Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Geert Ouweneel heeft zelf hulp nodig

Wie kan bijgaande tekst transcriberen en vertlaen. Ik ken geen Latijn, dus ben ik bij

zulke teksten zelfs hulpeloos.

Reacties (34)

Geert Ouweneel zei op ma, 11/27/2023 - 18:03

Hier pagina 2

René van Weeren zei op ma, 11/27/2023 - 20:50

Beste Geert,

Geen expert, maar een eerste, roestige poging van vertaling

In de naam des Heren, amen. In het 1568e jaar vanaf de geboorte
van diezelfde Heer, in de elfde indictie, op dinsdag, de twee van de maand
Maart, het pontificaat van de allerheiligste vader in Christus,
heer onzer heren, Pius V, paus bij Goddelijke Voorzienigheid,
in diens derde jaar, tijdens de regering van de zeer illustere vorst
en heer der heren Maximiliaan, aan de macht verkozen als Romeins koning,
in het vierde jaar van diens uitverkiezing. De wijze en eerbiedwaardige
heer Joannes van de Hogheland, doctor in de beide rechten, decaan en
thesauriër van de kerk van de Heilige Maria en van Zijne Koninklijke
hoogheid in de provinciale raad van Utrecht, voornaamste eerste raadgever voor diezelfde,
heeft aan mij, publiek notaris en aan de ondergeschreven getuigen, hiertoe
in het bijzonder opgeroepen en gevraagd in persoon aanwezig te zijn, uitgelegd dat hij zowel zelf als uit naam
van zijn dekanaat, collator en beschermheer van de parochiekerk
van Alblasserdam, die parochies uit zowel het Hollandse als Utrechtse diocees bedient toen door het overlijden van de heer Joannes Jacobs
de Vryes, de laatste eigenaar destijds, terwijl deze kerk als ware het een vacante plek aan te bieden aan wie dan ook, door de eerbiedwaardige heer Henricus Horker is bijgedragen en dat dezelfde persoon zijn zorg heeft gewijs aan de kerk als instituut, op zich nemend de zorg voor de zielzorg en het kosterschap, is door de gekandideerde eerbiedwaardige heer en de aartsdiaken van Utrecht ter overweging gesteld om hem volgens gebruik als officaal te zullen presteren. Omdat die voorgestelde heer
Henricus Holkers wellicht over diens presentatie afkondigingsbrieven van
hemzelf en brieven van rechtsafstand van de kerk onder hem vallend, berustend
in zijn handen, in aanwezigheid van mij, notaris,
---
en getuigen, hiertoe geroepen hebben uit vrije wil en eenvoudigerwijs
afstand gedaan. Waaromheen de voornoemde Ludovicus, heer decaan, zijn recht (zoals hij beweerde), willende dienen om alles in betere wijze om wille van de rechtsvorm en -gang, dat het beter
en doelmatiger zou kunnen zijn dat het moest de voornoemde kerk
van Alblasserdam, als dat zou worden toegestaan (of anders als ware
het een leeggevallen plek met alle aanhangende rechten en alle wereldlijke
toebehoren) aan de zeer eerbiedwaardige heer Michael
Stack, priester uit Kamerik uit het geijknamige diocees, aldaar
verblijvend en een boetvaardig zuiver en eenvoudig leven vanwege God lijdend en draagt
dezelfde voor middels deze huidige brieven aan de eerbiedwaardige priester in de Heer Cornelius a
Mijerop Bxto en de aartsdiaken van Utrecht of de plaatsvervangers van deze zelfde heren, om diezelfde
zielzorg en reliekenzorg te doen verkrijgen middels deze vraagschriften aan voornoemde heer aartsdiaken of diens plaatsvervangers in welke mate
de voordracht hiervan toe te staan als bezit van voornoemde heer
Michael, hem oor te stellen als bezitter van genoemde
kerk van Alblasserdam, dit toe te staan en te institutionaliseren
en de nodige en daartoe gelegen zijnde brieven hiertoe op te stellen dit toe te staan en te institueren
en waar nodig te voorzien van de benodigde plechtigheden en referenties.
Van al het bovenstaande voorzegde de eerwaarde heer
decaan mij, ondergetekende publieke notaris, mij of
gezegd heeft, of mij eens of meermalen geschreven heeft of
heeft doen schrijven worden en heeft hiervan instrument
en instrumenten verzocht. Hiervan hebben wij te Utrecht akten opgemaakt.
Samengevoegd en doorgezonden aan de thesauriër en de decaan van de kerk van de Heilige Maria.
... de 2e maart van 1658

