Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1613 geschil erfenis (redelijke leesbaarheid, wel veel tekst)

Beste lezer,

In 1613 zie ik een geschil over een erfenis. Aan de namen zie ik dat dit de cruciale volgende stap is in de stamboom die ik aan het maken ben, maar ik kan het niet lezen, op wat fragmenten na. 

Het is wel een forse lap tekst, dat moet ik er wel bij zeggen...

Dit is de link naar het document:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e0-f225-666d-e053-b784100…

Aangehecht ook de eerste pagina, de anderen volgen zo. 

Mocht iemand tijd, maar vooral ook zin hebben, dan zou ik heel dankbaar zijn om te weten wat hier staat...!

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (6)

Sanne zei op za, 12/17/2022 - 11:19

... de tweede pagina

Sanne zei op za, 12/17/2022 - 11:19

... pagina 3

Sanne zei op za, 12/17/2022 - 11:20

..en de laatste..

Geert Ouweneel zei op zo, 12/18/2022 - 12:27

Alsoo verscheyden questien ende geschillen, soo in conventie als
reconventie geresen waeren tusschen Guilliame Harinchouc,
als vader ende erfgenaem van wijlen sijnen soon Anthony van
Harinckhouck ter eenre, ende Elisabeth Pouwelsdochter,
weduwe wijlen den voornoemden Anthony van Harinckhouck ter
andere sijden, mitsgaders noch tusschen de voorschreven
Anthony van Harinckhoucq, ick segge Guilliame van Ha-
rinckhouck, als erfgenaem van sijn voorschreven soon ter eenre,
ende capiteyn Jan Adriaenssen Cant, weduwenaer van wijlen
Elsgen Wosten ter andere sijden, in welcke questie alreede
soo verre geprocedeert was, dat bij vonnis van mijn Ed.
heeren van den gerechte der stede Amsterdam verclaert
was tusschen de voorschreven Elisabeth Pouwels ende haeren
overleden man gemeenschap van den boedel te sijn, ende
sulcx dat Guilliame voorschreven aldaer van de gerechte
helft competerende was, item dat capiteyn Jan Ariaensen
Cant gecondemneert is aen den voorschreven Guilliame /
Harinckhouck te geven staet ende inventaris van de goederen
bij doode van sijn overleden huysvrouwe Elsgen Wosten ontruymt
ende als breeder blijckende is bij de respective vonnissen
daervan sijnde, ende alsoo geschapen was noch meerder
moeyte ende quellinge tot groote oncosten ende onlust van de
respective pertijen te sullen ontstaen, aleer alle de voordere
differentie souden werden gevideert, ende dat oock apparentelijck
was questie ende differenten te sullen ontstaen tusschen
de voorschreven Jan Adriaenssen ter eenre ende de voorsz.
Elysabeth Pouwels ter andre sijden, nopende de schiftinghe,
scheydinge ende deylinge van den gemeenen boedel, bij wijlen
Elsgen Woosten metter door ontruymt, soo ist dat de
voorschreven pertijen, namentlijck Willem Vinck,
procureur voor den Ed. gerecht deser stede Amsterdamme,
als procuratie hebbende van den voorschreven Guilliam
Harinckhouck, volgende de copye derselver procuratie
hiernaer van woorde geinsereert. Op huyden den
tweeentwintichsten Augusty anno sestien hondert ende dertien
compareerde voor mij Willen Cluyt, openbaer notario, bij den
Hove van Hollant geadmitteert, t'Amsterdamme residerende
ende voor den ondergeschreven getuygen Guilliam Harinchouc,
borger, woonende tot Campen, ende heeft in der bester forme,
stijle ende maniere van rechten daerinne hij eenichsints can
ofte vermach geconstitueert ende machtich gemaect, sulcx
hij contistitueert ende maect machtich bij desen, d'eersame
Willem Vinck, procureur voor den Ed. gerechte deser voorsz.
stede, omme uutten naeme van hem comparant op ende
jegens capiteyn Jan Adriaenssen Cant ende Elisabeth
Pouwels, weduwe van Elisabeth van Harinchouck, ick
segge Antbony van Harinckhouck, sijn comparants saliger
sonen, ende allen anderen, des noot sijnde, t'ageren ende /
recht te spreken, soowel eyschende als verwerende
in om in bus ad litis cum potestate substituendi,
