Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17e eeuws VOC document ontcijferen

Dit is deel van een brief uit 1669 aan de Gouverneur-Generaal van Batavia, met een rapport over de handel in West Sumatra.

 

Ik probeer te ontdekken wat deze brief precies zegt over het eiland Nias (of Niako). Na lang staren heb ik enkele keren de naam gespot, maar kan niet uitvogelen wat de tekst eromheen zegt.

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 12/13/2021 - 02:00

u ed[el]e H[oge] Ad[miraliteyt] buygen) wel de peyne waert zoude wesen dat men er wat moeyte
en oocq eenige oncosten om quam te doen, derhalve en zullen wij inmiddels
(dat we u ed[ele] H[oge] A[dmiraliteyts] ordre dese aangaande afwagten) niet versagende om
zoo dat voerder deses benevens het jacht Durgerdam tot ued[ele] H[oge] A[dmiraliteyt] afgegaen
zijn het jacht Pipelij tot die voyagie aan te leggen en daarmede aan den schipper
David Davidsz besijden het hiervoorn gen[oemde] zout, copere beckens en coperdraet
oocq zodanige zorteringe cleden toe te zende als we meenen dat daar benodigen
zullen, ziojnde ons niet wel mogel[ijck] geciteerde jachtje Pipelij voor 't afgaen van
genoemde 2 bodems na Baros te largeren, eensdeels omdat we het volcq
tot lossen en laden uyterl[ijck] benodigen, ten anderen dat meegen[oem]te Pipelij door
't afsterven van zijn volcq nog maar met 18 coppen gemant is, en dierhalen
na gedaen wercq met geseyde Durgerdam en Stompneus opnieuws andermael
daaraf met eenige matrosen zal moeten versien worden.
Den ondercoopman s[eigneu]r Francois Backer hadden wij gaern andermael benevens den boeckhouder
Huybert Huygens tot de negotie van Baros g'employeert gehadt, ten ware geseyde
Backer alsnog en gelijckerwijs hij op 17en maii passado (wanneer uyt eygen bedrijf
de negotie aldaar op oncunde v[er]laten en na 't eyland Nyas genavigeert is)
bij geseyde oncundigheyt was blijven persisteeren en ten dien fyne in onse v[er] gader-
ingh, instantie en[de] verzoecq gedaen hadde, dat wij hem op Sillida tot de goutnegotie
(daar hij zyde beter kennis van te hebben, geliefden t gebruycken, dat hem tot ued[e]le
H[oge] A[dmiraliteyt] nader ordre g'accordeert is, onder reserve nochtans dat hij en Melman
bevorens 't v[er]trecq derw[aer]ts eerst reecq[ening]h en bewijs van hare onder handen gehadt
hebbende Barosse administratie zullen doen, en hij, Backer, beseyden dien bij
geschrift reden geven moeten wat hem gemoveert heeft de reis naar Nyas buyten
onse ordre of cuntschap zoo lichtvaerdich aan te nemen, hebbende wij tot noch
toe van al desselfs bedrijf geen andere informatie of reden connen crijgen dan
zijn hierbij gaende remonstrantie onder n[umer]o 12 ued[el]e H[oge] A[dmiraliteyt] v[er] toonen zal daaraan
ons eerbiedich gedragen, en zullen oocq om geseyde motiefredenen moeten resolveren
vooreerst den boeckhouder Huybert Huygens en ads[istent] Michiel de Hartogh tot de
Barosse negotie, nevens den schippe David Davidsz[en] noorn[oem]t te gebruycken, mits
dat se mit eenen de scheepsboecken van Lantsmeer en Pipelij na v[err]eys waerne-
men zulle, alsoo d[e]r scheepjes, zoo mede het nachtglas door 't afsterven en
siecte der boeckhouders etc[eter]a tot heden nog maer met een p[rovisionee]l ads[isten]t als boeckhouder
verzien zijn.
Die van d' eylanden Niako en Maros hiervoorn al gem[el]t hebben hare commitenten in aug[ust]o
passado na ons afgesonden en met deselve doen v[er]soecken wij haer nevens die van
Nyas en Batou onder een gemeen contract geliefden in te lijven, mits dath daar-
voor aan ons voor de V[erenigd]e Comp[agni]e als haer beschutsheer alle 12 maenden een
zouden betalen 20 naly aetognis of 10 siyamaros, zijnde stijf 2 leggers
clappus oly voor tribuyt of homagie en wijders met die smeerige coopmansz[aecke]n
hier ter marct comen, waardoor we v[er]hopen dat de oly vrij beter coop worden zal
dan wij deselve hier tot nog toe, dat is geweest 7, 8 en 9 kannen voor enen r[ijk]s[daelde]r
hebben connen becomen, behalven dat men daardoor en andere meerder ondersoecken
die wij met den eersten meenden in 't werck te stellen binnen corte maenden zullen
connen weten hoe goeden coop en wat quantiteyt coquesoly hier alomme
langs de Cassie eylanden jaarl[ijcks] voor d' V[ereenigde] Comp[agni]e zal weten te becomen als
connende bij desen ued[el]e H[oge] A[dmiralitey]t dienaangaane nog geene v[er]sekeringh of
waertheyts v[er]toogh doen
wegens

Bianca zei op ma, 12/13/2021 - 13:03

Ontzettend bedankt voor dit indrukwekkende transcript René, mijn onderzoek is weer een stapje verder!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.