Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weer een erfenis

Een erfenis uit Antwerpen - wie kan mij helpen met een transcriptie? Ik heb helaas niet veel informatie over de strekking van de inhoud. Tweede deel hieronder.

 

Met groeten,

Elsa

Reacties (3)

Elsa zei op zo, 06/16/2024 - 06:51

Tweede heel.

 

Nogmaals veel dank.

Elsa

Geert Ouweneel zei op zo, 06/16/2024 - 09:00

Clara de Corte, wedewe wijlen mr. Joachims Lybaert des barbiers cum
tote pro se ex una Clementia Lybaerts met Jacobe Janssen Droochscheer-
dere eus marito et tur etiam pro se mr. Jan Molckenbuer, zadelmaker,
mr. Jan de Corte, barbier ende Nicaisus Pluym metsselaer als vriende ende
mage ende geleverde momboiren metten rechte van Joachim Baptista
Helizens, Zacharias, David Policarpus, Nataniel, Ortamanus ende Elizabeth,
alle wettige kinderen des voirsz. mr. Joachims Lybaert, dair moeder
van allen af is de voirsz. Clara de Corte quos susreperunt de consensu
van den weesmeesteren deser stadt ex altera, bekenden ende verlijden onder-
linge ex utra.. aengaende alle alzulcke goeden dewelcke nyet an hem
en zijn geweest dan ruerende haeflicke goeden ende de twee huysen
nabeschreven, als hen partien gesamenderhant eenichissins toecomen bleven
ende verstorven nogen wesen, mits der doot ende aflivicheyt van den
voirsz. meesteren Joachim Lybaert, dat zij alle dezelve goeden wel ende
minlick met malcanderen gepaert, gecavelt, gescheyden ende gedeylt
hebben in der vuegen ende manieren hier na volgende,
ende yerst als aengaet den rueren-
de goeden daeraf verclaeren de voirsz.
partien te zijne onderlinge eens
ende wel tevreden ende mits-
dien dat elc t'sijne daeraff
wiste ende te ... hadde,
aengaende den onruerenden goeden dairaf zoe zal de voirsz. Clara de
Corte hebben ende behouden achtervolgende der voirsz. lotingen ende cavelingen /
pro se erfenis d'een huys westwaert van den twee huysen cum pertinentys
gestaen ende gelegen opte gewelfde meerbrugge alhier opten commer ende
last van tweelve ponden thiene scellingen brabants erfelick Adriaene van
Maertselaer ende viventwintich scellingen brabants erfelick Peteren Spruyt,
item der voirsz. Clementia Lybaerts ende den voirsz. kinderen gesamenderhandt
zijn hierjegens te deele bevallen ende zelen hebben achtervolgende der voirsz.
lotingen ende cavelingen pro se et suis d'andere huys oistwairts van den
zelven twee huysen cum perintentys opte gewelfde meernrugge als
boven gestaen ende dat opten commer ende last van drye ponden negene
scellingen brabants erflick Henricke Cosscot, item drye ponden brabants
erflick Katline Colen ende negene ponden brabants effelick Franchoye
Berckmans al na uytbwijsen van den brieven ende bescheede dairaff zijnde,
ende mits desen soe verthegen de voirsz. partien d'een van den anderen van allen
den goeden ende versterffenissen voirn. ende schanden malcanderen dairaff
clairlick quyte t'allen dagen, gelovende ende verclarende voorts de
voirsz. partien hoewel d'een portie ende cavelinge een weynich beter is ende
meer bedraecht dan der andere, dat zij t'zelve malcanderen ende elck den
anderen verleken ende met gereeden penningen voldaen ende gerecompenteert
hebben gehadt, ende is te weten dat elck van den voirsz. partien zijne
cavelinge metten laste als voeren heeft aenveerdt te Bamisse anno
achtenviertich lestleden, sonder argelist.
23 Jluy anno 49.

 

Elsa zei op ma, 06/17/2024 - 08:21

Opnieuw bedankt, Geert.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.