gevende hij comparant den voornoemde geconstitueerde
oock macht omme ter cause van alle differentien,
questien ende geschillen die hij comparant met ende
tegens henlieden is hebbende ende pretenderende, voor
goede mannen, commissarissen, arbiters ende minnelijcke
compositeurs te compareren, item de saecken ende
questien aen henluyden te mogen compromitteren,
submitteren ende verblijven, ende alle compromissen,
submissen ende accoorden onder alle behoorlijcke clau-
selen ende reserven ende stipulatien te mogen aen-
gaen, passeren ende teeckenen, item hem bij den Hoogen
Raide int houden van de uutspraecke te laeten
condemneren, mitsgaders te procederen tot schiftinghe,
scheydinge ende deylinge, item penningen te ontfangen
ende daervan behoorlijcke quitantie te passeren,
mitsgaders voor de lichtinge vandien ende andersints
behoorlijcke cautie te stellen, ende voorts dienaengaende
alles te doen wes hij comparant present sijnde selffs
eenichsints soude connen ofte mogen doen, al waer't oock
soo dat in desen naerder ende speciaelder last dan
voorschreven staet werde gerequireert, belovende hij
comparant van weerden te houden ende doen houden
alle t'gene in desen bij de voornoemde Willem Vinck
zal werden gedaen ende uutgerecht, onder verbant naer
rechte daertoe staende, versoeckende aen mij notario
hiervan gemaect ende gelevert te werden een ofte
meer acte in forma. Gedaen t'Amsterdamme ter
presentie van Henrick Pott ende Jan de Vogel, getuygen
hiertoe versocht, ende voorder Elisabeth Pouwels -/
dochter, weduwe wijlen de voorschreven Anthony Harinchouc,
geassisteert met Crijn Joosten Goutsmit, haeren gecoren
voocht in desen ende Jan Adriaensen Cant, weduwenaer van
wijlen Elsgen Wosten, om deselve questie te eviteren
ende verhoeden ende eyngelijcken eens van alles gescheyden ende
van malcanderen te sijn goetgevonden, hebben alle hunne
differentien ende aencleven vandien alleenlijck uutgeson-
dert het gewesen geschil van de gemeenschap van den
boedel ende oock off capiteyn Jan Adriaenssen Cant staet
ende inventaris soude geven als beyde gedecideert sijnde,
item het gewijsde vant gene de voorschreven Harinckhouck
in sijn prive aent voorschreven sijns soons sterffhuys
ten achteren is, te compromitteren ende verblijven mits
desen aen de arbitragie ende uutspraekce van Goyvert
Diercxsen Wijtiers ende Jacob Schaep, bij schepenen
gecommitteert, om bij deselve als arbiters van
rechten alle deselve getermineert ende geëyndigcht te
worden, sulcx als sijluyden naer rechte ende redenen
bevinden sullen te behooren, belovende respective
compromittenten elcx voor hunselven ter goeder trouwe,
in plaetse van eede, te sullen acquiesseren ende naercomen
alles wes bij de voorschreven arbiters, soo ten diffinitive,
als in eenigerhande provisie sal werden gearbitreert
ende uutgesproken, sonder henluyden daertegens met eeniger-
hande middelen te sullen behelpen, renunicierende tot
dien eynde wel expresselijcken alle reductien, relivementen
penael ende hoedanige andere middelen van rechten ofte
gratien en deselve oock van princen deser landen tegen
ofte uutspraecke daerop te volgen in eeniger wijsen /
dienden en deselve den rechten dicterende, dat generale
renunciatie nyet en validere, tensij dat speciale voorgae,
ende oft gebuerde dat desnyettegenstaende evenwel
eeniger hande provisie bij imant van de compromittenten
mochten werden geinpreteert, dat dies nyettegenstaende
den compromisse ende uutspraecke daerop te volgen
voortganck hebben sal, sonder dat t'selve als attentaten
sal mogen gehouden werden, daervan versocht ende veel        
min geordonneert, nyettegenstaende eenige penaelen
interdictis, ofte hoedanige andere middelen daer ter
contrarie geobtineert, ende om t'effect de diffinitive
uutspraecke noch te meerder te versekeren is tusschen
