Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17e eeuws akte uit Dinteloord

Bijgaand document gaat over mijn voorouders. Iemand heeft mij al op weg geholpen met de transcriptie (zie hieronder). Maar nu ben ik met name nog nieuwsgierig naar wat er in de kantlijn staat. Het lukt nog niet dat goed te ontcijferen. Kan iemand mij daarbij helpen? En eventuele correcties van de transcriptie zijn natuurlijk ook welkom!

Hartelijk dank!

Compareerende (Mha/Mr?) Pieter Adriaen(s)en van Wijck als gepunt* hebben

Francien Arentssen der dewelcke bekende Amts(?) desen met ende wetten*

schuldich tesijn aen ende ten  behoeuen (=behoeven) van der dorps ermen* desomme* van

96 Gulden met twee Jaeren verscheinen Intresse* vande voors(eide) Capitaele

Somme jegens den per(soon) sesthen, devoors(eide)* per(soon) sijn gegeuen* vrij(-)

willich aende doops(eel) aermen* bij Dijck Dirck Martens ende

bij haer opgenomen (soo sij bekenden)* belouende deshaluen** de voorseide

somme van 96 Gulden Capitaels met de twee jaeren Interessen wete*

omme tecestineren* wende* dorps armmeester ofte thander deses

vanden ermen mogen daertoe gerechticht sijnde ermen dat met den

intresse jegens den persoon sesthiene van heden dato ondergeschreuen*

Daervoorens verbindende specialijch seekere* huijsinge ende erue (=erve)

staende ende gelegen inde west achterstraete, belent* oost ende

west s heeren straeten bij suijden Adriaan Hendrijckx huijs ende erue

ende bij noorden sheeren straete ende voorts Geweren* sijnen persoon

ende goederen roerende ende onroerende put/pnt* ende toecomende stellende

deselue totte heeren reale* ende parate executie niettegenstaende ets(etera, = etcetera)

Aldus gedaen ende gepasseert ter secretarije alhier desen 19e meij

1655. Antes/( piites) den Stadth(ouder) Schouhamer ende Jacob Roelants Verdijck*

Schepenen.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/03/2023 - 17:11

Compareerende etc. Pieter Adriaenssen van Wijck als getrout hebbende
Francien Arentssendochter, dewelcke bekende mits desen wel ende wettelijck
schuldich tesijn aen ende ten  behoeven van der dorps ermen de somme van
96 £ met twee Jaeren verschenen intresse vande voorsz. capitaele
somme jegens den penning sesthen, de voorsz. penningen sijn gegeven vrij-
willichlijck aen de dorpsr aermen bij Dirck Martens ende
bij haer opgenomen (soo sij bekenden) belovende derhalven de voorsz.
somme van 96 £ capitaels met de twee jaeren interessen weder-
omme te restiueren aen de dorps armmeester ofte thoonder deses
van den ermenwegen daertoe gerechticht sijnde, ende dat met den
intresse jegens den penning sesthiene van heden dato ondergeschreven.
Daervoorens verbindende specialijck seeckere huysinge ende erve
staende ende gelegen in de west achterstraete, belent oost ende
west s'heeren straete bij suyden Adriaan Hendryckx huys ende erve
ende bij noorden s'heeren straete ende voorts genealijck sijnen persoon
ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, stellende
deselve totte heeren reale* ende parate executie, niettegenstaende etc.
Aldus gedaen ende gepasseert ter secretarye alhier desen 19e mey
1655. Presentes den Stadthouder Schouhamer ende Jacob Roelants Verdijck,
Schepenen.
[In de marge:]
Op den 13 September 1657 is dese obligatie voldaen door
handen van Pieter Adriaen van Wijck, mij present.
... bij affreeckenen
vant houden van een erm kint.

David zei op zo, 05/07/2023 - 14:53

Beste Geert, heel hartelijk dank. Dit helpt mij enorm. Ik dacht eerst dat Adriaen in de kantlijn stond. Maar het is dus toch zijn zoon Pieter Adriaens van Wijck.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.