Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

NA 1671 blz. 1

Helaas lukt het mij niet om dit te ontcijferen. Graag hulp bij de transcriptie. Het gaat mij met name om de namen in de akte. Ik denk Herman, Willem en Bartholomeus te lezen. En momboir. Verder kom ik niet. 

Reacties (6)

René van Weeren zei op wo, 04/03/2024 - 13:22

Beste Cora,

De afbeeldingen zijn erg onscherp. Zo te zien zijn ze ook online beschikbaar; zou je de link kunnen plaatsen, zodat het beeld scherp genoeg is om een transcriptie te maken?

Cora zei op wo, 04/03/2024 - 14:52

Het lukt me niet met een link. Eml wordt niet ondersteund. Is dit een oplossing: 

www.erfgoedleiden.nl/collecties.   Zoekterm:  Gerrit Karis. Dan blz. 68, 69 en 70. 

René van Weeren zei op wo, 04/03/2024 - 15:19

Hierbij de afbeeldingen (1 van 2)

René van Weeren zei op wo, 04/03/2024 - 15:20

Hierbij de afbeeldingen (2 van 2).

Geert Ouweneel zei op wo, 04/03/2024 - 15:42

Ik had eerst de originele scans opgezocht.

/68/ Huyden 17e Juny 1671 compareerde voor
mij notaris ende voor den nabeschreven getuygen Gerrit Karis,
wonende tot Masijck ende althans sijnde binnen deser
stede, ende bekende hij
comparant als speciale procuratie hebbende
van Thijs Pieters, Jan Willems, soone van zaliger
Willem Willems, ende van Pieter Hermans,
broeder van zaliger Nijs Harmens, voor haerselven
ende noch van de voorsz. Thijs Peters ende Pieter Hermans als momboirs
over de kinderen van zaliger Nijs Harmans, alle naeste vrinden
ende erffgenaemen van Maeycken Pieters, vermogens
deselve procuratie op den sesden Juny laestleden
voor den notaris Bartholomeus van Meuwen
ende seeckere getuygen tot Masick verleden,
ontfangen te hebben uyt handen van de erffgenamen van
zaliger Gooltgen Jans van Hoochburch,
de somme van twee hondert ende vijfftich gulden
in plaetse van twee hondert vierentseventich gulden
vijff stuyvers ende vier penningen, die wegen de voorsz. Maeycken
Pieters als mede erffgenaem van zaliger Jacob Willems
van Oudendrijck in den boedel van de voorsz. Gooltgen Jans
tot noch toe hebben berust, ingevolge van de liquidatie daervan
sijnde in dato den 21e Mey 1656, ende noch bovendien
een somme van veertich gulden over vier jaeren intrest
van de opgemelte 250 gulden, verschenen Mey 1668,
1669, 1670 ende 1671, waermede
hij comparant in qualite voorsz. de erffgenamen van de
voorsz. Gooltgen Jans van alles
verklaerde te quyteren, niettegenstaende
volgens de voorsz. liquidatie t'capitael
als vooren 274.5.4 soude bedragen, sij als
/69/ sijnde hem comparant volkomentlijck gebleecken
dat t'capitael als vooren maer in
250 gulden bestaet, belovende
hij comparant deselve betaelinge de voorsz.
erffgenamen jegens yder een voor goede
betaelinge te sullen laeten valideren,
alsmede deselve erffgenaemen te bevrijden
van alle kosten, schaden ende intresten die haer
ter saecke vant betaelen van de voorsz.
penningen in tijd ende wijlen soude kunnen of mogen werden
aengedaen.
Compareerde mede voor mij
notaris publicq ende voor den nabeschreven getuygen
Annatgen Maertens, weduwe wijlen Dirck
Jacobs van der Veer, wonende binnen
deser stede, mij notaris wel bekent, ende
verklaerde sij comparante onder renuntiatie
van de benefitie ordinis seu excussionis ende
senatus consulti velleam, haer van de crachte
vandien volkomentlijck houdende onderrecht,
haerselven voor den eersten comparant te stellen
borgh ende mede principael tot selcken
effecte dat sij als selff schuldige de voorsz.
aentelling van voorsz. penningen de voorsz. erffgenamen jegens /
yder een voor goede betaelinge sal
laeten valideeren, alsmede haer te bevrijden
van soodanige schade ende intresten als int
reguaert van den eersten comparant hier vooren
is gesecht, hieronder ende tot naerkominge
van alle t'geene voorsz. staet ende yder poinct vandien,
soo verbinden sij comparanten haere persoonen ende goederen, egeen
vandien uytgesondert, onderwerpende alle deselve
t'verbandt ende executie van allen s'heeren rechten ende rechteren ende
specialick den Ed. Hove van Hollant, consenteren voorts hier-
van acte in forma gelevert te werden.
Aldus gedaen ende verleden tot Leyden, present de
ondergeschreven getuygen.
[teken] Gerrit Karis selfs gestelde merck
Annege Maertens,
wedewe van Dierck Jacop van der Ver
J. Huysman, 1671
B. Verruyt, 1671

 

Cora zei op wo, 04/03/2024 - 16:00

Heel erg bedankt voor de snelle reactie. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.