René van Weeren zei op ma, 11/27/2023 - 21:48

En een poging tot de Latijse transcriptie, met name betreffende verkortingen en naamvallen aanvullingen welkom. Op basis hiervan is de vertaling van de margeaantekening onderaan

Toewijzing van het pastoraat van Alblasserdam aan de thesauriër en decaan van de Kerk van de Heilige Maria van Utrecht

In nomine D[omi]ni amen. Anno a Nativitate
eiusdem D[omi]ni millesimo quingentesimo sexagesimo
octavo, Indictione undecima, die vero Martis, secunda
mensis martii, Pontificatus sanctissimi in Christo
Patris, D[omi]ni n[ost]ro D[omi]ni Pii Divina providentia Pape Qui[n]to
anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et
d[omi]no d[omi]no Maximilliano Romanor[um] rege in imperatore[m], electo
anno electionis sue quarto. Pud[en]t[er] et venerabilis
d[omi]n[us] Jo[ann]es de ab Hoghelande U[triusque] J[uris] doctor, decanus et
thesauri[us] ecclesie B[ea]te Marie, Regieq[ue]
maiestatis in curia provinciali traiectens[is] consi-
liarius principalis principaliter pro se ipso, in mei
ntarii publici testiumq[ue] infrascriptorum ad hoc
vocatorum specialiter atq[ue] rogatorum presentia
p[er]sonaliter constitutus exposuit qualiter
tamque ipse al[ia]s nomine rove
sui decanatus, collator et patronus parochialis
ecclesie de Alblasserdam p[er] partium Hollandie et Traiecten[sis]
diocesis eandem ecclesiam p[er] obtium d[omi]ni Jo[ann]is Jacobi
de Vryes ultimi tunc possessoris aut
aliter quovis modo vacantem honorabili d[omi]no
Henrico Hocker contulerit, ipsumq[ue] pro institutione
canonica ad eandem obtinuenda[m] cura[m]q[ue] animarum et
reliquaru[m] custodia[m] sibi co[m]mittenda[m] reverendo
preposito Bxto et et Archidicaono Traiectensi aut eius
officiali rite presentaverit. Qui quidem d[omi]n[u]s
Henricus Hocker presentatus obtentis forsan sup[er]
hui[us] presentatione l[itte]ris proclamation[or]u[m] tandem
eidem sue presentationi renunciavit[ur] dictamque
ecclesiam omneq[ue] ius sibi ad eandem competens
rursum in et ad manus suas in p[rese]ntia mei notarii
---
et testium hoc vocatorum libere et simplificiter
resigneverit. Quo cira prefat[us] Lud[ovic?]us, d[omi]n[u]s decanus ius
suum (uti asservit] servare volens omnibus melio-
ribus modo vai jure causa forma et stilo quibu melius
et efficatius potuit aut debuit predicta[m] eccl[es]iam
de Alblasserdam sic ut premittiteur (aut al[ia]s
qualitercumq[ue] vacantem cu[m] omnibus juribus et
pertinentiis suis universis honrabilis d[omi]no Micheli
Stack presbitero Camararenis diocesis ibidem
presenti et flexis genibus petenti pure libere et
simpliciter proter Deum contulit et confert
per presentes eumdemq[ue] re[vere]ndo d[omi]no Cornelio a
Mijerop Bxto et Archidiacono Traiectensi seu
eius officiali vires custodia supplicer...t
com[m]ittenda[m] pu[n]tandum duxit et pu[n]tavit
prefato d[omi]no Archidiacono seu eius officiali quaten[us]
presentationem huio[r]i? admitten[dem] prefatu[m] dominum
Michelem presentatu[m] ad possessionem dicte
ecll[es]ie de Alblasserdam admittere et instituere
literasq[ue] desup[er] necessarias et oportunas concedere
velit atque dignetur cum solemnitatibus debitis et
consuetis. De set super quibus prefatus r[evere]nd[us] d[omi]n[u]s
decanus a me n[o]t[ari]o publico infrascripto sibi ac
dicto suo presentato unum vel plura publicu[m] vel
publica fieri confici atq[ue] trado petiit instr[ument]um
et instrumenta. Acta fuerimus hex Traiecti

Collatio pastoratus
Alblasserdam a Thesaurio
et Decano S[anc]te M[a]rie T[ra]tecten[si]
2 martii 1568

Andreas zei op ma, 11/27/2023 - 22:10

René,

halverwege bladzijde 2 zijn enkele zinnen van je Latijnse transcriptie weggevallen. Bij deze een poging.

eius officiali vires ipsius in hoc gerenti pro institutione
canonica ad eandem obtinenda curaq... animarum
et reliquiaru[m] custodia com[m]ittenda[m] pu[n]tandum duxit et pu[n]tavit supplica...

