Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17 januari 1680 – 1

In het Haags Gemeente-archief vond ik deze akte (2 pagina’s, dit is de eerste) waarin mijn voorvader Jan Gilliszn Maas genoemd wordt én ondertekent.

Mooi handschrift, maar geen idee wat er staat. Wie wel?

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 02/05/2022 - 15:27

Op huyden den 17e January 1681 compareerde voor mij
Bernhard van Barnevelt, notaris publicq, bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, in s'Gravenhage residerende, ende
de naergenoemde getuygen, Cornelis de Jongh
ende Jan Gillis van der Maes, clapwaeckers deser
stede, ende hebben ter requisitie ende versoucke
van sr. Frederick van Kempen, mr. chrirurgijn,
borger en inwoonder alhier in Den Hage, getuycht,
geattesteert ende verclaert waerachtich te sijn,
sulcx sij doen bij desen, dat des s'nachts de
clocke sijnde op het slach van twaelff uyren,
tusschen den 13e en 14e deser loopende maent January,
hij requirant bequaem en onbeschoncken sijnde,
in compagnie met anderen is gekomen op het
kerckhoff voor het huys van den baeckvercooper
off begraeffenisbidder Hacke, ontrent de
pottemaerckt off het stadthuys,
dat hij requirant aldaer op het lijff wiert geloopen
en aengeranst van twee persoonen beschoncken sijnde,
doch hen deposanten onbekent, welcke persoonen
te bevoorens ontrent het voorn. staedthuys tegens
de burgerwacht aldaer eenige hostitliteyt
gebruyckt ende van deselve wacht gewaerschowut
en aengemaent waren vandaer en naer haer
logement off huys te gaen, dat de voorn. twee
aggresseurs hem requirant meer en meer forcerende
de voorn. burgerwacht alsdoen daerop sijn
uytgevallen even alsoff hij requirant was een
deliquant, aggresseur off straetschender,
hem requirant met een halve pieck slaende,
nietyegenstaende den requirant hem aen deselve burger-
wacht bekent maeckte en seyde wie hij was,

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.