Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

14 febr 1706 - 1

In het Haags Gemeente-archief vond ik ook deze akte (2 pagina’s, dit is de eerste). Volgens mij is mijn voorvader Jan Gilliszn Maas “alleen maar” getuige, maar is dat zo?

Wie kan me hier iets meer over melden?

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/06/2022 - 13:32

Op huyden den 14e February 1706
compareerde voor mijn Willem Thibaut,
openbaer notaris, bij den Ed. Hove van Hollandt
geadmitteert, in s'Gravenhaege residerende, ter
presentie van de naergenomineerde getuygen,
de heer Stephanus Langho, wachtmeester
onder't tregiment blaeuwe guardes te paert,
guaernisoen houdende alhier, ende bekende
wel ende wettelijk vercocht te hebben ten behoeve van
mons. Johan Maes, burger ende inwoonder,
mede wonende alhier, die mede compareerde,
ende bekende van den eersten comparante gecocht te
hebben, de coop accepterende, seekere zijne eerste comparants
huysinge ende erven, staende ende gelegen aen de
zuyt binnen zingel over de gortmolen
alhier, met alle t'gunt daeraen aert- ende
nagelvast is, belent ten oosten Jacob
Walphert, ten zuyden Jasper Rotteveel,
ten westen Hendrick de Ruyter, ende
ten zuyden de Heerestraet ende voorts
met alle sodanige lijdende dominerende
serviteyt, vrijdomme ende gerechtigheden
als die voorsz. huysinge ende erve eenighsints
is hebbende ofte subject soude mogen zijn,
alles volgens de oude brieven ende bescheyden
daervan zijnde, die den coper neffens het
doen van den opdrachte, die sal moeten
geschieden heden en over ses weeken, int
plaetse vant stellen van eenige waerborge,
nietjegenstaende de costuymen van s'Hage
ter contrarie, sullen werden overgelevert
omme hem daernaer te connen reguleren,
welcke voorsz. huysinge ende erve
wesende vrij en onbelast niet daerop staende dan
den heer zijn recht t'welck den heer vercoper suyveren
sal ten dage van de voorsz. opdrachte voor de coop ende
overdrachte van welcke voorsz. huysinge hem
de coper belooft, sulcx hij
doet bij desen, te sullen betalen een somme van negentien
hondert carolus guldens, contant, neffens het doen
van den voorsz. opdrachte, den laesten penning
metten eersten, alles vrij gelt, sonder eenige
cortinge dies aengaende te mogen doen,
tsij veertighsten, tagtighsten, minder
ofte meeder penningen, het schrijven ende zegelen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.