Geert Ouweneel zei op di, 11/28/2023 - 07:54

Beste René en Andreas. Mijn hartelijke dank voor de moeite die jullie hebben gedaan om zowel een vertaling als een transcriptie te maken. Latijn is not my cup of tea. Ik had dit stuk al in 2013 in het archief van Utrecht gefotografeerd (er is geen scan van) en kwam het deze week nog onbewerkt weer tegen. Dan is Wat staat daar toch een fantastiche mogelijkheid om de inhoud van zo'n stuk te weten te komen. Mijn onderzoeksgebeid is mijn woonplaats Alblasserdam, vooral de kerkgeschiedenis. Ik ben nu weer een stap verder.Dank zij jullie!

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 00:49

Voortbouwend op het werk van René en Andreas, hierbij mijn transcriptie en proeve van vertaling. deze is vrij letterlijk en daarom behoorlijk stroef.

In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

 

In de naam des Heren. Amen. In het jaar vanaf de geboorte van diezelfde Heer duizend vijfhonderd achtenzestig, in de elfde indictie, op dinsdag de tweede dag van de maand maart, in het derde jaar van het pausdom van onze allerheiligste heer en vader in Christus, heer Pius, bij de goddelijke voorzienigheid de vijfde paus, tijdens de regering van de hoogst illustere vorst en heer, heer Maximiliaan, de tot keizer verkozen Rooms koning, in het vierde jaar van zijn verkiezing, heeft de eerwaarde en eerbiedwaardige heer Jan van Hoghelande, doctor in de beide rechten, deken en thesaurier [trezorier/schatbewaarder] van de kerk van Sint-Marie te Utrecht en koninklijk raadsheer in het provinciaal hof van Utrecht, als voornaamste [comparant] voornamelijk voor zichzelf gecompareerd in tegenwoordigheid van mij openbaar notaris en de ondergeschreven getuigen, hiertoe speciaal bijgeroepen en verzocht, uiteengezet dat hij namens zijn dekenaat begever en patroon zijnde van de parochiekerk van Alblasserdam, gelegen in Holland en het bisdom Utrecht, diezelfde kerk, vacant door het overlijden van heer Jan Jacobsz. de Vryes, de laatste bezitter, of op om het even welke andere wijze [vacant], begeven had aan de eerbare heer Hendrik Hocker, en om de kanonieke inbezitstelling ervan te bekomen en de zielzorg en de bewaring van de relieken aan hem toe te vertrouwen, hem op geëigende wijze had gepresenteerd aan de eerwaarde heer proost en aartsdiaken van Utrecht of diens officiaal.

Die gepresenteerde heer Henricus Hocker evenwel, nadat mogelijks al een oorkonde van afkondiging van deze presentatie was afgeleverd, had uiteindelijk, in bijzijn van mij notaris en de getuigen hiertoe verzocht, vrijwillig en zonder meer verzaakt aan zijn presentatie en genoemde kerk en alle recht dat hem erop toekwam weer in zijn [Jan van Hogheland] handen geresigneerd/afgestaan.

Daarom heeft voornoemde eerwaarde heer deken, omwille van de vrijwaring van zijn recht (zoals hij verzekerde), op de beste wijze, weg, recht, reden, vorm en stijl waarop dat best kon en moest [gebeuren], voornoemde kerk van Alblasserdam, zoals gezegd vacant (of op eender welke andere manier), met al haar rechten en geheel haar toebehoren, zuiver, vrij en eenvoudig om Godswil begeven, en begeeft ze bij deze aan de eerbare heer Michael Stack, priester van het bisdom Kamerijk, aldaar aanwezig en op zijn knieën hierom vragend, en draagt hem voor aan de eerbiedwaardige vader, heer Cornelis van Mierop, proost en aartsdiaken van Utrecht, of aan diens officiaal, die hem in deze vervangt, om de kanonieke inbezitstelling ervan te bekomen en de zielzorg en bewaring van de relieken (aan Stack) toe te vertrouwen.

