Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

01-01-1634 Mechelen

Wie oh wie kan helpen met transcriberen.

Reacties (4)

herman zei op wo, 09/28/2022 - 23:58

1.voorwaerde ene conditien opt

2. welcke heer ende meester Johan van Hooff

3. advocaet inden grooten raede van Mechelen

4. soo voor hem alsmede inden naeme

5. van zijn minderjaerige weeskinderen

6. met assistentie van jonker Jan Reijnier Kermans

7. audt schepenen der stadt Mechelen om

8. van de voorschreven weeskinderen bij den cloopslach(?)

9. den meesten biedenden de naeste achtervolgende

10.de kerckgeboden ter plaetssen gecostumeert

11.gedaen wettelick verhaelen sal bij de coopslaghe al de goederen

12. hem en dezelve zijne kinderen competerende

13. zoo ten hoogen als ten leegen gelegen binnen

14 prochie[ parochie] ende heblickheden van Hingene(?)

15. Ende dat op de conditien ende voorwaerden navolgens:

 

1 men zal de verpachtinge doen voor den

2. tijt ende termijn van zes jaeren

3. daer aff de eerste jaer innengaen zal

4.Kersmisse 1634 toecomende

5. Ende sullen de pachters int gebruijck

6. comen van de saij ende landen veerthien

7. daegen voor alderheijligen offt vuijterlick

8. ’t alderheijligen toecomende, tot welcke

9. eijnden den lesten huerlinck affstandt

10.. zal gehouden zijn te doene, ende van

11. gront? lande te kersmisse toecomende

12. 1634

vH zei op do, 09/29/2022 - 13:50

Hartelijk dank. Ik heb er nog een als iemand tijd heeft.

Geert Ouweneel zei op do, 09/29/2022 - 15:45

Item de pachters respective sullen
gehauden wesen de pennyngen van hunnen
pachte jaerlijcx op te brengen ende
te betaelen met goeden ganckbaeren
ende gevalideerden gelde volgens de permissie
ende leste evaluatie van zijne
conincklijcke majesteyt van Spangien, in handen
van de heeren verhuerders binnen der stadt
Mechelen offte sijnen gecommitteerde
alle jaere t'elcken verschijndaege precis
uyterlijck ses weken daernaestvolgende
op heerlijcke ende parate executie,
ende dat in geene mindere munte als
in schellingen uyterlijck dry stuvyers penningen.

Item sullen de respective pachters noch
gehauden wesen voort voldoen ende volcomen
deser voorwaerde te stellen goede
ende solvente borgen ten contentemente
van de verhuerders deser heerlijckhede
ende vierschaere van Hingene, bedwanckbaer
voor sonneonderganck van desen daege,
op pene dat men de goeden van de gebreckelijcke
pachters andermael sal verhuiren naer
den Sondachtsche kerckgebodt, geldende de-
zelve alsdan bij iterative verhueringe
min, dat sal men opte gebrekelijcke pachter

Pauwel zei op do, 09/29/2022 - 21:46

cloopslach = klopslag = hamerslag

De tweede keer lees ik bij cloopslaege.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.