Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

09-04-1640 transcriptiehulp

Goedenavond,

 

Indien iemand kan helpen met de transcriptie, dan hoor ik het graag. Dit is alleen het beginstuk, maar ik wil pas verdergaan als ik dit op orde heb. Ik krijg het volgende:


DEEL 1

 

.................... Arijis Sijmansz

& mighiel bastiaensz de Cock van

haer lauden (?als ik dit goed transcribeer, snap ik niet wat het in deze context betekent) in Soetermeer Buijtenweg (dit is een adres aldaar, maar is de plaatsnaam plus straatnaam geen gekke opsomming?)

 

Wij Johan Harlaer schout in den ambacht van

Soetermeer, Arij Cocq ........ & .... Arijensz

............................................... oirconden &

kennen dat voor ons gecomen & persoonlijken compareert sijn,

Adriaan Sijmansz ende migiel bastianesz de cock, beijde

buurmannnen (moeilijk te lezen spelling) in Segwaert, de welke bekenden met

...................................... te hebben hare lauden

die sij ..... hadden ?liggen? in Soetermeer, Buijttenweg

bij ?haer? t'samen ...................................... (een naam)

Dingmans sa[liger], .................... als Arijis Sijmansz is daer

van ........................ & ...................................

(links van van staat nog een eenzaam woord dat ik niet kan lezen, waarom staat die apart?)

 

Reacties (6)

Jan zei op do, 09/10/2020 - 18:11

Deel 2 ga ik later mee door.

Geert Ouweneel zei op do, 09/10/2020 - 19:06

Een avelinge tusschen Aryen Symonssen
ende Michiel Bastiaenssen de Cock van
haer landen in Soetermneer buyttewech

Wij Johan Harlaer, schout in den ambachte van
Soetermeer, Ary Cornelisz de Ruw ende Henrick Aryenssen
Kerkchove, schepenen in denselven ambachte, oirconden ende
kennen dat voor ons gecomen ende persoonlijck gecompareert sijn
Adriaen Symonssen ende Michiel Bastaenssen de Cock, beyde
woonende in Segwaert, dewelcke bekenden met
malcanderen gedeelt ende gegrontcavelt te hebben hare landen
die sij gemeen hadden leggen in Soetermeer buytenwech,
bij hen t'samen gecocht van de weduwe van sr. Johan
Deyman saliger, namentlijcken aen Aryen Symonssen is daer-
van gedeelt twee mergen goet ende quaet landt, streckende /
uytte voorwechse wateringe tot Ary Cornelis
Dingnaertssoons landt off water toe, belent
noortwest Adriaen Cornelissen Bremer, Lijsbet Cornelis-
dochter, anders genaempt Lijsbet Bromers, item Jan
Corstiaenssen vander Burch ende Adriaen Quiringssen
Paddenpoel, suytoost Michiel de Cock, voorn. met
sijn naervolgende aengedeelde landt, daertegen
aen denselven Michiel de Cock is gedeelt anderhalff mergen
goet landt, met een schuyr daerop staende, streckende
mede uytte voorwechse wateringe totten voorsz.
Adriaen Cornelis Dingnaertssoons landt off water
toe, belent suytoost denselven met huys ende erff,
mitsgaders Vranck Cornelis Dingnaertssen met lant,
noortwest Aryen Symonssen met sijn aengedeelde lant,
houdende hen de partijen voorn. mette delinge ende
grontcavelinge in voegen alsvooren ten wedersijden wel
vernoucht ende tevreden, sonder naemaels eenige
andere delinge off cavelinge desen aengaende te
eysschen off begeeren, oock tegens desen niet te doen
off doen doen, directelijck off indirectelijck, in recht
noch daerbuyten in geenre manieren, onder allen verbanden
naer rechte daertoe staende, ende behoorende, mits
dat Michiel de Cock in de cooppenningen van negen
hondert ende zessendertich gulden, opt geheel noch te
betalen staende Mey annis 1640, 40
ende 16e, 42 telcken jare sal voor aff betalen
tsestich gulden, ende dan voort halff ende halff.
Alles sonder bedroch. Toirconden sijn hier-
aff gemaeckt twee francijne cavelbrieven
van woorde te woorde eensluydende, om elcxs
den eygendomme van sijn aengedeelde landt daermede
te verifieren, beyde bij mij schout voorsz. deur verlijde
ende begeert van de comparanten voorn., met
mijn gewoonlijcke segel in groenen was uythangende
besegelt ende tot meerder kennis derselve brieven
mede bij mij ende bij de voorn. schepenen onder de
plique als oock int protocol respectivelijck onderteyc-
kent, op den negenden April anno 1640.
J. Harlaer
Adriaen Cornelisz de Ruw
H.A. Kerchove

Het woordje 'collata' in de marge slaat op vergelijking van een afschrift met het origineel

Jan zei op do, 09/10/2020 - 20:54

Heel erg bedankt Geert, handig om zo te zien wat het had moeten zijn.

 

Mag ik "haer" in "haer landen in Soetermneer buyttewech" opvatten in de algemene zin, oftewel in het gebied van Soetermeer?

beheerder Luud de Brouwer zei op do, 09/10/2020 - 21:58

een avelinge = cavelinge

Jan zei op vr, 09/11/2020 - 12:41

Hartelijk dank voor de toevoeging.

Jan zei op vr, 09/11/2020 - 12:42

Hartelijk dank voor de toevoeging.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.