Verzoekend aan voornoemde heer aartsdiaken of diens officiaal, dat hij, deze voordracht toelatend, wil en zich verwaardigt om voornoemde gepresenteerde heer Michael toe te laten tot het bezit van genoemde kerk van Alblasserdam en hem in bezit [ervan] te stellen, en de oorkonde die dienaangaande nodig en geschikt is uit te vaardigen met de vereiste en gebruikelijke plichtplegingen/vormvereisten.

Van welke dingen heeft de voornoemde eerwaarde heer deken van mij ondergeschreven openbaar notaris voor zichzelf en voor zijn genoemde gepresenteerde gevraagd een of meer openbaar instrument [= notarisakte] of instrumenten te maken, vervaardigen en overhandigen. Deze dingen zijn gedaan te Utrecht, …

Verticaal: Begeving van het pastoorsambt van Alblasserdam verricht door de thesaurier/trezorier en deken van Sint Marie.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 00:51

Voortbouwend op het werk van René en Andreas:

In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 00:56

Voortbouwend op het werk van René en Andreas
In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia d
Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelempresentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 01:01

Voortbouwend op het werk van René en Andreas
In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 01:08

Dag Geert,

Bij deze neem ik met spijt afscheid van dit forum. Ik heb geprobeerd om, voortbouwend op het werk van René en Andreas, mijn transcriptie te publiceren, samen met een proeve van vertaling. Dat lukt stelselmatig niet. Onderaan komt na het via copy +v op zeker ogenblik achter "body" en "p" telkens enkele malen "span" te staan, maar ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Hoe dan ook, ik vind dit dermate ergerlijk (en tijdverlies) dat ik het verder maar laat voor wat het is.

Van de beheerder(s) heb ik geen reactie gekregen, dus ik neem aan dat mijn probleem onoplosbaar is.

Ik stuur je het gevraagde via e-mail.

René van Weeren zei op wo, 11/29/2023 - 04:53

Beste Michel,

Hoewel geen beheerder, vermoed ik wel op basis van jouw beschrijving de oorzaak te herkennen. Bij het kopiëren komen in jouw situatie ook de technische omschrijvingen in de tekst mee, de zogenaamde HTML-codes die voor websites gebruikt wordt om te herkennen waar nieuwe alinea's en dergelijke beginnen. Als e die mee kopieert herkent het systeem dit inderdaad niet als 'platte tekst'.

Je kunt dat voorkomen/verhelpen door de tekst niet te kopiëren naar een tekstverwerkingsprogramma zoals Word, maar in plaats daarvan naar een 'kladblokprogramma' zoals Notepad of een soortgelijk iets. Of e kiest wel voor Word, maar kies dan bij het plakken van de tekst naar Word de optie [Alleen tekst behouden] (als je met de rechtermuistoets klikt, is dit de meest rechts getoonde optie, met het plakbord en de hoofdletter A).

Hopelijk lost dit wat voor je op en is het hopelijk voldoende om toch door te gaan.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:44

Dank je René voor de tip. Ik pas dat hier meteen toe voor de Latijnse tekst.

In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:47

Dank je René. Ik pas je tip meteen toe (Latijnse tekst gekopieerd naar Kladblok)

In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:52

Beste René,

Ik had ook al vermoed dat het aan mijn oude Word (2010) kon liggen. Ik had vorige week zelfs de transcriptie voor Jo Molenaar helemaal opnieuw rechtstreeks in het Forumvenster ingetikt, maar ook dat bleek niet te werken. Jouw tip heb ik dus meteen toegepast: de Latijnse tekst eenmaal gekopieerd en geplakt als platte tekst in Word, en toen dat ook niet werkte, idem dito in Kladblok. Het resultaat zie je (wel of niet) hierboven.

In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:55

Dank je René. De hele tekst lukt alvast niet. Ik probeer met een stukje:
In nomine Domini. Amen. Anno a Nativitate / eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo / octavo, indictione undecima, die vero martis secunda / mensis martii, pontificatus sanctissimi in Christo / patris et domini nostri, domini Pii, divina providentia pape quinti, / anno eius tertio, regnante illustrissimo principe et / domino, domino Maximiliano, in ill Romanorum regem in imperatorem electo, / anno electionis sue quarto, reverendus et venerabilis / dominus Joannes de ab Hoghelande, Utriusque Iuris doctor, decanus et / ecclesie Beate Marie Traiectensis thesaurarius regieque / maiestatis in curia provinciali Traiectensi consi- / liarius, principalis principaliter pro seipso in mei / notarii publici testiumque infra scriptorum, ad hoc / vocatorum specialiter atque rogatorum, presentia / personaliter constitutus, exposuit qualiter alias / vacante ecclesia de Alblasserdam ipse alias / utpote anno ??? 1567 die 14 octobris 

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:58

En nu het vervolg?
[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti ...
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 09:59

En dan nu het vervolg:
[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 10:01

En het vervolg:
[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 10:01

tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:27

ipse alias tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. 