de voorschreven pertijen compromittenten geaccordeert
ende besloten dat de twee voorschreven arbiters hunne
geconcipieerde uutspraecke secretelijck sullen over-
senden aen den Hoogen Raide van Hollant, ten eynde
pertijen daerinne bij sententie van den Hoogen Rade
sullen werden gecondemneert, tot welcken eynde als
oock tot condemnatie van den inhouden van den geheelen
compromisse de voorschreven Willem Vinck in de voorsz.
qulaite geconstitueert ende machtich gemaect heeft,
gelijck hij doet mits desen, Ariaen Molenijser ende
capiteyn Cant, Henrick Pots, ende Elisabeth Pouwels-
dochter Dirck Boot, procureurs postulerende voor
den Hoogen Rade, gevende henluyden volcomen ende
onwederroepelijcke last ende macht om eerst in den
inhouden van desen ende daernaer in de voorschreven
uutspraecke bij goede mannen te doen in henlieder constituants
naeme, vrijwillich te laten condemneren, t'selve d'een den andren /
stipulerende, soo dat de voorschreven condemnatie sal moghen
werden versocht ende gegeven, al waer't oock ten versoecke van
een van de voorschreven pertijen, nyettegenstaende bij avon-
tuer d'onwillicheyt van den anderen, willende oock off een
van de voorschreven procureurs middeler tijt quame te over-
lijden, dat de jongste in der tijt in die plaetse sal werden
geconstitueert, te weeten de jongsten voor Willem Vinck
in de voorschreven qualite ende den naestjongsten voor d'andre,
gevende henluyden van nu voor alsdan ende dan voor alsnu
gelijcke machjt ende last als boven, ende soo't gebeurde dat
een ofte meer van de arbiters voor de decisie deser saecken
quame te overlijden, off op andere maniere daertoe nyet
en mochte vaceren, dat alsdan bij den Ed. gerecht een ofte
meer in der overledenen plaetse sal off sullen worden
gesurrogeert, deselve gevende gelijcke macht eens voor
al als voren, alsoff sij van begin aen daerover geweest
waeren, ende opdat voorts pertijen t'eerder van den anderen
mochten geraecken ende de arbiters nyet te lanckwijlich
souden ophouden, sijn sijluyden metten anderen verdragen
ende hebben volgens elcx sijnen domicilen gecoren, die
voorschreven Willem Vinck in de voorschreven qualite
t'sijnen woonhuyse, ende de voorschreven Jan Ariaensen Cant
ende Elisabeth Pouwels t'haren woonhuyse alhier, dat yder
van henluyden ter voorschreven plaetse met een stedebode
geinsinueert sijnde om voor den voorschreven arbiters te
compareren, gehouden sal sijn te comen in persoon, op pene
van de eerste reyse te verbeuren een pont vlaems, de tweede
reyse twee ponden, de derde reyse dry ponden, ende de vierde
reyse nyet compareren, dat de voorschreven arbiters sonder
eenige diley ofte uutstel wijders te geven, sullen mogen /
voortgaen ende recht doen op de stucken ende allegatien
van de een comparerende pertije alleen, welck soo bondich
ende crachtich sal sijn alsoff sij al tesamen gecompareert
waeren, ende bij contradictie van pertijen gedaen waeren.
Ten oirconde vandien is dit compromis alsoo gepasseert
voor mij ondergeschreven notaris, bij den Hove van Hollant
geadmitteert, tot Amsterdamme residerende, ten over-
staen van Henrick Willemsen, gesworen roedrager, Gerrit
Wiggertsen, houtcooper ende Barent Henricxsen, als getuygen,
welcke voorschreven compromittenten de minute derselver
compromis onder mij notaris berustende, onderteeckent
hebben. Actum den achtienden October sestienhondert
ende dertien.

 

Sanne zei op ma, 12/19/2022 - 17:29

Beste Geert, 

Sorry, ik zie het nu pas...! Jeetje, wat een schat aan informatie!

Ontzettend bedankt voor al het werk, dat is echt niet niks..

Een hele fijne avond en hartelijke groet, Sanne

Pauwel zei op ma, 12/19/2022 - 19:52

een kleine aanvulling

kapitein Jan Adriaensen Cant is weduwnaar van Elsgen Joosten.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.