs. van Naerden schuldigh te
sijn te sullen ende te moeten betalen, als hunne eygene
schuldt ende saecke die sijlieden oock daeraff maecken bij
desen.
Verbindende partijen voorsz. respective elck voor soo veel
als hem aengaet hunne respective persoonen ende goederen,
present ende toecomende, tot bedwangh van alle hoven,
rechteren ende gerechten,
beloovende voorts partijen voorsz. hun eerstdaeghs bij den
Hooghen Rade van Hollandt soo in den inhouden van desen
compromisse, als oock in d'uytspraeke daerop als vooren
te volghen, nu voor alsdan ende alsdan voor alsnu te laten
condemneren tot welcken eynde partijen voorsz.
indifefrentelijcken tot hunnen speciale procureurs
geconstitueert hebben ende constitueren bij desen,
namelijcken de voorsz. Geraldo ende Carlos van
Naerden.
En den voorsz. Geraldo Raert als principael
ende den voorsz. Titus Raert als zijne borge gelijk
verhaelt. [open plek]
beyde de voorsz. [open plek]
procureurs postulerende voor den welgemelten
Hoogen Rade, deselve ende elck een derselver
gevende volcomen ende absolute macht, last
ende onwederroepelijcke procuratie omme hen
compromittenten in den inhoudt van desen compromisse

ChrisvD zei op do, 12/15/2022 - 16:59

Elers = Bernardo en/of Rodrigo Elers

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.