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:28

Dag René en Geert

De rest moet ik jullie vooralsnog schuldig blijven - het lukt niet om het vervolg op dezelfde manier op te laden.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:31

Een proeve van stroeve vertaling :
In de naam des Heren. Amen. In het jaar vanaf de geboorte van diezelfde Heer duizend vijfhonderd achtenzestig, in de elfde indictie, op dinsdag de tweede dag van de maand maart, in het derde jaar van het pausdom van onze allerheiligste heer en vader in Christus, heer Pius, bij de goddelijke voorzienigheid de vijfde paus, tijdens de regering van de hoogst illustere vorst en heer, heer Maximiliaan, de tot keizer verkozen Rooms koning, in het vierde jaar van zijn verkiezing, heeft de eerwaarde en eerbiedwaardige heer Jan van Hoghelande, doctor in de beide rechten, deken en thesaurier [trezorier/schatbewaarder] van de kerk van Sint-Marie te Utrecht en koninklijk raadsheer in het provinciaal hof van Utrecht, als voornaamste [comparant] voornamelijk voor zichzelf gecompareerd in tegenwoordigheid van mij openbaar notaris en de ondergeschreven getuigen, hiertoe speciaal bijgeroepen en verzocht, uiteengezet dat hij namens zijn dekenaat begever en patroon zijnde van de parochiekerk van Alblasserdam, gelegen in Holland en het bisdom Utrecht, diezelfde kerk, vacant door het overlijden van heer Jan Jacobsz. de Vryes, de laatste bezitter, of op om het even welke andere wijze [vacant], begeven had aan de eerbare heer Hendrik Hocker, en om de kanonieke inbezitstelling ervan te bekomen en de zielzorg en de bewaring van de relieken aan hem toe te vertrouwen, hem op geëigende wijze had gepresenteerd aan de eerwaarde heer proost en aartsdiaken van Utrecht of diens officiaal.
Die gepresenteerde heer Henricus Hocker evenwel, nadat mogelijks al een oorkonde van afkondiging van deze presentatie was afgeleverd, had uiteindelijk, in bijzijn van mij notaris en de getuigen hiertoe verzocht, vrijwillig en zonder meer verzaakt aan zijn presentatie en genoemde kerk en alle recht dat hem erop toekwam weer in zijn [Jan van Hogheland] handen geresigneerd/afgestaan.
Daarom heeft voornoemde eerwaarde heer deken, omwille van de vrijwaring van zijn recht (zoals hij verzekerde), op de beste wijze, weg, recht, reden, vorm en stijl waarop dat best kon en moest [gebeuren], voornoemde kerk van Alblasserdam, zoals gezegd vacant (of op eender welke andere manier), met al haar rechten en geheel haar toebehoren, zuiver, vrij en eenvoudig om Godswil begeven, en begeeft ze bij deze aan de eerbare heer Michael Stack, priester van het bisdom Kamerijk, aldaar aanwezig en op zijn knieën hierom vragend, en draagt hem voor aan de eerbiedwaardige vader, heer Cornelis van Mierop, proost en aartsdiaken van Utrecht, of aan diens officiaal, die hem in deze vervangt, om de kanonieke inbezitstelling ervan te bekomen en de zielzorg en bewaring van de relieken (aan Stack) toe te vertrouwen.
Verzoekend aan voornoemde heer aartsdiaken of diens officiaal, dat hij, deze voordracht toelatend, wil en zich verwaardigt om voornoemde gepresenteerde heer Michael toe te laten tot het bezit van genoemde kerk van Alblasserdam en hem in bezit [ervan] te stellen, en de oorkonde die dienaangaande nodig en geschikt is uit te vaardigen met de vereiste en gebruikelijke plichtplegingen/vormvereisten.
Van welke dingen heeft de voornoemde eerwaarde heer deken van mij ondergeschreven openbaar notaris voor zichzelf en voor zijn genoemde gepresenteerde gevraagd een of meer openbaar instrument [= notarisakte] of instrumenten te maken, vervaardigen en overhandigen. Deze dingen zijn gedaan te Utrecht, …
Verticaal: Begeving van het pastoorsambt van Alblasserdam verricht door de thesaurier/trezorier en deken van Sint Marie.
 

