Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1638 akte Jan de Molijn en Pironne de Vyvy

Ik wou dat ik dit soort documenten in een online vertaal software kon plaatsen, maar weet er geen.

Kan iemand helpen met de transcriptie van deze akte van Jan de Molijn en Pironne de Vivi? Het vind plaats in Leiden maar ze waren woonachtig in Delft.

 

Schijnbaar is er ook wat discussie over diverse "Jan de Molijn" en een franse "Jan du Molijn".

Ik probeer mijn famlie geschiedenis duidelijk in kaart te brengen uit die tijd.

 

De nota wordt vermeld op :

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/deeds…

 

de akte was vrij lastig terug te zoeken en heb t eindelijk gevonden. deze bijlage is blz1 van 4 en ik zal de overige toevoegen in de comments.

Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.

Reacties (5)

Tim zei op di, 12/29/2020 - 11:27

nota blz 2

Tim zei op di, 12/29/2020 - 11:27

nota blz 3

Tim zei op di, 12/29/2020 - 11:27

eind blz 4

Geert Ouweneel zei op di, 12/29/2020 - 16:04

Bij den innehouden van desen
jegenwordighen openbare instru-
mente zij kundich ende kennelick eenen
yegelick dien't behoort, dat in den
jare nae der geboorte onses Heeren
ende Zalichmaecker Jesu Christi
duysent zes hondert ende
achtendertich, in de maent van
February, upten 20en dach der-
selver maent, des voormiddachs
de clocke omtrent ten elf uyren,
voor mij notaris publicq ende voor den
ondergeschreven getuygen, in eygener
persoonen gecomen ende verschenen
zijn Jan de Molijn, laeckendraepier ende
Pieronne du Vivy, echteluyden, mij no-
taris wel bekent, wonende binnen
deser stede, op de Nieuwe Maren, wesende
beyde clouck ende gesont van lichame,
gaende ende staende, haerluyder
redenen, memorie ende verstandt
wel machtich ende ten vollen ge-
bruyckende, naer allen uytwendigen
schijn, soe ick notaris ende getuygen
niet anders en conde bemercken, ver-
claerende niet seeckerder te hebben /
dan de dooth ende ter contrarie niet
onzeeckerder dan de tijt ende uyre
vandien, willende daeromme d'on-
seeckere uyre des doots preve-
niëren ende voorcomen met dispositie
testamentiare ende sulcx niet van
deser werelt te scheyden sonder
van hare tijtelijcke goederen gedispo-
neert te hebben, doende t'selve
soo sijluyden opentlijck verclaeren met
hare vrije gemoeden ende willen,
sonder bij yemant ter werelt
daertoe gepersuadeert ofte
misleyt te sijn, bevelende
eerst ende alvooren hare onsterffelicke
zielen in de genadige ende barm-
hertige handen Godes Almachtich,
haren hemelschen Vader, ende
hare doode lichamen d'aerde mit een
eerlicke begravinge, ende comende
hiermede ter dispositie van haerluyder /
tijtelicke goederen, hebben zij comparanten ende
testanten over ende weder over, d'een den anderen
ende sulcx d'eerstoverlijdende de langstleven-
de van hen uyt conjungale liefde ende af-
fectie die sijluyden malcanderen waren toedragende,
gemaect, genomt ende geinstitueert,
als sijluyden over ende weder over den anderen
ende de langstlevende van hen maecken,
nommen ende institueren mitsdesen
tot eenich universeel ende algeheel
erfgenaem van de eerstoverlijdende
van hen testateuren, in alle desselfs
naer te laten goederen, roerende,
onroerende, actien, ende crediten, geene
altoos uytgesondert nochte buytenge-
houden, omme d'selve eeuwelick ende
erffelick te besitten, gebruycken ende veralieneren,
belasten, bezwaren ende verteeren naer desselfs
langstlevendens gelyeven ende welge-
vallen, sonder yemants becroon, mits
dat d'selve langstlevende gehouden
sal zijn uyt te keren ende te laten volgen
aen de gerechte erfgenamen van den eerst-
overlijdende, binnen ses weecken naer des-
selfs overlijden, eens de somme van vijftich /
carolus guldens van 40 grooten t'stuck,
tot een legaet, ende in gevalle
de voorn. Pieronne du Vivy d'eerst-
overlijdende comt te werden, soo sal
den voorn. haren man daerenboven noch
moeten uytkeren ende voldoen binnen
ses weecken alsvooren aen Anneken du
Vivy, dochter van Tomas du Vivy, haer
overleden broeder een nieut zwart laeckens lijf-
ken, een nieuwe zwarte laeckense rock, drie
nieuwe hemden ende ses nieuwe mutsen,
al naer haer lijf te doen maecken, haer t'sel-
ve mitsdesen legaterende ende bespre-
kende sonder meer, t'gene
voorsz. staet verclaerden de voorsz.
comparanten ende testateuren met
wettighe stipulatie ten dien eynde
aen handen mijns notaris als een
publick persoon gedaen, alsoo te wesen
haerluyder testament, leste
ende uyterste wille, begerende
ende willende dat t'selve
geachtervolcht werden
ende effect sorteren sal, t'sij als /
solempneel testament, codicille,
gifte uyt saecke des doots ofte
eenighe andere gevinge ofte maec-
kinge soo t'selve opt aledercrachtichste
bestaen ende plaatse grijpen sal
mogen, nietjegenstaende dat
per avonture alle solempniteyten
van rechte in desen gerequireert niet vol-
comentlick geobserveert en sijn, ende sonder
alle beleth vandien, versochten voorts
sij comparanten ende testateuren
aen mij notaris hieraf gemaect
ende geëxpedieert te werden openbaer
instrument een ofte meer in
debita forma. Aldus gedaen
ende verleden binnen der stadt
Leyden ten comptoire mijns notaris,
ten dage, jare, maende ende
uyre als vooren, ten overstaen
van Jan Bapstista Liefrinck /
ende Frederick van Leeuwen, schrijvers,
als geloofwaerdige getuygen hiertoe
met mij notaris versocht ende gebeden.
Jan de Molen
Pironne du Vivy
Baptista Liefrinck
Fredrick van Leeuwen
J.J. den Haes nots. publs.

 

Tim zei op di, 12/29/2020 - 16:37

Weer super bedankt, Geert! Alvast de beste wensen voor 't aankomende jaar 2021 en "dezelve" voor alle anderen die hier meehelpen! Bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.