Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

En weer een betalingsovereenkomst

Thomas van Gheere sluit opnieuw een betalingsovereenkomst met een andere koopman. Wie kan mij helpen met het opstellen van een transcriptie? Tweede deel hieronder.

Reacties (3)

Elsa zei op ma, 06/17/2024 - 09:05

Tweede deel. Hartelijk dank! Elsa

Geert Ouweneel zei op ma, 06/17/2024 - 11:14

Thomas van Gheere, coopman in juwelen, bekende dat hij
(midts der sommen van sevenhondert vijftich ponden grooten
vlaems eens, die Hans Glaser, oock juwelier, hem comparant
schuldich ende gehouden is op te leggen ende te betalen, soo haest
ende schier Daniel de Bruyne geweest zal sijn binnen
der stadt van Jherusalem ende vandaer wedergekeert binnen desen
stadt ende waervoer de voorsz. Glaser hem comparant
oock gehouden is souffisante cautie te stellen t'zijnen
contentemente) denselven Hans Glaser versocht heeft
wel ende wettelick de helft van eene huysinge van
plaisantien metten hove, grachte, lande, gronde ende
alle den toebehoirten, groot d'erve daeraff zoo tselve
bij gesworen meters gemeten is vijffhondert een ende
tseventich roeden ende drye quaert, gestaen ende gelegen
onder Dueren tusschen t'naebeschreven bosch oistwaerts
ende des goidtshuys van Sinte Michiels erve ofte actie
daeraff hebbende westwaert, ende noch de
helft van eenen bleckbossche metten gronde ende toebehoiren,
groot soo't oock bij denselven meters gemeten is sesse
hondert eenentachtentich roeden, gelegen neffens de
voorsz. erve onder Berchem, eensdeels neven
chartroisen erve ende eensdeels aen de straet geheeten de
Leemstraete, welcke huysinge metten hove,
lande met oock den vooirsz. bossche de voorsz.
comparant opten eersten Octobris lestleden tegens
den vooirsz. De Bruyne gecocht ende gecregen heeft nae
inhoudt der brieven daeraff zijnde, droech op /
te waerne van allen commeren ende calaengien ende op
nyet daer jaerlijcx voren uytgaende, welverstaende dat
de voorsz. partijen van erven mede pandt zijn over seecker
cleynen grontchijs of heerenchijs, item over hondert carolus
gulden erfflijck der weduwen wijlen Adams Boelaet
die Lauereys Rijcx gehouden is jaerlijcx te geldene ende te betaelen
uuyt zeeckere zijn goederen ende partijen van erven daerbij gelegen,
sonder deser partijen van erven cost oft last, item dat
de voorsz. partijen van erven noch verbonden ende t'onderpande staen
aen Janne van Mechelen Janssone, wijlen over negenentwintich
carolus gulden van vijff stuvers erfflick, die de voorsz. Laureys
Rijcx oock schuldich is te betaelen uuyt drye veriendeelen
van eenen bossche, groot int geheele omtrent twee bunderen,
gelegen onder Berchem voorsz., daeraff t'vierde vierendeel
toebehoorende is Johannn van Mechlen, oock sonder deser partijen
van erven cost last ofte schade al nae inhout der
brieven daeraff zijnde ende anders nyet, sonder argelist.

 

Elsa zei op ma, 06/17/2024 - 20:06

Opnieuw bedankt, Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.