Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1618 Mechelen 1-2

Beste,

Wie o wie zou weer kunnen helpen met transcriberen?

 

Bvd!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/06/2023 - 08:26

Item rakende den Heer ende mr. Jan van Hooff, advocaet, postulerende
voor den Grooten Raede van henne hoocheden, ende jouffrouwe
Johanna van Hooff, jongedochtere, geadsisteert van den voorsz.
mr. Jan, haeren brudere, als haer vreempt momboir, haer metten
rechte tot desen verleent, beyde woonende binnen deser
stede van Mechelen, hebben bekendt dat sr. Cornelis
van den Broecke, commissaris ten dienste van henne
voorsz. hoocheden, in den naeme ende als hebbende
d'administratie ende curatele van de sterffhuysen
ende goederen van wijlen joncheer Philips le Clerck, in sijnen
leven raedt ende tresorier van der oirloghe van henne voorsz.
hoocheden, ende van jouffrouwe Machtelt van Hooff, desselffs
le Clercq huysvrouwe (als sij leeffden) hen comparanten wel ende
deuchedelijck betaelt ende voldaen heeft de somme van
acht hondert carolus guldenen eens, t'stuck van dyen tot
veertich grooten vlaems gelts gerkendt, die de voorsz.
van den Broecke in de voorsz. qualiteyt bij obligatie, opten
twintichsten Septembris anno 1617 gepasseert voor den
notaris mr. Adolff van der Venne ende sekere hetuygen, beloeft
heeft gehadt binnen den tijt van twee, drye oft vier maenden,
doen toecomende, aen den voorn. mr. Jan van Hooff ende sijne
sustere voorn. te betaelene uyt de ierste ende gereetste
penningen te procederen van de vercoopinge van de goederen,
toebehoorende den voorsz. sterffhuysen, ende dat ter
saecken van den uytcoop van alle alsulcke recht, actie
ende protensien als deselve mr. Jan van Hooff ende
desselffs sustere hebben gehadt op oft aen een gerecht
derdendeel van de hoeve met de huysinge, oick met de
landen, beempden, bosschen ende andere toebehoorten,
genaempt het Hoff ter Knechene, gestaen ende gelegen
tot Willebroeck, ende onder andere jurisdictien daer ontrent,
tot versekertheyt van welcke betaelinge der voorgeruerde
acht hondert guldenen de voorsz. van den Broeck specialijck
verbonden ende verobligeert hadde eene sijne erffelijcke
rente van vijvenvijftich guldenen t'sjaers, bepandt op een /

H zei op ma, 02/06/2023 - 21:08

Hartelijk dank weer Geert! Ook voor de andere aktes.

Het gaat me steeds beter af.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.