Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

15e eeuwse akte

Hallo,

Ik hoop met jullie hulp deze akte te kunnen lezen.
Het is een akte uit het archief van de Abdij van Tongerlo, horende bij de notariële akten,
uitgaven, en aankopen/aanwinsten van gronden.
De akte bestaat uit 2 blz. en 3 kantjes, en dit is hoever ik kom:

Bladz. 1/3:

Copra Liaz quartar Johannes sarpeel arqusants
quasd masioud e vua braka y suz qubus
quevus tongerley habet in mod sius gered ..
partus arqusey at heruro bark.

Coudt zij eenen noggelijcken dat voor ons Mirgiel
gelegen vand noorde als van weggen des abis ende
roments des goodshuys van onser vrouwen van tongerloo
gezegt wart met vonnis der Scepen van Oesterwijck
voor zijn gebruik dat te weten voor drie mudde rogge
Jaerlijks en erffeli…. Parchts welck dese voors abts
en zijn ….. jaerlijks horen waere allen jaar op
sut.. andries dars a…ostel vant en eene hoeve lants
welck heurk bark van westelborg tot helvoirt ..larts
en daar op nu woont plars Ende vuyt en van eene
braerken die welck des voorts heurerk van de hertog
van brabant giydeb was gelijck als die zij Scepen
een van Oesterwijck hier op gemaect volcomelijken
beycopen .. daar die daar oft in Int jaer ons heeren
duysent driehondert ande tien? Des ander daers naer
s.. Jacops dars welcken parts den …. Abten…


Bladz. 2/3:

Sijn roments mij et .. ouden een waarts en een ombrark
gezegt waert dese voors mighiel? van weggen des
abt.. voorts…ende sijn …. daar hij een volcomen markt
aff hadde met vonnis der scepen aen desen hoeven lants
en aen deze voorts brearke en voldean volcomelijcken
volvaerde allen en eene negelijcken daer ..doende
die daer tot te doen waeren … altemael agtergelaeten
altoe doen dat aldus ges..aet was gewijst waert
vand geschreven s…en dat des voorts migiel van
weggen des abts en geurts? Voors des voors hoeve
lants en deze voors brearke voor dat geschreven
gebruick vercoopen mocht ende dat die heer vand
lande den roo… oft den cooperen? daer aff—
waerstrappe doen soude ende waar des voors
migiel dese voors hoeve lants ende dese voors braerke
den ghenen den welcken hij metten recht …..
was te bieden te lossen boet te lossen gelijck als dat
getuy.. van ..asen strepen Jud ge..gt gemaer gerlaert
heeft / boe heeft deze migiel van weggen des
Abb ende zijn geurts voors des voors hoeve lants
ende dese voors braerke voor sijn gebruik dats
te weten voor vijftien mudde zorgt daren heynde
verzorgt Jan Sappeel vand zeluen roopez-- ….
te bestfen den welcken rooper ….. ……
der scepen voors die heere vand lande vand
voors hoeve lants ende vand ges… braerke ..
weylant vercoft gelijck als voors .. gezegt waersrax
srulding sal zijn aff te doen alsoe veree als die
scepen van oesterwijck hier June wysers sijn
oirconde hebben hier over geweest -- ..epen
in oesterwijck heurink voors boeff Jan vand

Bladz. 3/3:

vand zijnde Jan van …? Thomaes hoessels zoen
Jacop van eel / Aert houtappels zoen en Wangge
vand vuello die hear zeggelen in gehuys …
hier aen hebben gelaggen int Jaer ons heeren
duysent vierhondert en zes des ………………….
……………………

Copra Lraz jubus gtat guetam Tongerley
…….…………………………………..
…….…………………………………..
…….………………………………….

Reacties (4)

J. Kuijpers zei op zo, 08/27/2017 - 13:35

Afgezien van het Latijn dat ik niet beheers, bijgaand de eerste bladzijde waarin de tekst toch nog een paar woorden ontbreken.
Condt zy eenen yeghelycken dat voor ons Michiel
geheyten vanden Noorde als van weghen des abts ende
convents des goodtshuys van onser vrouwen van Tongerloo
ge-echt wart met vonnis der scepenen van Oesterwyck
voer zyn gebreck dat.. te weten voer drie mudde rocgs
jaerlicxs ende erffelicxs pachts, welck dese voorschreven abt
ende zyn convent jaerlicxs bo... waeren allen jaer op
sinte Andriesdach appostel uuyt ende eenre hoeven lants
welck Henrick Back van Westelborch toebehoeren plach
ende daerop te woonen plach, ende uuyt ende van eenre
Braecken die welck desen voorschreven Henrick vanden hertoch
van Brabant houdende was gelyck als dat zy scepenen
l... van Oesterwyck hierop gemaect volcomelycken
begrepen is daer die daer aff is in’t jaer ons Heeren
duysent driehondert ende thyen des ander daechs naer
sint Jacopsdach welcken pacht den voorschreven abt ende

nadine zei op ma, 08/28/2017 - 17:32

7de regel - dats (dat is) te weten ...
13de regel - misschien: "brieven" van Oesterwijck ...

voor de latinisten: nog latijn in de marge ? (vermoedelijk iets over de 3 mudde)

Johan van der Elsen zei op ma, 08/28/2017 - 20:25

kleine aanvulling:

ge-echt = gericht
bo... = boeren (=beuren)
zij scepenen l.... = in scepenen letteren

beheerder Luud de Brouwer zei op wo, 08/30/2017 - 09:21

In de marge staat: iii modius siliginis pro monasterium tongerloensis (3 mud rogge voor de abdij van Tongerlo).
Ik ben geen Latinist dus ik sta niet in voor de juiste spelling. De woorden bevatten afkortingen in het handschrift.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.