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:34

Vervolg van de transcriptie: [in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:35

[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:36

tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:37

[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. 

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:41

Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:42

Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [in de kantlijn: committenda presentandum / duxit et presentavit]

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:43

Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:44

Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit.

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 11:46

Verder dan dat raak ik blijkbaar niet, en ik merk nu dat de woorden die in de transcriptie doorgestreept waren, dat nu niet meer zijn. Excuus daarvoor. 

Michel O. zei op wo, 11/29/2023 - 12:26

[in de kantlijn: ipse alias] tamquam ratione nomine / sui decanatus collator et patronus parochialis / ecclesie de Alblasserdam, partium Hollandie et Traiectensis / diocesis, eandem ecclesiam, per obitum domini Joannis Jacobi / de Fry Vryes, ultimi tunc possessoris, aut / aliter quovis modo vacantem, honorabili domino / Henrico Hocker contulerit, ipsumque pro institutione / canonica ad eandem obtinendam curamque animarum / et reliquiarum custodiam sibi committendam reverendo domino / preposito ppto et et archidiacono Traiectensi aut eius / officiali rite presentaverit. Qui quidem dominus / Henricus Hocker presentatus, obtentis forsan super / huiusmodi presentatione huiusmodi literis proclamationum, tandem / eidem sue presentationi renunciaverit dictamque / ecclesiam omneque ius sibi ad eandem competens / rursum in et ad manus suas in presentia mei notarii // et testium ad hoc vocatorum libere et simpliciter / resignaverit resignavit. Quocirca prefatus reverendus dominus decanus, ius / suum (uti asseruit) servare volens, omnibus melio- / ribus modo, via, iure, causa, forma et stilo quibus melius / et efficatius potuit aut debuit, predictam ecclesiam / de Alblasserdam sic ut premittitur (aut alias qual / qualitercumque) vacantem cum omnibus iuribus et / pertinentiis suis universis honorabili domino Michaeli / Stack, presbitero Cameracensis diocesis, ibidem / presenti et flexis genibus petenti, pure, libere et / simpliciter propter Deum contulit et confert / per presentes eundemque reverendo patri domino Cornelio a / Myerop, preposito et archidiacono Traiectensi, seu / eius officiali vices ipsius in hoc gerenti, pro institutione / canonica ad eandem obtinenda curaque animarum / et reliquiarum custodia [presentandum duxit / committenda presentandum / duxit et presentavit] presentavit supp. Supplicando / prefato domino archidiacono seu eius officiali quatenus / presentationem huiusmodi admittendo prefatum dominum / Michaelem presentatum ad possessionem dicte / ecclesie de Alblasserdam admittere et instituere / literasque desuper necessarias et oportunas concedere / velit atque dignetur, cum solemnitatibus debitis et / consuetis. De et super quibus prefatus reverendus dominus / decanus a me notario publico infrascripto sibi ac / dicto suo presentato unum vel plura publicum vel / publica fieri, confici atque tradi petiit instrumentum / et instrumenta. Acta fuerunt hec Traiecti
[verticaal: Collatio pastoratus / Alblasserdam a Thesaurario / et Decano Sanctae Mariae facta / 2 Martii 1568.]

Geert Ouweneel zei op wo, 11/29/2023 - 15:24

Michel, mijn hartelijke dank voor al je werk.

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 11/29/2023 - 15:32

Beste Forumdeelnemers,

Omdat ons huidige Spamafweersysteem strengere regels toepast waardoor veel ongewenste berichten niet meer op dit Forum kunnen belanden, is helaas gebleken dat hij recentelijk posts met Latijnse teksten niet het voordeel van de twijfel heeft durven gunnen. (Mogelijk heeft onze Spamkiller enig wantrouwen jegens Latijnse teksten ontwikkeld  na behandeling van Ovidius’ Ars Amatoria op de basiscursus hoe herken ik ontuchtige teksten😉) Deze posts bleven in het Spamnet achter. Daaruit zijn ze vandaag handmatig bevrijd en meteen erna zijn ze op het Forum verschenen met de datum echter van hun bevrijdingsmoment en niet de datum waarop ze naar dit topic op dit Forum zijn verstuurd. Onze excuses voor de hierdoor ontstane verwarring en ook vooral aan de afzenders die hun teksten nu als mosterd na de maaltijd krijgen voorgeschoteld.

Met vriendelijke en verontschuldigende groet!

Albert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.