Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1669 Notariele akte te Leiden

Kan ik geholpen worden met de transcriptie van deze vrij moeilijk leesbare akte? Het is 2 en 1/2 pagina en ik zal de andere als comment toevoegen.

Het gaat om familie, en wel namen die vermeld worden waar ik graag de relaties en interactie van wil weten:

- Egbert Bisschop - laekendrapier

- Remy de Vivij

- Cathalyna de Vivij

en anderen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Reacties (4)

Tim zei op wo, 11/11/2020 - 12:00

en dit is de bijbehorende pagina 2.

 

Geert Ouweneel zei op wo, 11/11/2020 - 15:52

Op huyden den eersten July anno 1669 com-
preerden voor mij notaris publyc ende voor
den nabeschreven getuygen Egbert Bisschop laecken-
drapier, in huwelijcke hebbende Catharina
Marchant tevoorens weduwe van Remy
de Vivy, dende bekende hij comprant wel ende
deuchdelijck schuldich te weesen aen
Jan de Vyvy ende Michiel le Beck beide
mede laeckendrapiers, in den namen ende als
gestelde voochden over Sera ende Isaac
beide nagelaten weeskinderen van Remy de Vivy
voornt. ende voorsz. Cathrina Merchant
verwect ende sulcx tot derselver weeskinderen
behouve off hun recht ten deesen vercrijgende,
de somme van sesshondert caroli guldens,
spruytende uyt saecke van deuchdelijcke
geleende ende hem comprant ten volcomen ge-
nougen aengetelde penningen, versoeckende mitsdien
de exceptie van ongetelden gelde, beloevende
oversulcx hij comparant de voorsz. somme weder
te keeren ende te restitueeren tot wil ende
vermaninge van den houder deeses, gelye-
ve hij comparant van gelijcke tot allen tijden eer't
hem believt de restitutie vandien vermogen
te doen ende alsoo hem comparant de voorsz. twee
kinderen alimenteert opvoet, cleet ende reet,
oversulcx de voochden voornt. hem den intrest van de
opgemelte seshondert guldens tot noch toe hebben /
laten volgen soe is t'verstant dat soe lange
hij comparant d'selve penningen onder hem heeft ende
mette opgemelte alimentatie up teeringe, clee-
dinge ende redinge gevende voorsz. twee kinderen
ende elcx vandien beswaert is midlertijt
ongehouden sel sijn eenige intresten te betalen
sijn meede voor ons notaris ende de naege-
noemde getuygen gecompareert ende ver-
scheenen Isaac de Mey ende Daniel
Goverts beyde laeckendrapiers ende ver-
claerden hun selven voor den eersten comparant
ende ten behouve van den houder deeses, nopende
de weederkeeringe ende restitutie van de
voorsz. hooftpenningen ten tijde als vooren, bij deese
te stellen ende te constitueeren borgen ende
meede principale schuldenaeren onder re-
nuntiatie van de benefitien ordinis seu ex-
cussionis et divisionis van de crachte vandien
wel onderrecht sijnde, alles ter goeder
trouwe, onder verbandt van alle hare
comparanten goederen, roerende, onroerende, je-
genwoordige ende toecomende, actien ende
crediten, geen vandien uytgesondert, ten
bedwange ende executie van allen heeren
rechten ende rechteren, ende specialijc van de
Ed. Hove van Hollandt met verhael van costen,
des soe belooffde Evert Bisschop voornt. tijne
voorsz. borgen int geheel ende de borgen elc- /
anderen voor de gerechte helfte ter saecke
deeser borchtocht te ontheffen om coste-
loes ende schadeloos te houden onder verbandt
ende bedwange ende consenteerende hier-
van gemaect ende gelevert te werden obliga-
tie in gewoonlijcke forme. Aldus gedaen,
verleden ende gepasseert binnen Leyden,
present Johannes Stam ende Christian
van Nisppen als getuygen.
Egbert Bisschop
Izaak de Mey
Daniel Geubels
J. Stam 1669
C. v. Nispen 1669
Twelc ic affirmeere K. Outerman nots. publ. 1669

 

Tim zei op wo, 11/11/2020 - 16:18

Super bedankt, Geert! Dat u dat allemaal hebt kunnen ontcijferen. En een hoop woorden die ik maar eens zal gaan googelen om te snappen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.