Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1683 - Mot met de buren (3)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Het gaat om het schoonhouden van de Tuilse vliet.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/24/2021 - 11:10

druckt vinden 't selve U Hooch Wel Geborene
als hooftofficier te demonstreeren, ende
gantsch onderdanichlijck te versoecken ten
eynde die van Tuyl daertoe mogen worden
gelast ende geordonneert boven 't gunt
voorsz. omme hare genoemde sluys toe
te dammen, ende den ring off kade langs
de vliet van hare dwars ka vant bovenste
eynt aff tot soo verre het broeck is strecken-
de soodanich op te halen ende suffiçant te ma-
ken, dat d'supplianten buyten schade ende
clachteloos gestelt mogen worden, met allent
welcke sij na den inhald van haer eygen over-
geleyde attestatie, vermits daerinne poserende
geen waterlosing in de vliet te hebben, sullen
wesen geyugeert, oock dat yder dorp ge-
halden is sijnen ring te bewaren ten eynde
niemant door hare nonchalance off versuym
in schade worde gebracht, waerop U Wel
Geborene favorabel appostille verwachtende
en twelck doende.

Schout ende buurmeesters dorps Tuyl ter handen gestelt sijnde,
dit voorstaende request met d'appostille daerop gevolcht, versoecken
de berichtgevenden seer ootmoedelijck dat den Hooch Ed. Ed.
Welgeboren Heer Didderick van Elst, heere totten Boelenham,
amptman van Bommel ende Tielerweert, gelieft die
goetheyt te hebben neffens gecommitteerdens der stadt
Zalt Bommel, mitsgaders d'heer schout ende buurmeesters
tot Weerdenburgh, tot Tuyl in loco te coomen om oculaer
inspectie te nemen, hoe ver d'ingeseetenen van Tuyl vol-
gens contract verplicht sijn int maaken en graven van de
grift en vaert in voorsz. requeste vermelt ende alsoo 't voorsz. contract
is berustende onder d'heeren van den magistraet en d'heer van
Weerdenburgh, versoecken dat hetselve bij meergemelte
heere magistraet off d'heer van Weerdenburg ten dage bij U
Hooch Ed. aen te stellen, geëxhibeert mach werden, waer-
deur parthijen dan genouchsaem ontscheyden sullen connen
werden;

Stan de Jongh zei op di, 08/24/2021 - 11:25

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor deze transcriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.